• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 220
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, iletişim ve medya araştırmaları için gerekli metodolojik temelleri ve araçları kapsamlı bir şekilde öğrencilere sağlamaktır. Öğrenciler, öğrendikleri kuramsal bilgilerle ilgi alanlarında bir araştırma projesine nasıl başlayacaklarını, geliştireceklerini ve yazacaklarını uygulayarak öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği: 

Ders süresince öğrenciler araştırma problemlerinin saptanması, hipotez ve araştırma sorusu geliştirme, bağımsız ve bağımlı değişken belirleme, araştırmaların geçerlik ve güvenirlik denetimini yapma, bilimsel etiğin temel ilkeleri, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, veri toplama teknikleri, araştırma süreci, araştırma tasarımı, veri analizi, araştırma raporunun yazılması gibi temel konuları öğrenecektir. Bu süreçte öğrenciler kendi araştırmalarını tasarlayacak ve yürüteceklerdir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Ödev 3: Laboratuvar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sözlü C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerine ilişkin temel kavramları tanımlar. 1, 8 1 A
2) İletişim ve medya alanında metodolojik ve analitik yaklaşımlarda tasarım ve araştırma yeteneği elde eder. 1, 7, 8 1, 2, 3 A, C
3) İyi geliştirilmiş bir araştırma projesinin tasarımını ve değerlendirilmesini yapabilme zeminine kavuşmalarını sağlar. 1, 7, 8 1, 2 A, C
4) İletişim ve medyaya ilişkin rapor ve araştırma projelerini okuma ve analiz etme becerilerini edinir. 1, 7, 8 1, 2 A, C
5) İletişim ve medya bilimsel düzeyde veri toplama, tartışma ve analiz etme yetisini geliştirir. 1, 7, 8 1, 2, 3 A, B, C
6) Araştırma projesi aşamalarını ve hazırlamasını bilir. 1, 3, 7, 8 1, 2, 3 A, B, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık 
1 Derse giriş  
2 Neden araştırma yapılır? Temel araştırma kavramları  
3 Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinde varsayım, amaç, veri kaynakları, başlıca araştırma türleri, metodoloji, araştırma süreci  
4 Araştırma tasarımında temel aşamalar, literatür taraması, alıntı yapma, etik ilkeler, araştırma önerisi yazımı,  
5 Nicel ve nitel ölçüm, örneklem, veri toplama tekniklerine giriş,  
6 Nicel ve nitel veri toplama teknikleri, araştırmada geçerlik ve güvenirlik  
7 Araştırma raporu hazırlama  
8 Vize  
9 Veri analiz yöntemleri ve laboratuvar uygulamaları  
10 Veri analizi, laboratuvar uygulamaları, rapor yazımı  
11 Veri analizi, laboratuvar uygulamaları, rapor yazımı  
12 Veri analizi, laboratuvar uygulamaları, rapor yazımı  
13 Hazırlanan raporların kontrol ve değerlendirmesi  
14 Hazırlanan raporların kontrol ve değerlendirmesi  
15 Final ve sözlü  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu APA Editorial and Production Staff (2012). APA Style Guide To Electronic References. 6th Edition, Washington: American Psychological Association. www.apa.org

Barzan, J. And Graff, H. F. (2010). Modern Araştırmacı. Fatoş Dilber (Çev.), Ankara: Tübitak Yayınları.

Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. 7th Edition, Pearson New International Edition (ISBN 978-0-205-78683-1)

Oshima, A. and Houge, A. (2006). Writing Academic English. 4th Edition, London: Pearson Longman.

Priest, Susanna Hornig (1996). Doing Media Research: An Introduction. 2nd Edition, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Wimmer, R. D. and Dominic, J. R. (2014). Mass Media Research: An Introduction. 10th Edition, Wadsworth, Cengage Learning, Boston.

https://writingcenter.yeditepe.edu.tr/

Diğer Kaynaklar Aziz, Aysel (2022). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Bilgin, Nuri (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Day, Robert A. (1996). Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayınlanır?. Gülay Aşkar Altay (Çev.), Ankara: Tübitak Yayınları.

Dicle, Atilla (2003). Manual For Writing Research Papers Theses & Dissertations. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yayınları.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar * İletişim ve medya alanında yapılmış araştırma örnekleri.

* APA sistemini anlatan ders notları.

* SPSS programını kullanmaya yönelik olarak ders notları.

YULearn üzerinden paylaşılacaktır.

Ödevler * Araştırma öneri formu.
Sınavlar * Ara sınav.

* Final yerine araştırma projesi.

* Araştırma projesi ile ilgili sözlü.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Ödev 1 30
Kısa Sınav (sözlü) 1 20
Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   50
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.       X      
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.            
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.   X        
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.            
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur            
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.             
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.   X        
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.          X  
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 15X toplam ders saati) 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) - - -
Ödev 1 10 10
Ara Sınav 1 6 6
Final 1 35 35
Toplam İş Yükü     111
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.4
Dersin AKTS Kredisi     4

 

3