• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 301
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Televizyon çalışmaları, kültür, medya ve toplum üzerine çalışmalardan ortaya çıkan bir alandır. Ev ve özel ortamınızdan dış dünya, kamusal alana açılan televizyona bir adım uzaklaşarak bakmak onun günlük hayatımızda kapladığı geniş alanı görmemizi sağlar. Bu dersin amacı da, kültürel çevremiz, düşüncelerimiz kültür ve kültürel ürünlerle nasıl biçimlendiğine ve bizim tarafımızdan biçimlendirildiğine yakından bakmak ve tartışmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders televizyon ve televizyon seyircisi arasındaki ilişkiye hem bireysel hem de geniş bir toplumsal bağlamda eleştirel bir bakış sunacaktır. Özetle kendi kültürel görüş ve yaşam biçimimiz kültürel hayatımızda merkezi bir rol oynayan bir araç bağlamında incelenecektir.  Kamusal ve özel alana ait bir araç olarak televizyonun metinselliği ve mesajları, günlük hayatımızın ekonomi politik, kültürel boyutlarını kapsama biçimleri ve bu bağlamda yazılmış kritik okumalar incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kültürel çalışmaların yoğun olarak eğildiği kitle kültürü içinde öne çıkan bir alan olarak televizyonu ana kuram ve kavramlar çerçevesinde değerlendirir. 1, 5, 6, 7 1, 2, 15 A, C
2) Bir metin olarak televizyonun kendisini, program türlerini ve metinlerini  eleştirel bir şekilde analiz eder. 1, 5, 6, 7 1, 2, 15 A, C
3) Kitle iletişim araçları, kültür ve kültür endüstrisi içinde ve kamusal ve özel alan bağlamında televizyonun toplumsal rolüne derinleşir. 1, 5, 6, 7 1, 2, 15 A, C
4) Televizyon metinlerinin üretilme biçimlerini, kanalların ekonomik yapısını ve izleme alışkanlıklarını irdeler ve yorumlar. 1, 3, 5, 6, 7 1, 2, 15 A, C
5- Edindiği kuramsal ve analitik bilgileri, ulusal ve uluslararası ürünlere ve ilişkilere uygular. 1, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 15 A, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve ders programı paylaşımı  
2 Giriş: Televizyon, temsil ve kültür Charlotte Brunsdon, What is the television of television studies, in TCV, pp. 609-627
3 Eleştirel sosyal teorilerde iletişim, temsil ve kültür bağı Williams, Raymond, 1977, Television: Technology and Cultural Form, Ederyn Williams (ed.), Routledge London (TTCF). S. 34-77.

Raymond, Williams, “Effects of the technology and its uses” in TTCF, S.119

4 Televizyon ve televizyon programlarını anlamak: Metin nedir ve metin eleştirisi nasıl yapılır? Newcomb, Horace, (ed) 2000, Television: The Critical View, Blackwell Publisher (TCV). 11-48
5 Televizyonun üretimi biçimi, metinselliği ve kimlik politikalarını biraraya getirmek: Televizyon haberleri McQuail, Denis (ed), 2002, McQuail’s Reader in Mass Communication, Sage(MRMC). S. 116-148.
6 Televizyon, toplumsal cinsiyet ve sınıfsal temsil F. Jakobsson. “Watching Reality from a Distance: Class, Genre and Reality Television”. (internet source).
7 Kültürel bir form olarak televizyon Fiske, John, 1997, Television Culture, Routledge, London-New York (TC). 7-39.

Horace Newcomb, Paul M. Hirsch, “Television as cultural forum” in TCV, S. 561-573 

 

8 Ara Sınav  
9 Televizyon: Kamusal ve özel alanda yeri Silverstone, Roger, 1999, Television and Everyday Life, Routledge, London-New , Routledge, London-New York (TEL). S. 158-179.
10 İzleyici emtiası üzerine Melvin L. DeFleur. 1989. Theories of Mass Communication. S. 77-96

Ien Ang, Streamlining television audience, in MRMC,  S. 335-341

 

11 Televizyonda üretim, program çeşitleri ve televizyonda akış Pierre Bourdieu. 1997. Televizyon Üzerine. S. 44-70.
12 Televizyonun ekonomik ilişkileri program üretimi ve profesyoneller Neil Postman. 1994. Televizyon Öldüren Eğlence. S. 86-118.
13 Küreselleşme çağında televizyon ekonomisi ve uluslararası kültürel hakimiyet ilişkileri Barker, Chris, 1999, Television, Globalisation and Cultural Identities, Open University Press (TGC). S. 177-202.
14 Dönem bilgisine genel bakış Dönemin teorik bilgisi üzerine televizyon programlarından örnek bölümler bulma, izleme ve tartışma
15 Dönem bilgisine genel bakış: Postmodern çağ ve televizyon metinleri arasındaki kültürel bağ. Dönemin teorik bilgisi üzerine televizyon programlarından örnek bölümler bulma, izleme ve tartışma
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Barker, Chris, 1999, Television, Globalisation and Cultural Identities, Open University Press (TGC)

Fiske, John, 1997, Television Culture, Routledge, London-New York (TC)

Kellner, Douglas,1998, Media Culture, Routledge, London, New York  (MC)

McQuail, Denis (ed), 2002, McQuail’s Reader in Mass Communication, Sage(MRMC)

Newcomb, Horace, (ed) 2000, Television: The Critical View, Blackwell Publisher (TCV)

Silverstone, Roger, 1999, Television and Everyday Life, Routledge, London-New , Routledge, London-New York (TEL)

Pierre Bourdieu. 1997. Televizyon Üzerine.

Neil Postman. 1994. Televizyon Öldüren Eğlence.

Williams, Raymond, 1977, Television: Technology and Cultural Form, Ederyn Williams (ed.), Routledge London (TTCF)

Horace Newcomb, Paul M. Hirsch, “Television as cultural forum” in TCV.

Ien Ang, Streamlining television audience, in MRMC.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav - -
Ödev 11 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.         X
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.   X      
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.   X      
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.     X    
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.         X
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.         X
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.     X    
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 11 1 11
Ara Sınav 1 3 3
Toplam İş Yükü     101
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,04
Dersin AKTS Kredisi     4
3