• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHIL 152
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Düşünürlerin yapıtlarının asıllarını kaynak metin olarak kullanarak Aristoteles, Kant ve Nietzsche’nin etik alanındaki görüşlerini etraflıca ele almak.
Dersin İçeriği: 

Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik’inde tartıştığı erdem, eylem, mutluluk, haz, ilke gibi temel kavramlar ele alınacak, karakter erdemleri ile düşünce erdemleri arasındaki ayırım açık kılınacak ve zor praktike’nin (pratik yaşam) neliği ortaya konulacaktır.

Immanuel Kant’ın Pratik Aklın Eleştirisi adlı yapıtında sözünü ettiği ahlak yasasının Kant tarafından nasıl türetildiği gösterilecek, aklın zorunlulukla yasaya işaret ettiğinin altı çizilecektir.

Seçilmiş yapıtlarından hareketle Nietzsche’nin ele aldığı kimi kavramlar (sözgelimi “bengi-dönüş”, “amor fati”) ile sözünü ettiği “insan türleri” ele alınacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Soru-Yanıt
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Bu dersi tamamladığında öğrenci:

Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1. felsefe tarihine ilişkin temel problemleri tanır ve tartışır. 3,9,7 1,2,3 A,C
ÖÇ2. felsefe metinlerini okumaya ve çözümlemeye ilişkin yetkinlik kazanır. 1,2 1,2,3 A,C
ÖÇ3. Aristoteles etiğinin temel kavramlarını bilir. 5,7,9 1,2,3 A,C
ÖÇ4. Kant etiğinin temel kavramlarını bilir. 5,7,9 1,2,3 A,C
ÖÇ5. Nietzsche’nin kimi yapıtlarını gidişleri gelişli değerlendirir, tartışır. 5,7,9 1,2,3 A,C
ÖÇ6. Etik, Ahlak, Moral gibi kavramları birbirinden ayırır. 1,5 1,2,3 A,C
ÖÇ7. Etiğin nesnesini tanır; ve bu nesnenin yapısını bilir. 1,5 1,2,3 A,C
ÖÇ8. her tek bilgi alanında o bilgi alanının nesnesi göz önünde bulunduruldukta o bilgi alanından beklenecek kesinliği saptar. 2 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Aristoteles, Nicomachean Ethics I –IX

Dostluk Türleri  (Nikomakhos’a Etik  VIII - IX)

 
3 AristotelesNikomakhos’a Etik II: pathos, dynamis, heksis, arête; mesotes, hypolepsis, elleipsis.  
4 AristotelesNikomakhos’a Etik  III: isteyerek-istemeyerek yapma; prohairesis, andreia, sophrosyne; Book IV: eleuteria, megaloprepeia, megalopsykhia ve öteki etik erdemler.  
5 AristotelesNikomakhos’a Etik  V: dikaiosyne  
6 Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft (Critique of Practical Reason): kategorik imperatifin türetilmesi  
7 Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft: kategorik imperatifin türetilmesi  
8 ARA SINAV  
9 Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft: kategorik imperatifin türetilmesi  
10 Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft: kategorik imperatifin türetilmesi  
11 Nietzsche, KSA 4: Also sprach Zarathustra  
12 Nietzsche,KSA 5: Jenseits von Gut und Böse, Zur Genealogie der Moral

(Beyond Good and Evil, On Genealogy of Morals)       

 
13 Nietzsche,KSA 5: Jenseits von Gut und Böse, Zur Genealogie der Moral  
14 Nietzsche,KSA 5: Jenseits von Gut und Böse, Zur Genealogie der Moral  
15 SON SINAV  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Diğer Kaynaklar Aristoteles, Eudemos’a Etik, trans. by Saffet Babur 1st edition. (Ankara: Dost Kitabevi

Yayinlari, 1999).

Aristoteles. Nikomakhos’a Ethik, Çev. S. Babür, Ankara: Bilgesu Yayınları.

Aristotle, Nicomachean Ethics, tans. By Joe Sachs (Focus Philosophical Library, 2002).

Kant, Immanuel, Kritik der praktischen Vernunft, (Die drei Kritiken, Suhrkamp)

Kant, Immanuel, Pratik Aklın EleştirisiÇev. Ioanna Kuçuradi, TFK Yayınları,

Nietzsche, KSA 4: Also sprach Zarathustra

Nietzsche,KSA 5: Jenseits von Gut und Böse, Zur Genealogie der Moral

Nietzsche, On the Genealogy of Morals, trans. By Walter Kaufmann (with R. J. Hollingdale) (Vintage Books Editions, 1989)

Nietzsche, Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future, trans. By Walter Kaufmann 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 2 20
Son Sınav 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Felsefe alanındaki akademik çalışmalarda başarılı olabilmek için gereken temel kavramları ve çözümleme yöntemlerini kavrar.       X    
2 Başarılı bir felsefe kariyeri için gereken eleştirel bakış, analitik yaklaşım, problem çözme, çok yönlü bakış, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerine kavuşur       X    
3 Etkili iletişim kurabilir, özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı olur, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yapabilir, girişimci ruha sahiptir, sorumluluk duygusu gelişmiştir, felsefe alanında özgün fikirler üretir, etik ilkelere bağlıdır.   X        
4 Yaşam boyu öğrenme anlayışıyla, her türlü bilgi kaynağından yararlanarak mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürme yetkinliğine ulaşır.       X    
5 Mesleki ve sosyal etik bilinci kazanır.         X  
6 Felsefe alanındaki uygulamalar için gerekli olan çağdaş araçları seçme, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisini edinir.     X      
7 Felsefe tarihine ilişkin temel bilgileri edinir.       X    
8 Felsefe tarihinin metinlerini orjinal dilinden takip edebilecek kadar klasik dil ve en az bir modern dil bilgisine sahip olur. X          
9 Felsefe alanındaki problemleri felsefe tarihindeki yeri içerisinde saptar, tanır, kavrar ve tartışır.       X    
10 Felsefe alanında farklı dillerden metinleri okuma, anlama, çözümlemede yetkinlik geliştirir.      X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 10 3 30
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 5 10
Son Sınav 1 15 15
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5

 

2