• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 431
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin temel amacı kitle iletişim sürecini, kitle iletişimin üzerinde yapılandığı ideoloji ve siyasal sistemler ile ilişkisi bağlamında açıklamaktır. Dolayısıyla, derste, ideoloji ve çağdaş siyasal sistemler temeli üzerinde, bu sistemler içinde kitle iletişimin farklı örgütlenme yapıları ve ürünleri, medya politikaları, demokrasi, tekelleşme, kamu yayıncılığı vb. başlıklar ile ilişkili bir şekilde analiz edilir.
Dersin İçeriği: 

Kitle iletişim araçlarının içerisinde yapılandığı siyasal sistemler, bu yapıları etkileyen küreselleşme gibi gelişmeler ile ana akım ve alternatif medya örgütlenmeleri hakkında temel bilgiler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İdeoloji kavramı ve çağdaş siyasal sistemler hakkında genel bilgi sahibi olur. 1,2,3,4 1,2,3 A
2) Siyasal sistemlerin ve ideolojilerin, kitle iletişim ve ürünlerinin üzerindeki etkilerinin farkına varır. 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3 A, B
3) Kitle iletişimini ve ürünlerini, ana akım ve eleştirel medya / ticari yayıncılık ve kamu yayıncılığı ayrımında siyasal sistemlerle ilişkileri bağlamında eleştirel bir bakışla tartışabilir. 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3 A, B
4) Kitle iletişim ve ürünlerinin çeşitli siyasal sistemlerle ilişkileri bağlamında, değişen medya politikaları, etik ilkeler ve hukuki yapılar bağlamında analiz edebilir. 1,2,3,4,6,7 1,2,3 A
5) Teknolojik gelişme, inovasyon, verimlilik gibi kavramların, kitle iletişimin gelişimi üzerinden, farklı siyasal sistemler için ne anlama gelebileceğinin ayırdına varır. 1,2,3,4,6 1,2,3 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Siyasal iletişime farklı yaklaşımlar Siyasal iletişim ve siyasal aktörler
2 İdeoloji kavramı üzerine İdeolojinin kökeni
3 Çağdaş Siyasal Sistemler Siyasal sistemler
4 Medya ve Demokrasi Demokrasi kavramı, medyanın siyaset üzerindeki etkisi
5 Medya, İdeoloji ve Söylem İdeoloji ve söylem, söylem analizi
6 Küreselleşme ve Medya Küreselleşme kavramı ve küreselleşen medya
7 İzleyici emtiası Reklam ajansları ve izleyici emtiası yaratma
8 Medya ve Tarafsızlık Tarafsızlık söylemi ve mitleri
9 Ara Sınav  
10 Medya ve Kamuoyu Kamuoyu kavramı ve kamuoyu yoklamaları
11 Medya ve Siyaset Medyanın siyaset üzerindeki dönüştürücü etkisi
12 Haber ve Söylem Tecimsel yayıncılık sisteminde söylemin farklılaşması
13 Yeni Medya, Kamusal Alan ve Demokrasi Yeni medya kavramı ve kamusal alanın dönüşümü
14 Alternatif Medya ve Yurttaş Gazeteciliği 5. güç alternatif medya, yurttaş gazeteciliğinin doğuşu
15 Eğlence Endüstrisi ve Medya Popüler kültür üretim aracı olarak medya

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar Brain Mc Nair (2003).  An Introduction to Political Communication. Routledge, London.

Terry Eagleton (1991). Ideology. An Introduction. University of Minessota Press. London.

Lyman Tower Sargent. (2009). Contemporary Political Ideologies. Wadsworth. USA

Herbert Schiller. (1976). Communication and Cultural Domination. Sharpe.

Winfried Schulz. (2001). “Changes in Mass Media and the Public Sphere”. (ed.) Slavko Splichal, Public Opinion and Democracy. Hammpton Press. New Jersey.

John Keane. (1991). The Media and Democracy. Polity Press.

Hamid Mowlana. (1985). International Flows of Information: A Global Report and Analysis. Unesco. Paris.

Carroll J. Glynn vd. (1995). “Opinions, Perception and Social Reality”. (der.) T.L. Glasser, C.T. Salmon, Public Opinion and the Communication of Consent.  The Guilford Press.  NY.

Jay Blumler and Michel Gurevitch. ( 2000). “Rethinking the Study of Political Communication”.  James Curran - Michael Gurevitch. Mass Media and Society. Edward Arnold, London.

Thomas Meyer. (2002). Medya Demokrasisi, Medya Siyaseti Nasıl Sömürgeleştirir? İş Bankası Yayınları. İstanbul.

Schudson, Michael.  (1998). “The Public Journalism Movement and Its Problems”, The Politics of News The News of Politics, Doris Graber, Denis McQuail ve Pippa Norris (ed.) içinde, USA: Congressional Quarterly Inc.

Schaffer, Jan. (2000). “Civic Journalism”. National Civic Review, vol:89, No:3, Fall 2000.

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler Yazılı basında farklı sahiplik yapıları altında işleyen kurumların haberlerinin, iktidar-ideoloji-söylem bağlamında karşılaştırılması.
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek.         x
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek.         x
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.         x
4 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.         x
5 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini kavrama, program formatlarının ve programlarının tarihsel ve kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz edebilmek.         x
6 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.         x
7 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.     x    
8 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek.   x      
9 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek. x        
10 Radyo, sinema ve televizyonun üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik altyapıyı, yaratıcı yaklaşımlara ilişkin temel bilgiyi teorik ve uygulamalı olarak edinmek. x        
11 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projenin tasarlanması, hazırlanması, çekim ve çekim sonrası aşamalarının bilgi ve kavramlarını, uygulamalı bir biçimde geliştirmek. x        
12 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini kavrama, program formatlarının ve programlarının tarihsel ve kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz edebilmek.         x
13 Uluslararası alanda gelişmelerin ve fikirlerin takip edilebilmesini, terminolojinin kullanım becerisini kazandıracak düzeyde İngilizce kullanabilmek.       x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 4 4
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5