• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, kitle iletişiminin temellerini tanıtmaktır. Ders aynı zamanda öğrencilere Türkiye’deki ve genel olarak dünyadaki toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle medya arasındaki ilişkileri idrak etme becerilerini kazandıracaktır.
Dersin İçeriği: 

Derste şu konular incelenecektir: kitle iletişimin genel tanımı, kitle iletişiminin araçları, işlevleri, süreçleri ve etkileri, dünyada ve Türkiye’de basının gelişimi, fotoğrafçılık ve sinema tarihi, radyo yayıncılığı tarihi, televizyonun radyo ve sinemayla etkileşim içinde gelişimi, kamu yayıncılığı ve özel yayıncılık nosyonları, medyada denetim, uluslararası sözleşmeler ve örgütler, Türkiye’de yayıncılık tarihi, halkla ilişkiler ve reklamcılığın gelişimi ve internet devrimi ve Türkiye’deki etkileri. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenciler kitle iletişiminin ve medyanın temellerini anlayabilirler. 1, 7 1, 2 A
2) Öğrenciler Türkiye’de ve dünyada medya tarihi hakkında bilgi sahibi olurlar. 1 1, 2 A
3) Öğrenciler medyanın toplumsal, siyasi ve kültürel etkilerini saptayıp değerlendirebilirler. 1, 6, 7 1, 2 A
4) Öğrenciler medyayla ilgili ulusal ve uluslararası yasalar ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olurlar. 1, 5, 6 1, 2 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Kitle iletişim araçları öncesine genel bir bakış  
3 Kitle iletişim kavramı, kitle iletişim araçları, kitle iletişimin işlevleri  
4 Dünyada kitabın tarihi, gazete ve özellikleri, dergi ve fonksiyonları ile Osmanlı İmparatorluğu’nda basın, geleneksel haber değerleri  
5 Fotoğrafçılık ve sinema  
6 Radyonun teknik gelişimi, radyo yayıncılığının gelişimi, televizyonun teknik gelişimi, televizyon yayıncılığının gelişimi  
7 Kitle iletişim araçlarının birbirleriyle etkileşimi, radyonun özellikleri, televizyonun özellikleri, radyo ve televizyonun ortak özellikleri  
8 Ara Sınav  
9 Kitle iletişim süreci ve etkileri, kamu yayıncılığı ve özel yayıncılık, kitle iletişimin işlevleriyle ilgili yaklaşımlar  
10 Hedef kitlenin genel özellikleri, hedef kitlenin sosyo-ekonomik özellikleri, yayınların hedef kitleye etkileri, izleme ölçümleri  
11 Radyo televizyon yayınlarının örgütlenmesi  
12 Yayıncılıkta düzenleme ve denetim, ulusal ve uluslararası medya sözleşmeleri, yasadışı yayıncılık  
13 Türkiye’de yayıncılık tarihi Türkiye’de günümüzde yayıncılık  
14 Dünyada reklamcılık ve halkla ilişkilerin gelişimi, Türkiye’de internet devrimi ve etkileri  
15 Genel değerlendirme  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Agee, Warren Kendall & Ault, Philip H. & Emery, Edwin (1997). Introduction To Mass Media. 12th Edition. Longman, New York.

Alemdar, Korkmaz (2001). İletişim ve Tarih. 2. Baskı. Ankara: Ümit Yayıncılık.

Aziz, Aysel (2013). Radyo Yayıncılığı. Gen. 5. Basım. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Aziz, Aysel (2013). Televizyon ve Radyo Yayıncılığı. Gen. 5. Basım. İstanbul: Hiperlink Yayınları.

Baran, Stanley J. (2005). Introduction to Mass Communication : Media Literacy and Culture. 4th Edition. Maidenhead: McGraw-Hill Education.

Briggs, Asa & Burke, Peter (2010). A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet. New York: McGraw Hill.

Cankaya, Özden (2003). Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: TRT 1927-2000. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Defleur, Melvin L. & Dennis, Everette E. (2002). Understanding Mass Communication. 7th Edition. Boston: Houghton-Mifflin Company.

İnuğur, Nuri (2005). Türk Basın Tarihi. 5. Baskı. İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.

Kejanlıoğlu, Beybin (2004). Türkiye'de Medyanın Dönüşümü. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Kovarik, Bill (2015). Revolutions in Communication: Media History from Gutenberg to the Digital Age. 2nd Edition. New York: Continuum Publishing Corporation.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar yulearn.yeditepe.edu.tr
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav - -
Ödev - -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.       X  
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.          
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.          
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.          
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.     X    
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.       X  
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.          
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Okuma 5 2 10
Sınıf içi çalışma - - -
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     114
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,6
Dersin AKTS Kredisi     5
1