• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 492
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Ders, eğitim süresince kazanılan bilginin, gözlemin, uygulama pratiğinin, yaratma ve tasarım deneyiminin, düşüncede soyutlama ile kavram ve konsepte dönüştürülmesi eyleminin, araştırma yöntemleri aracılığı ile araştırma raporuna dönüştürülmesi sürecinin öğrenciye kazandırılmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Ders, öğrencinin görsel-yazılı ve elektronik kaynaklardan araştırdığı proje konusunu, görsel taslak ve uygulamalar ile proje yöneticisi ve danışmanlardan görüş alarak incelemesi, çözümleyebilmesi ile özgün ürünler-tasarımlar ortaya koyabilmesi sürecini kazanması ve görsel anlatım teknikleri ile yarattığı yeni biçim ve uygulamalarını proje bütünlüğü içinde sektöre taşıyabilecek düzeyde sunabilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 5-Problem Çözme, 6-Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, B-Sözlü / Sunum, E-Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Görsel iletişim tasarımı alanına ait iletişimsel toplum sorunlarına çözüm üreten proje geliştirir. 4,6 1,2,5,6 A,B,E
2. Farklı kültür ve disiplinlerle bağdaşan, alanı zenginleştirmeye yönelik proje tasarlar. 8,9 1,2,5,6 A,B,E
3. Görsel iletişim tasarımı eğitimi sürecinde öğrendiklerini projesiyle ilişkilendirir. 1,3,4 1,2,5,6 A,B,E
4. Çoklu ortamda bitmiş projesini mesleki etik kuralları ve standartları dikkate alarak yapılandırır. 2,5,8,10 1,2,5,6 A,B,E
5. Görsel iletişim tasarımı alanında elde ettiği teknik beceri, kavramsal düşünce ve sektörel deneyimi bir araya getirerek projesini ortaya koyar. 1,2,3,4,7 1,2,5,6 A,B,E
6. Görsel iletişim tasarımına ait kavramlardan yola çıkarak uygulamalı, özgün, yenilikçi, yaratıcı ve sektöre uyarlanabilecek proje üretir. 1,2,3,4,6,9,10 1,2,5,6 A,B,E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Danışmanlar ve öğrenciler toplantısı: Proje içeriği ve aşamalarının açıklanması. Geçmiş yılların mezuniyet projesi örneklerinin sunulması ve tartışılması.  
2 Danışman ile görüşme.  
3 Araştırma.  
4 Proje fikir önerilerinin danışmanla görüşülmesi.  
5 Araştırma.  
6 Danışmanlara Ortak Sunum: Proje içeriğinin, amacının, temasının ve probleminin tanımlanması. Ortam ve anlatım biçimlerinin belirlenmesi. Projenin sağlayacağı katkının, özgün yanlarının ve hedef kitlesinin belirlenmesi.

Literatür taraması: Seçilen proje konusu ile ilgili dünyadan örneklerin araştırılarak sunulması.

 
7 Araştırma  
8 Ara Dönem Sınavı: Verilen "Proje Yönetmeliği"ne uygun olarak "Proje Raporu"nun ön taslağının teslim edilmesi ve sunumu (Projenin mantıksal çerçevesi ve iş planını içermelidir). Projenin görsel kimliğini ve çıkış noktalarını açıklayan bir "konsept dosyası"nın ("concept board") sunumu.  
9 Projenin midterm'de gelen eleştirilere göre revize edilmesi ve geliştirilmesi.  
10 Danışman ile görüşme: Revize edilmiş dosyanın gözden geçirilmesi ve proje süreçlerinin yapılandırılması. Projenin yöntemi, faaliyetleri ve kullanılacak medya/ların ve bütçenin belirlenmesi. Teknik çözümlemelerin sonuçlandırılması.  
11 Proje geliştirme.  
12 Danışman ile görüşme: Proje ön çıktılarının görüşülmesi ve değerlendirilmesi.  
13 Danışmanlara Ortak Sunum.  
14 Danışman onayı: "Proje Raporu"nun son haline getirilmesi ve proje çıktılarının danışmanla görüşülmesi ve onaylanması. Mezuniyet jürisi öncesinde yapılacak ön sunumunun danışmana gösterilmesi ve öğrencinin jüriye kabulü için gerekli onayın alınması  
15 Proje geliştirme.  
16 Final Sınavı: Proje raporunun son halinin teslimi, sözlü sunum ve görsellerin gösterimi.  

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.          X
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.         X
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.         X
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.         X
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.         X
7 Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.          X
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.           X
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.         X
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.         X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     204
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,16
Dersin AKTS Kredisi     8