• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 305
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Sanat için sanat, kitle için sanat arasındaki farkı karşılaştırabilmek ve iki türde verilen ürün ve eserleri yorumlayabilmek, dönemleriyle ilişkilendirebilmek ve ana hatlarını görebilmek hedeflenir.
Dersin İçeriği: 

Kitle için üretilen edebiyatı kategorize edebilme (didaktik, eğlendirici, mevcut egemen durumu yerleştirici, var olan egemen kültürü olumlayıcı gibi), semiyotik çalışmalarını yapmak, kitle edebiyatını (popüler edebiyat) kitle iletişim araçlarında yayınlandığı şekliyle (tefrika romanlar, TV dizileri gibi) yorumlamak, eleştirebilmek ve içeriklerini inceleyip çıkarımda bulunmak dersin temel içeriğidir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C. Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Yüksek sanat ve kitle için sanat kavramlarını yorumlar, neden sonuç ilişkisi kurabilir ve popüler edebiyatın ana hatlarını tanımlar. 1, 3, 7 1, 2 C
2) Farklı tarihsel süreçlerde popüler edebiyat ürünlerini dönemlerin farklı pratikleri içerisinde ilişkilendirir, analiz eder ve yorumlar. 1, 7, 8 1, 2 C
3) Popüler edebiyatı dönemin kitle iletişim araçlarının pratikleri ile ilişkilendirir ve değerlendirir. 3, 6, 8 1, 2 C
4) İletişim bilimleri kuramlarını ve kavramlarını dönemsel özellikleri bağlamında popüler edebiyat üzerinden yorumlar. 1, 3, 9 1, 2 C
5) Yaratıcı yaratım bölümünde çalışacak Radyo Televizyon ve Sinema öğrencileri nitelikli ve bilinçli anlatı yaratır. 4, 9 1, 2 C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Popüler Edebiyat Nedir? *Modernleşmenin önemi (Berkes, Sayfa 17-23) (Adorno, 159-179)
2 Popüler Kültür ve Edebiyat

           

*Popüler Kültür

*Popüler Edebiyatın doğuşu ve gelişimi

(Lowenthal, 19-65 – Ders notu olarak sağlanır)

3 Tefrika Romanlar “Roman Feuilleton”

18. ve 20. yüz yıllar

*Popüler oluşlarının nedeni

*Amaç neydi? (Özbek, sayfa 29-87) (Kanoğlu, tez, sayfa 29-31)

4 Roman Feuilleton

İşlev - Üretim - Sonuç

Üretici-Araç-Alıcı ilişkisi (Özbek, 75-87) (Adorno, sayfa 151-179)
5 Türkiye’de popüler kültürde Roman Feuilleton Türkiye’deki medyada tefrika romanların yeri

(Kanoğlu Tez, sayfa 55-83)

6 Popüler Edebiyat eserlerinde konu sorunsalı *Yoğunlaşılan konular

*Bazı konulara odaklanmanın nedenleri

*Metnin sosyal, ekonomik, politik ve tarihsel belirleyicileri (Ders Notları)

7 Türkiye Cumhuriyeti’nin öncesinde ve sonrasında popüler edebiyat Ahmet Mithad Efendi, Mahmut Yesari, Reşat Nuri Güntekin, Aka Gündüz üzerinden modernleşmeye bakış (Tanpınar, sayfa 19-21) (Ders Notları) (Kanoğlu, tez, sayfa 128-192)
8 VİZE SINAVI  
9 Roman Feuilleton

Örnek Çalışma 1: Fransa

Alexander Duma, Üç Silahşörler(19. yüzyıl)

(Roman Okunacak)

10 Roman Feuilleton

Örnek Çalışma 2: İngiltere

Charles Dickens, Büyük Umutlar

(19. yüzyıl) (Roman okunacak)

11 Roman Feuilleton

Örnek Çalışma 3: Rusya

Dostoyevski, Suç ve Ceza

(19.-20. yüzyıl) (Film seyredilecek) (Bakhtin, sayfa 288)

12 Roman Feuilleton

Örnek Çalışma 4: Türkiye

Ahmet Mithad Efendi, Felatun Bey ile Rakım Efendi(Cumhuriyet Öncesi Dönem) (Roman Okunacak)
13 Roman Feuilleton

Örnek Çalışma 5:Türkiye

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Sodom ve Gomore(Cumhuriyet Sonrası Dönem) (roman okunacak)

14 Sinema Uyarlaması, TV Dizisi, Radyo Oyunu olarak popüler edebiyat *Edebiyat eseri uyarlanınca ne değişir?*Uyarlama nasıl oluşturulur? (Erus, 96-109)
15 Popüler Edebiyat ve Kimlik Oluşumu *Güdüp yönetme gücü açısından Politik, sosyal, ahlaki ve diğer nedenler göz önünde bulundurularak popüler edebiyat üretimi

*Kadınlara odaklanma sorunu (Kanoğlu, makale, sayfa 53-66)

16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu *Ders Notları

* Adorno, Theodor W. (2004). Edebiyat Yazıları, 1. Bs., İstanbul: Metis Yayınları.

* Connerton, Poul (1999). Toplumlar Nasıl Anımsar, Alaatin Şener (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

* Lowenthal, Leo (1984). Literature and MassCulture: Communication in Society, New Brunswick, New Jersey: TransactionInc.,Vol. 1.

* Bakhtin, Mikhail (2001). Karnavaldan Romana, 1. Bs, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

* Özbek, Meral (2000). Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, 4. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.

*Erus, Zeynep Çetin (2005). Amerikan ve Türk Sinemalarında Uyarlamalar: Karşılaştırmalı bir Bakış), 1. Baskı, İstanbul:Es Yayınları.

* Kanoğlu, Meltem Erinçmen (2006) Takrir-i Sükun Dneminde Türk Modernleşmesinin Tefrika Romanlara Yansımasına Analitik Bir Bakış, Marmara Üniversitesi, İlteişim Bilimleri Doktora Tezi.

*Kanoğlu, Meltem Erinçmen (2008). Türk Kadın Hareketinin Resimli Ay Dergisi’ndeki Yansımasına Örnek: Ben İnsan Değil miyim? Ve Dulluğa Veda; Marmara İletişim Dergisi, Sayı 13.

*Berkes, Niyazi (2003). Türkiye’de Çağdaşlaşma, 4. Baskı, İstanbul: Yağı Kredi Yayınları.

Diğer Kaynaklar * Tanpınar, Ahmet Hamdi (2004). Edebiyat Dersleri, 3. Bs., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

* Wilson, Agnus (1980). Charles Dickens’ Great Expectations (Afterwords), USA: SignetClassics, Nal PenguinInc.

* Tolstoy, Leo (1896). What is Art?,London: WalterScott Publishing Co. 

* Oskay, Ünsal (1981). Popüler Kültür Açısından Çağdaş Fantazya: Bilim Kurgu ve Korku Sineması, 1. Bs., İstanbul: Der Yayınları.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar yulearn.yeditepe.edu.tr
Ödevler  
Sınavlar yulearn.yeditepe.edu.tr

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar. X        
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.          
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.     X    
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.       X  
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.          
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.       X  
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.     X    
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Okuma 4 13 52
Sınıf içi çalışma      
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri