• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, kitle iletişiminin temellerini tanıtmaktır. Ders aynı zamanda öğrencilere Türkiye’deki ve genel olarak dünyadaki toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle medya arasındaki ilişkileri idrak etme becerilerini kazandıracaktır.
Dersin İçeriği: 

Derste şu konular incelenecektir: kitle iletişimin genel tanımı, kitle iletişiminin araçları, işlevleri, süreçleri ve etkileri, dünyada ve Türkiye’de basının gelişimi, fotoğrafçılık ve sinema tarihi, radyo yayıncılığı tarihi, televizyonun radyo ve sinemayla etkileşim içinde gelişimi, kamu yayıncılığı ve özel yayıncılık nosyonları, medyada denetim, uluslararası sözleşmeler ve örgütler, Türkiye’de yayıncılık tarihi, halkla ilişkiler ve reklamcılığın gelişimi ve internet devrimi ve Türkiye’deki etkileri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Soru-Cevap 3. Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav C. Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Öğrenciler kitle iletişiminin ve medyanın temellerini anlayabilirler.
1,2,3,4,5,6,7 1,2,3 A
  1. Öğrenciler Türkiye’de ve dünyada medya tarihi hakkında bilgi sahibi olurlar.
1,2,3,4,5,6,7 1,2,3 A,C
  1. Öğrenciler medyanın toplumsal, siyasi ve kültürel etkilerini saptayıp değerlendirebilirler.
1,2,3,4,5,6,7 1,2,3 A,C
  1. Öğrenciler medyayla ilgili ulusal ve uluslararası yasalar ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olurlar.
1,2,3,4,5,6,7 1,2,3 A
  1. Öğrenciler medya ve devletin ekonomik ve siyasi yapısı arasındaki etkileşimi eleştirel bir gözle değerlendirebilirler.
1,2,3,4,5,6,7,9 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Kitle iletişimi: genel bir bakış  
3 Kitle iletişimin işlevleri, araçları, süreçleri ve etkileri  
4 Dünyada kitap, gazete ve dergi & Osmanlı İmparatorluğu’nda basın  
5 Fotoğrafçılık ve sinema  
6 Radyo yayıncılığının gelişimi  
7 Televizyon, radyo ve sinemayla etkileşimi, TV yayıncılığı türlerinin gelişimi  
8 Ara sınav  
9 Geleneksel haber değerleri, kamu yayıncılığı ve özel yayıncılık, yayıncılığa işlevsel yaklaşımlar  
10 Yayıncılıkta denetim & uluslararası medya sözleşmeleri ve örgütleri  
11 Türkiye’de yayıncılık tarihi  
12 Türkiye’de günümüzde yayıncılık  
13 Dünyada reklamcılık ve halkla ilişkilerin gelişimi  
14 Türkiye’de internet devrimi ve etkileri  
15 Genel değerlendirme  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Agee, Warre K. & Ault, Philip H. & Emery, Edwin (1997). Introduction To Mass Media. Longman, New York.

Defleur, Melvin L. ve Dennis, Everette E. (2002). Understanding Mass Communication. 7. Edition. Boston: Houghton Mifflin Company.

Kovarik, B. (2011). Revolutions in Communication: Media History from Gutenberg to the Digital Age. New York: Continuum.

Diğer Kaynaklar Alemdar, Korkmaz (2001). İletişim ve Tarih. 2. Baskı, Ankara: Ümit Yayincilik.

Briggs, A. & Burke, P. (2014). A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet. New York: McGraw Hill.

Cankaya, Özden (2003). Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: TRT 1927-2000. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

İnuğur, Nuri (1992). Türk Basın Tarihi. İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.

Kejanlıoğlu, Beybin (2004). Türkiye'de Medyanın Dönüşümü. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Akdenizli, B. (2015). Digital Transformations in Turkey: Current Perspectives in Communication Studies. Washington: Rowman & Littlefield.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Derste işlenen konular dikkate alınarak, her bir öğrenciden Türkiye’de belli bir medya aracının gelişimi ve güncel işleyişi hakkında bir araştırma raporu hazırlaması istenmektedir.
Sınavlar Vize ve final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 20
Ara sınav 1 30
Katılım   10
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek.     X      
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek.     X      
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.         X  
4 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.       X    
5 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.         X  
6 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek.   X        
7 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek.            
8 Radyo, televizyon ve sinema için, gerekli format biçimlerini bilmek, proje geliştirmek, projeyi dilsel ve görsel olarak tasarlayabilmek, Türkçeye uygun ve etkili bir şekilde sunabilmek, yazabilmek ve yaratıcı yollarla uygulayabilmek.            
9 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.  X          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 1 10 10
Ara Sınav 1 15 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     123
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.46
Dersin AKTS Kredisi     5