• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 400
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, kamu kurumları arasında yer alan ve kar amacı gütmeden kamu yararına hizmet eden belediyelerin gerçekleştirdikleri tüm çalışmalarda iletişim stratejilerinden nasıl yararlandıklarını ortaya koymak; öğrencilerin saha araştırmalarına katılarak söz konusu çalışmaların araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarını deneyimlemelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda dönem boyunca öğrenciler, yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde görev alarak gerçekleştirilen iletişim çalışmalarına katılacaklardır.
Dersin İçeriği: 

Ders şu konu başlıklarını içermektedir: belediyelerin görev ve sorumlulukları, belediyelerde iletişimin (halkla ilişkiler ve reklam) önemi, iletişim stratejilerinde kullanılan yöntemler, ihtiyaç ve sorun analizi, amaçların ve hedeflerin belirlenmesi, strateji ve taktikler, iletişim çalışmalarının değerlendirmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Özel Destek/Yapısal Örnekler, 12: Grup Çalışması, 13-Saha Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sözlü Sınav / Sunum, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
Belediyenin stratejik iletişim planı için araştırma prensiplerini uygulayabilir. 4, 5, 9
İletişim stratejileri için gündem/konular belirler. 3, 5, 6, 7, 9, 10
Belediyenin misyon ve hedeflerine uygun stratejik iletişim amaç ve hedeflerini yazabilir. 3, 5, 6, 7, 9, 10
Uygulanmak üzere, yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, güvenilir bir iletişim stratejisi planlayabilir. 3, 5, 6, 7, 8,  9, 10, 11
Yazılı materyaller hazırlayıp bunları profesyonel standartlara uygun şekilde sunabilir. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş – öğrencileri gruplarının ve görev yapacakları belediye birimlerinin belirlenmesi  
2 1. çalışma haftası  
3 2. çalışma haftası  
4 3. çalışma haftası  
5 4. çalışma haftası  
6 5. çalışma haftası  
7 6. çalışma haftası  
8 7. çalışma haftası, bölüm yöneticilerinin belediyede görev yapan öğrenci gruplarını ziyareti  
9 8. çalışma haftası, 1. Rapor teslimi  
10 9. çalışma haftası  
11 10. çalışma haftası  
12 11. çalışma haftası  
13 12. çalışma haftası  
14 13. çalışma haftası  
15 14. çalışma haftası ve Genel Değerlendirme  
16 Final raporunun teslimi ve sunumu  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders kitabı Smith, R.D. (2009). Strategic Planning for Public Relations. 3rd Ed. New Jersey: Lawrence Erlbaum Assoc.
Diğer Kaynaklar Freire, J. Managing destination brand architecture – The case of Cascais Municipality. Place Brand Public Dipl 12, 78–90 (2016). https://doi-org.lproxy.yeditepe.edu.tr/10.1057/pb.2015.23 
 

Rauhut Kompaniets, O., & Rauhut, D. (2013). Place Marketing and Rural Municipalities in Northern Sweden: A Content Analysis of Municipal Homepages. Romanian Journal of Regional Science, 7(2), 11–36. http://web.b.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=3974007b-ae34-4cea-a616-03cc14c32b78%40pdc-v-sessmgr03
 

Wilcox, D. & Cameron, G. (2009), Public relations: strategies and tactics. 9th Ed. Boston: Pearson Education Inc. 
 

Wilcox, D.L. (2001). Public relations writing and media techniques. 4th Ed. New York: Longman.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 2 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.       X  
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.         X
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.         X
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.         X
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.       X  
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 12 10 120
Ödev 2 45 90
Final sınavı (Final raporu teslim ve sunum) 1 90 90
Toplam İş Yükü     368
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,72
Dersin AKTS Kredisi     15