• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 302
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
20. yüzyıl boyunca gelişen film kuramı, eleştirisi ve analizlerini anlamak iletişim bilimlerinde başlı başına bir çalışma alanıdır. İlk halka açık gösterimden başlayarak sinema estetik, ekonomik ve toplumsal tartışmaların merkezine yerleşmiştir. Edebiyattan resime uzanan tarihsel estetik tartışmaların yanında sosyal bilimlerin dinamik araştırmalarını da içeren sinema üzerine yapılan çalışmalarla tanışmak ve sinemaya estetik, toplumsal ve psikolojik boyutlarını kavrayacak şekilde kuramsal bir bakış kazandırmak bu dersin temel amacıdır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste erken dönem film kuramlarından yakın dönem sinema alanındaki çalışmalarda ortaya çıkan kuramsal söylemlerin izi sürülecektir. Film kuramlarının beslendiği göstergebilim, psikanaliz, edebiyat eleştirisi ve kuramları, toplumsal cinsiyet araştırmaları gibi farklı disiplinlere ait çeşitli bilgi gövdeleri ve kuramsal yaklaşımlar incelenecek;  toplumsal ve estetik kuramların sinema bağlamında biraraya gelen kavramları, çerçeveleri ve kuramsal temelleri tartışılacaktır. Hugo Munsterberg, Rudolf Arnheim, Siegried Kracauer, Andre Bazin, Walter Benjamin, Roland Barthes, Jean-Louis Baudry, Laura Mulvey, Sergei Eisenstein ve Althusser ders kapsamında ele alınacak kuramcılardan bazılarıdır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sinemaya ilişkin başlıca kuramsal yaklaşımlar ve tarihsel konumları kavrar ve tanımlar. 1, 3, 7, 9 1, 2 A
2) Sinema üzerine yazılan kuramsal metinlerin ve söylemlerin ortaya çıktığı ve tartışıldığı toplumsal ve tarihsel bağlamları tanır.  1, 7, 9 1, 2 A
3) Sinemanın ekonomik, teknolojik ve estetik gelişimini toplumsal kuramlarla ilişkilendirir. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 1, 2 A
4) Çeşitli film kuramı yöntemlerini ve sinemanın kuramsallaştırıldığı farklı perspektifleri, filmlere disiplinlerarası yaklaşım biçimlerini kavrayarak keşfedebilmek ve eleştirel açıdan tartışabilmek. 1, 3, 7, 8, 9 1, 2 A
5) Sinemayla ilişkili çeşitli kuramsal kavram, çerçeve ve bilgileri sentezleyerek film çözümlemelerinde kullanabilmek ve özgün yorumlar geliştirebilmek. 1, 3, 4, 7, 8, 9 1, 2 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Dersin kapsamı ve önemi üzerine tartışma.  
2 Sinema ve kuram nasıl biraraya gelir? Film Theory: An Introduction, p. 1-22
3 Sinema çalışmalarında erken dönem film kuramları. Aracın özgüllüğü üzerine tartışmalar. Film Theory: An Introduction, p. 22-36
4 Biçimcilik: Sinemaya avangard yaklaşımlar. Film aracının kuramsallaştırılmasında biçimcilik ve Rus biçimciliği. Sovyet montaj kuramcıları ve filmleri. Film Theory: An Introduction, p. 37-54

 

Film:

The Faithful Heart (1923), Jean Epstein (film parçaları)

Man with a Movie Camera, Dziga Vertov, 1929 (film parçaları)

5 Gerçekçilik: Gerçekçilik üzerine tartışmalar ve film aracının gerçeklikle ilişkisi.

Kracauer ve Bazin

Film Theory: An Introduction, pp.72-82

Film Theory and Criticism, “Film and Reality” pp.135-141

Film:

Umberto D.,(1952), Vittorio de Sica (film parçası)

Citizen Kane (1942), Orson Welles (film parçası)

6 Sinema, kitle kültürü/endüstrisi ve Kültürel Çalışmalar Film Theory: An Introduction, p.64-72,  223-229

Film Theory and Criticism, W. Benjamin, “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction” pp.800-811

