• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 321
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Ders, tasarım tarihinin önemli örneklerini tanıtarak tasarım problemine, sembollere ve görsellere dayanmaktadır. Kültürel mirasa ve güncel problemlere dayalı imgeler, tarihsel ve sosyal bağlamlarıyla birlikte incelenir. Dersin amacı, öğrencilerin kültür imgelerini tanımaları ve bu imgeleri görsel iletişim aracı olarak kullanmaları için bir temel oluşturmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste kültür ve tasarım ilişkisi tartışılır. Globalleşme, teknolojik gelişim, siyasi ve sosyal olaylar gibi kültürel unsurların tasarım alanına etkisine odaklanılır. Öğrencilerden kültür, tasarım ve imgeler arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olmaları beklenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, B-Sözlü / Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Görsel kültürün zenginliğini korumak ve korumak, değerlendirmek, geliştirmek, yaymak ve tanıtmak için teorik bilgiyi uygulamaya bağlar. 2,6 1,2 A,B
2. Sembolleri ve görüntüleri inceler ve açıklar. 6,9 1,2 A,B
3. Çeşitli kültürleri yansıtan görsel temsilleri ve imgeleri hem tarihi hem de kültürel bağlamları inşa edecek şekilde tanımlar. 9 1,2 A,B
4. Metaforların ve kültür imgelerinin görsel tasarım üzerindeki etkilerini değerlendirir. 8,9 1,2 A,B
5. Küresel dünyada yerel kültürler tarafından beslenen tasarım ürünlerini ilişkilendirir ve teşvik eder. 6,8 1,2 A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencilerle tanışma/Ders içeriği hakkında bilgi/Ders malzemelerinin paylaşımı  
2 Görsel Kültüre Giriş: Tasarım ve Sanat   
3 İmge Analiz Yöntemleri (John Berger/Roland Barthes)   
4 Görsel teknolojiler ve yeniden üretim (Walter Benjamin)   
5 Kitle Kültürü (Edward Bernays)  
6 Propaganda: İmgenin gücü, sansür ve siyaset  
7 Tüketim Kültürü ve Tasarımda Etik (Guy Debord)   
8 Ara Sınav  
9 Çağdaş Paradigmaya/Postmodernizm’e Giriş  
10 Simülakr ve Simulasyon (Baudrillard)    
11 Tasarımda Cinsiyet & Irk (Feminizm ve Queer Theory)   
12 Yeni Medya ve Kimlik (Lev Manovich)  
13 Sanat ve Tasarımda “Deneyim ve Aktarım”   
14 Popüler Kültür & Popülizm  
15 Arketiplerden İkonlara: İmge, Simge, İmgelem, Hayal Gücü    
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Mirzoeff, Nicholas ed., The Visual Culture Reader, Routledge, 1998

Mirzoeff, Nicholas, How to See the World, an Introduction to Images, from Self-Portraits to Selfies, Maps to Movies, Basic Books, 2016

Barthes, Rauland, Camera Lucida, Reflections on Photography, Hill & Wand, 1980

Berger, John, Ways Of Seeing, Penguin Classics, 2008

Manovich, Lev, The Language of New Media, MIT Press, 2002

Diğer Kaynaklar Mitchell, W.T.J., “There Are No Visual Media”, 2005

Messaris, Paul, Visual Persuasion: the Role of Images in Advertising, Sage Publications, 1997

Lester, Paul Martin, Visual Communication: Images With Messages, Wadsworth, 2000

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Sunum 1 20
Final 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.       X  
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.     X      
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.   X      
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.       X  
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.       X  
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.       X  
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.   X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.            X
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.         X
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.        X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 4 4
Sunum 1 14 14
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     78
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,12
Dersin AKTS Kredisi     3

 

3