• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 431
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin temel amacı kitle iletişim sürecini, kitle iletişimin üzerinde yapılandığı ideoloji ve siyasal sistemler ile ilişkisi bağlamında açıklamaktır. Dolayısıyla, derste, ideoloji ve çağdaş siyasal sistemler temeli üzerinde, bu sistemler içinde kitle iletişimin farklı örgütlenme yapıları ve ürünleri, medya politikaları, demokrasi, tekelleşme, kamu yayıncılığı vb. başlıklar ile ilişkili bir şekilde analiz edilir.
Dersin İçeriği: 

Kitle iletişim araçlarının içerisinde yapılandığı siyasal sistemler, bu yapıları etkileyen küreselleşme gibi gelişmeler ile ana akım ve alternatif medya örgütlenmeleri hakkında temel bilgiler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İdeoloji kavramı ve çağdaş siyasal sistemler hakkında genel bilgi sahibi olur. 1, 6, 7 1, 2, 15 A, C
2) Siyasal sistemlerin ve ideolojilerin, kitle iletişim ve ürünlerinin üzerindeki etkilerinin farkına varır. 1, 4, 5, 6, 7 1, 2, 15 A, C
3) Kitle iletişimini ve ürünlerini, ana akım ve eleştirel medya / ticari yayıncılık ve kamu yayıncılığı ayrımında siyasal sistemlerle ilişkileri bağlamında eleştirel bir bakışla tartışabilir. 1, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 15 A, C
4) Kitle iletişim ve ürünlerinin çeşitli siyasal sistemlerle ilişkileri bağlamında, değişen medya politikaları, etik ilkeler ve hukuki yapılar bağlamında analiz edebilir. 1, 5, 6, 7 1, 2, 15 A, C
5) Teknolojik gelişme, inovasyon, verimlilik gibi kavramların, kitle iletişimin gelişimi üzerinden, farklı siyasal sistemler için ne anlama gelebileceğinin ayırdına varır. 1, 5, 6, 7 1, 2, 15 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve ders programı paylaşımı  
2 Giriş: Siyasal iletişime farklı yaklaşımları tartışmak Literatürdeki siyasal iletişime farklı yaklaşımlar üzerine dersin hocası bir tartışma yürütecek.
3 İdeoloji kavramı üzerine Serpil Sancar. 1997. İdeolojinin Serüveni. Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme. S. 11-31.

 

4 Çağdaş Siyasal Sistemler James Alexander. 2014. The Major Ideologies of Liberalism, Socialism and Conservatism. (internet kaynağı)
5 Medya, İdeoloji ve Söylem Terry Egleton. 2005. İdeoloji. S. 17-41

 

6 Küreselleşme ve Medya Roland Robertson. 1992. Globalization: Social Theory and Global Culture. S. 112-146.
7 İzleyici emtiası Melvin L. DeFleur. 1989. Theories of Mass Communication. S. 77-96
8 Ara sınav  
9 Medya ve Tarafsızlık Çiler Dursun. 2004. Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi. S. 12-32.
10 Medya ve Kamuoyu John R. Zaller. 1992. The Nature and Origins of Mass Opinion. S. 56-97.

 

11 Medya ve Siyaset John Keane. 1991. The Media and Democracy.

 

12 Haber ve Söylem Çiler Dursun. 2004. Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi.

S. 117-153.

13 Yeni Medya, Kamusal Alan ve Demokrasi David Kennamer. 1994. Public Opinion, the Press and Public Policy. S. 27-58.

 

14 Alternatif Medya ve Yurttaş Gazeteciliği Henry Jenkind and David Thorburn. 2003. Democracy and New Media.

Chris Atton. 2002. Alternative Media. S. 5-38.

 

 

15 Eğlence Endüstrisi ve Medya Herbert Schiller. 1973. The Mind Managers. S. 78-111.
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Herbert Schiller. 1973. The Mind Managers.

Serpil Sancar. 1997. İdeolojinin Serüveni. Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme.

Roland Robertson. 1992. Globalization: Social Theory and Global Culture

James Alexander. 2014. The Major Ideologies of Liberalism, Socialism and Conservatism. (internet kaynağı)

Çiler Dursun. 2004. Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi.

John R. Zaller. 1992. The Nature and Origins of Mass Opinion

David Kennamer. 1994. Public Opinion, the Press and Public Policy.

Melvin L. DeFleur. 1989. Theories of Mass Communication.

Chris Atton. 2002. Alternative Media.

Terry Egleton. 2005. İdeoloji.

Rabia Noor. 2017. Citicen Journalism vs. Mainstream Journalism. (internet kaynağı)

John Keane. 1991. The Media and Democracy.

Henry Jenkind and David Thorburn. 2003. Democracy and New Media.

Christopher Caudwell. 1971. Studies and Further Studies in a Dying Culture.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar yulearn.yeditepe.edu.tr
Ödevler yulearn.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav    
Ödev 12 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.         X
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir. X        
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.       X  
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.       X  
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.         X
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.         X
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.     X    
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.     X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 12 2 24
Final Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü     114
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,56
Dersin AKTS Kredisi     5
4