• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 221
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bir sanat dalı ve kitle iletişim aracı olarak sinemanın gelişim sürecini zamandaş sanat akımlarıyla, siyasi, ekonomik ve kültürel değişimler ile bir arada değerlendirerek incelemek.
Dersin İçeriği: 

19. yüzyılın sonundan günümüze dek uzanan süreçte, sinemanın gelişimini diğer sanat dalları ile bağlantılı olarak ele alır. Başlıca sanat akımlarının yanı sıra sinemaya özgü akım ve ekolleri inceler. Sinemanın teknolojik, sanatsal ve iletişimsel gelişimini, dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel şartları ile paralel olarak ele alır ve anlamlandırır.    

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sinema sanatının gelişimine yön veren başlıca sanat akımlarını inceler. Söz konusu akımlar ile sinema eserleri arasındaki bağlantıları (içeriksel ve biçimsel olarak) analiz eder. 2,3,5,6 1,2,3 A
Farklı ülkelerde ve tarihlerde ortaya çıkmış olan başlıca sinema akımlarını araştırır. Akımlara ait manifestoları inceler. 2,3,5,6 1,2,3 A
Sinema akımlarının siyasi, ekonomik ve sosyal olaylar ile ilişkisini analiz eder.  2,3,5 1,2,3 A
Bir kitle iletişim aracı olarak sinemanın ideoloji aktarımı ve propaganda alanlarındaki etkinliğini irdeler. 3,5,10 1,2,3 A
Sinema sanatının teknolojik gelişim sürecini gözden geçirerek, teknolojinin içerik üzerindeki etkisini belirlemeye çalışır. 3,6,8 1,2,3 A
Sinema sanatının gelişimine yön veren başlıca kuramcı ve yaratıcıları araştırır. Örnek eserleri inceler. 1,2,6,8 1,2,3 A
Bir sanat dalı ve kitle iletişim aracı olarak sinemanın bugünün dünyasındaki yeri ve gelecekteki olası konumu hakkında düşünür, tartışır. 3,6,10 1,2,3 A

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş: Hareketli görüntünün tarihçesi - Sinemanın icadı ve ilk eserler. C.W, Ceram "Sinemanın Arkeolojisi", Agora, 2007
2 Kübizm akımı ve sinemaya etkileri - Fransa'da Film D'Art örnekleri - Amerika'da yükselmeye başlayan popüler sinema. George Melies, D.W Griffith, Charlie Chaplin, E.S Porter araştırma - Kubizm araştırma
3 Birinci Dünya Savaşı sonrası Fransız sineması ve Empresyonizm (İzlenimcilik) Birinci Dünya Savaşı araştırma - Empresyonizm araştırma
4 Devrim sonrası Rus sinemasında kurgu, belgeselcilik ve propaganda. Futurizm (Gelecekçilik) akımının Rus sinemasına etkisi. Bolşevik Devrimi araştırma - Futurizm araştırma
5 Birinci Dünya Savaşı sonrası Alman sineması ve Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Ekspresyonizm araştırma
6 Birinci Dünya Savaşı sonrası İspanyol sineması ve Sürrealizm (Gerçeküstücülük) Sürrealizm araştırma
7 Amerikan sinemasında sektörleşme. Hays yasaları ve sansür. Freud S.,“Totem ve Tabu", Öteki, 1999
8 Büyük Buhran'ın sinemaya etkileri: Amerikan sinemasında suç filmleri, Fransa'da Şiirsel Gerçekçilik akımı. Büyük Buhran araştırma
9 Ara Sınav    
10 İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasında Alman sineması

ve propaganda.

İtalyan sinemasında 'Beyaz Telefon' filmleri.

İkinci Dünya Savaşı, Hitler ve Mussolini araştırma
11 İkinci Dünya Savaşı sonrası İtalyan sineması ve Yeni Gerçekçilik akımı. V.DeSica, R.Rossellini, C.Zavattini araştırma
12 İkinci Dünya Savaşı sonrası Fransız sineması ve Yeni Dalga akımı. A.Bazin, J.L Godard, F.Truffaut ve B.Brecht araştırma
13 Güney Amerika sinemasında Yeni Sinema (Brezilya) ve  Üçüncü Sinema (Arjantin) akımları. G.Rocha, O.Getino, F.Solanas, Frantz Fannon  araştırma
14 İngiliz Özgür Sinema hareketi - Genç Alman sineması ve Oberhausen Manifestosu. Erdoğan Şenol, “Sinema Manifestoları", Altıkırkbeş, 2011
15 Vietnam Savaşı sonrası Bağımsız Amerikan sineması. Vietnam Savaşı araştırma
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Öğrencilere her konu için ayrı hazırlanmış ve çeşitli kaynaklardan derlenmiş 'Ders Notları' verilmekte, sanat akımlarını tanımlayıcı slaytlar gösterilmektedir.
Diğer Kaynaklar "Sanatın Öyküsü" (E.H Gombrich/Remzi/2009), "Modern Sanatın Öyküsü" (N.Lynton/Remzi/2009), "Sinemanın Arkeolojisi" (C.W. Cream/Agora/2007), "Rekin Teksoy'un Dünya Sinema Tarihi" (R.Teksoy/Oğlak/2005), "Dünya Sinema Tarihi" (Geoffrey Nowell-Smith/Kabalcı/2003), "Yüz Yılın Yüz Yönetmeni" (A.Dorsay/Remzi/1997), "Sinemada Akımlar" (E.Biryıldız/Beta/2012),  "Sinema Manifestoları" (Ş.Erdoğan/Altıkırkbeş/2011)

 

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders Akışı İçinde Gösterilen Filmler: "Lumiere, Melies, Blanche, Porter Film Seçkisi" (1895 - 1910), "The Birth of a Nation"(D.W Griffith 1915), "Queen Elisabeth" (Mercanton 1912), "Paris Qui Dort"(Clair 1925), "Battleship Potemkin"(Eisenstein 1925), "Das Kabinett des Dr. Caligari" (Weine 1920), "Metropolis" (Lang 1927), "Un Chien Andalou" (Bunuel -Dali 1929), "The Gold Rush" (Chaplin 1925), "Scarface" (Hawks 1932), "Triumph des Willens" (Riefenstahl 1934), "Roma, Citta Aperta" (Rossellini 1947), "Vivre sa Vie" (Godard 1962),  "La Hora des los Hornos" (Getino - Solanas 1970), "Taxi Driver" (Scorsese 1976)
Ödevler "Yendi Dalga Akımının Dünya Sineması Üzerindeki Etkileri" konulu makale yazımı. 
Sınavlar Ara Sınav ve Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Derse devam ve katılım 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek.         X  
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek.       X    
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.     X      
4 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek. X          
5 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.   X        
6 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek. X          
7 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek. X          
8 Radyo, televizyon ve sinema için, gerekli format biçimlerini bilmek, proje geliştirmek, projeyi dilsel ve görsel olarak tasarlayabilmek, Türkçeye uygun ve etkili bir şekilde sunabilmek, yazabilmek ve yaratıcı yollarla uygulayabilmek.   X        
9 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.        X    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
       
Toplam İş Yükü     81
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,24
Dersin AKTS Kredisi     3