Film Studies Reader,  T. Adorno & M. Horkheimer: “The Culture Industry: Enlightenment as mass deception”, p.7-12

7 Göstergebilim ve Yapısalcılık. Sinema bir dil midir? Film Theory: An Introduction, pp. 102-119
8 ARA SINAV  
9 Sinema ve ideoloji ilişkisi. Film Theory: An Introduction, p.130-145

Film Theory and Criticism, Jean Luc Comolli and Jean Narboni, Cinema, Ideology, Criticism, pp.812-819

10 Psikanaliz ve film çalışmalarına etkisi Film Theory: An Introduction, p.158-169

The Oxford Guide to Film Studies, Barbara Creed “Film and Psychoanalysis” pp.77-90

11                            

Marxist ve psikanalitik çözümlemelerin  birleştiği yaklaşımlar. Aygıt kuramı, anlatı ve ideoloji.

 

Film Theory: An Introduction, p.158-169

Recommended readings:

Film and Theory “Apparatus Theory” pp. 403-408

Narrative, Apparatus and Ideology,  J.L. Baudry, “Ideological Effects of the Basic Cinematic Apparatus” pp. 287-298

Film:

Sherlock Jr (1924), Buster Keaton (excerpt)

Rear Window (1954), Hitchcock (excerpt)

12 Sinema ve toplumsal cinsiyet. Feminist film kuramları ve psikanalizin etkileri. Film Studies Reader, Laura Mulvey, “Visual Pleasure and narrative Cinema”, p.238-248

Ek okumalar:

Film Studies Reader, Mary Ann Doane “Film and The Masquerade: Theorising the Female  Spectator”

Film:

Gilda (1946), Charles Vidor (excerpt)

Jeanne Dielmann (1975), Chantal Akerman (excerpt)

13 Alternatif estetikler ve ana akımın dışında hareketler: Brecht ve Üçüncü sinema estetiği. Düşünümsellik. Politik sinema ve sinema politikaları. Film Theory: An Introduction, pp. 55-58, 92-102, 145-158, 281-292

Ek okumalar:

Film Studies Reader,  Colin Mac Cabe, Realism and the Cinema: Notes on some Brechtian Theses, p.201-206

 

Film:

Film excerpts from Third Cinema examples

14  

Sömürgecilik sonrası sinema ve kimlik. , Çok kültürlülük ve ırk, toplumsal cinsiyet, sınıf ve etnisite temsilleri.

Film Theory: An Introduction, p. 267-281

Film Theory: An Introduction, p.292-297

15 Kuramın dağılışı, post-yapısalcılık ve film kuramı tartışmaları. Film estetiği ve kuramlarında post-modernizm.

Cinema in the digital age.

Film Theory: An Introduction, p.179-192, p. 201-212 & pp. 298-307

Ek okumalar:

The Oxford Guide to Film Studies, P. Brunette, “Post Structralism and deconstruction” pp.91-95

The Oxford Guide to Film Studies, John Hill, “Film and Postmodernism” pp.96-105

R. Stam & T. Miller (ed); (2000) “The Politics of Postmodernism” pp.753-758

16 FİNAL  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Stam, R., (2002), Film Theory: An Introduction, Oxford: Blackwell
Diğer Kaynaklar Cohen M. & Baraudy, L. (Eds), (2004) Film Theory and Criticism, New York: Oxford Univ. press, (6th eds).

Stam, R. & Miller, T., (eds), (2000), Film and Theory: An Anthology, Oxford: Blackwell,

Hollows, J. & Hutchings, P. & Jancovich, M. (2000), The Film Studies Reader, London, Arnold

Film parçaları (www.youtube.com, Erişim tarihi 06.06.2020) + PPT Sunum

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Yeditepe Fotokopi Merkezi, www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler -
Sınavlar -

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl İçinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.         X
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir. X        
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.       X  
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.   X      
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur. X        
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar. X        
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.     X    
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Okuma 13 2 26
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4
3