• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 321
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Globalleşen dünyada lokal kültürlerden beslenen tasarım ürünleri her zamankinden daha fazla fark yaratarak öne çıkmaktadır. Bu derste Türkiye’deki kültürleri temsil eden imgeler tarihsel ve kültürel bağlamları ile ilişkilendirilerek incelenir. Dersin amacı, öğrencilerin kültürümüze ait metaforik imgeleri tanımaları ve bu imgeleri görsel iletişimin bir aracı olarak kullanabilmeleri için temel oluşturmaktır.
Dersin İçeriği: 

Her türlü bilgiye anında ulaşabilme hızı dünyanın kapılarını herkese açmış durumda. Türkiye’de kültür endüstrisi alanında yapılamayanların başında imge oluşturma veya oluşmuş hazır imgeleri kullanamama veya küresele taşıyamama sorunu gelmektedir. Öncelikli olarak medeniyetler beşiği Türkiye'nin değerlerini görsel olarak tanıtmanın yanısıra bize göre başarının sırrı, dünya kültürünü özümseyip kendi özkültürüyle harmanlamanın yanısıra yeni teknik ve ifade tarzları ile yeni simgeleri doğru vurgulamakta yatıyor. Derslerde, öğrencilerden bu dönüşümlerle ilgili bilgi sahibi olması beklenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek amacıyla teorik ve uygulamalı bilgiler arasında bağlantı kurar. 2,6 1,2,3 A,C
2) Anadolu imgelerini inceler, imgelerin toplumu nasıl etkilediğini tanımlar. 6,9 1,2,3 A,C
3) Türkiye’deki kültürleri temsil eden imgeler tarihsel ve kültürel bağlamları yapabilmek için bilgi sahibi olur, bilgilerini sorgular. 9 1,2,3 A,C
4) Kültürümüze ait metaforik imgelerin ve bu imgeleri görsel iletişimin bir aracı olarak kullanabilmeleri için etkilerinin ne olduğunu değerlendirir. 8,9 1,2,3 A,C
5) Globalleşen dünyada lokal kültürlerden beslenen tasarım ürünleri gündeme getirir, ilişkilendirir . 6,7 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencilerle tanışma/Ders içeriği hakkında bilgi/Ders malzemelerinin talebi  
2 İmgenin Gücü ve Görsel Kültürün Yükselişi  
3 Anadolu Uygarlıkları/ Göbeklitepe belgeseli/Vize projesi; Sınıf sunumu  
4 Tarih öncesi uygarlıklar: 1. Anadolu’da taş Çağı, 2. Khalkolitik Çağ, 3. Anadolu’da Tunç çağı 4. Batı Anadolu’da Tunç çağı 5. Troia I Uygarlığı/6. Troia II Uygarlığı Görsel İmgeleri/Vize projesi; Sınıf sunumu  
5 Etkinlik katılımı (Müze ziyareti)  
6 Hatti/ Hitit kültürünün özellikleri, Hitit sanatı/Vize projesi; Sınıf sunumu  
7 Hurri uygarlığı: Mimarlık, heykelcilik, resim ve vazo sanatları, mühür kazıcılığı, küçük sanatlardaki gösel imgeler/Vize projesi; Sınıf sunumu  
8 Arasınav  
9 Troia uygarlığı  
10 Demir çağı, Anadolu’da M.Ö Birinci Binde küçük krallıklar dönemi: Geç Hitit, Urartu, Phrygia, Lydia, Karia, Lykia uygarlıkları  
11 Ege Kültürü/  Helen uygarlığı /Final Projesi; Sınıf sunumu.  
12 Roma çağı/ Final Projesi; Sınıf sunumu  
13 Bizans, Selçuk ve Osmanlı çağlarına toplu bakış /Eski Anadolu kentleri/ Final Projesi; Sınıf sunumu.  
14 Öğrenci Sunumları  
15 Öğrenci Sunumları  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Anadolu Kültür Tarihi/ Anadolu Medeniyetleri, Ekrem Akurgal
Diğer Kaynaklar Barnard, Malcolm (2002). Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür. Ankara: Ütopya Yayınevi. 
Berger, Arthur A. (1989). Seeing is Believing: An Introduction to Visual Communication. Mountain View: Mayfield Publishing Company. 
Berger, John (1990). Görme Biçimleri. Çeviren: Yurdanur Salman, İstanbul: Metis Yayınları.

Currie, Gregory (1995). Image And Mind. Cambridge: Cambridge University Press.
Gombrich, E. H. (1976). Sanatın Öyküsü. 12. Baskı, Çeviren: Bedrettin Cömert, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Lester, Paul Martin (2000). Visual Communication: Images With Messages. 2nd ed., Wadsworth. 

Mitchell, W. J. Thomas (1986). Iconology: Image, Text, Ideology. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Rose, Gillian (2001). Visual Methodologies. London: Sage Publication.Worth, Sol (1981). Studying Visual Communication. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Görseller için: www.anadoluuygarliklari.com

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Sunum 1 20
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.         X  
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.            X  
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.         X  
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.       X    
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.         X  
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.         X  
7 Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.      X      
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.           X  
9 Sektöre ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, eser üretir, sergi düzenler.            X  
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Sınav için bireysel çalışma 1 3 3
Ödev 2 2 4
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3