• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TKL 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını bilerek yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirmek
Dersin İçeriği: 

Türkçenin sözvarlığı, edebi metinlerin incelenmesi, resmî yazışma ve bilimsel araştırma yazım kuralları ve uygulamaları, sözlü anlatım türleri ve uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi, 2. Örnek Olay Yöntemi, 3. Problem Çözme Yön., 4. Tartışma Yöntemi, 5. Gösteri Yöntemi, 6. Grup Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı Sınav, 2. Çoktan Seçmeli Test, 3. Boşluk Doldurma, 4. Doğru-Yanlış, 5. Sözlü Sınav, 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Bilgilendirici ve kurgusal metinlerde konuyu, konuya bakış açısını ve ana düşünceyi anlamayı sağlamak, 1,4 1 1
2) Türkçenin anlatım olanaklarını kavramalarını sağlamak, 1,4 1 1
3) Bilgilendirici ve kurgusal metinleri anlama, yorumlama ve uygulama becerilerini geliştirmek, 1,4 1 1
4) Dilekçe, özgeçmiş, rapor, tutanak, iş mektuplarının yazışma kurallarını öğrenmelerini sağlamak, 1,4 1 1
5) Yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirmelerini sağlamak. 1,4 1 1

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin içeriği ve işlenişi hakkında bilgi İlgili okumalar
2 Bilgilendirici ve kurgusal yazılar; metinde konu, bakış açısı, plan, ana fikir İlgili okumalar
3 Sözcük türleri, paragraf, anlatım biçimleri İlgili okumalar
4 Dilekçe yazımı, özgeçmiş hazırlama İlgili okumalar
5 Yazılı anlatım türleri: anı, gezi, günlük, mektup İlgili okumalar
6 Yazılı anlatım türleri: Makale, deneme, köşe yazısı, eleştiri İlgili okumalar
7 Rapor, tutanak İlgili okumalar
8 Ara sınav. İlgili okumalar
9 Bilimsel araştırma, özet çıkarma, not alma, kaynakça ve dipnot kuralları İlgili okumalar
10 Türkçenin sözvarlığı (yerli ve yabancı sözcükler, deyimler) İlgili okumalar
11 Türkçenin sözvarlığı (atasözleri, kalıp sözler, ikilemeler…) İlgili okumalar
12 Türkçenin söz dizimi ve semantik yönleri İlgili okumalar
13 Kurgusal anlatım türleri (roman, öykü, tiyatro) İlgili okumalar
14 Sözlü anlatım türleri İlgili okumalar

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Kaynaklar Eleştirel Düşün: Öğret Sorgula Üret. Haz. Hülya Kılıç. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yayınevi, 2018.

Kafadar, Cemal. Kendine Ait Bir Roma. Çev. Fatih Özgüven. İstanbul: Metis Yayınları, 2019.

Kanık, Orhan Veli. Yalnız Seni Arıyorum: Nahit Hanım’a Mektuplar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2014.

Şahiner, Seray. Reklamı Atla. İstanbul: Everest Yayınları, 2019.

Uzuner, Buket. Bir Siyah Saçlı Kadının Gezi Notları. Everest Yayınları, 2016, 116

Atay, Oğuz. Korkuyu Beklerken. İstanbul: İletişim Yayınları, 2017.

Füruzan. Benim Sinemalarım. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2015.

Taner, Haldun. Şişhaneye Yağmur Yağıyordu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2015.

Tunç, Ayfer. Mağara Arkadaşları. İstanbul: Can Yayınları, 2014.

Günday, Hakan. Azil. İstanbul: Doğan Kitap, 2007.

Kaygusuz, Sema. Barbarın Kahkahası. İstanbul: Metis Yayınları, 2015.

Tekin, Latife. Sevgili Arsız Ölüm. İstanbul: Can Yayınları, 2018.

Toptaş, Hasan Ali. Kuşlar Yasına Gider. İstanbul: Everest, Yayınları, 2019.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Ders öncesi dağıtılan fotokopiler

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
Vize 1 50
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.       X  
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.         X
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.         X
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.         X
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.     X    
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.       X  
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.     X    
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.     X    
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.   X      
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.     X    
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.   X      
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.   X      
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.   X      
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.     X    
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.   X      

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     50
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2
Dersin AKTS Kredisi     2

 

1