• Türkçe
 • English

Görsel iletişim tasarımı, her ortamı karşılıklı bir iletişim süreci olarak değerlendiren, iletişim, medya, sanat ve teknoloji alanlarını bir araya getiren disiplinler arası yapısı ile 21. Yüzyılın ihtiyaçlarına çözümler üreten yenilikçi bir alandır. Görsel iletişim tasarımı en temel tanımıyla, İletişim kurmak için tasarım ve teknolojiyi birleştirme sürecidir; yaratıcı ve kavramsal düşünceyi görsel bir dil içerisinde hedef kitleye veya kullanıcıya aktarmayı içerir. Bu görsel mesajların her biri belirli bir işlev ve amaç göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Görsel iletişim tasarımcısı, tasarım bilgi ve becerisini, estetik kaygısı ile dijital ortamda, hareketli görsel, 3 boyutlu mecralar ve sesli araçlar ile birleştirir. Görsel iletişim tasarımcısı teknoloji ile iç içe olmak durumundadır. Bunun yanı sıra, görsel iletişim tasarımcısı iyi bir iletişimci ve hedef kitleyi anlayan, stratejik olarak düşünebilen birisidir. Küresel pazardaki sorunları çözmek, rekabetçi ve sürdürülebilir projeler üretebilmek için tasarımcı, stratejik çözümler üretmek zorundadır.

Günümüzde giderek artan görsel iletişim tasarımcısı ihtiyacına cevap vermek adına 2001 yılından beri, Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, güçlü iletişim stratejileri geliştirebilen ve bilgiyi yaratıcı tasarım ürünlerine dönüştürebilen iletişim tasarımcıları yetiştirmektir.

Yeditepe Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü; 3 boyutlu animasyon, oyun tasarımı, etkileşimli tasarım, video yapımı alanlarını içinde barındıran ders programı ile öğrencilere görsel iletişim tasarımının tüm branşlarında tecrübe kazandırır. Öğrenciler, proje ve atölye çalışmalarıyla grup ve bireysel yaratıcı projelerde yer alır, kendi uzmanlıklarını seçer.

‘’Tasarımda Güz Buluşmaları’’, ‘’Tasarımda Bahar Buluşmaları’’ seminer ve çalıştay etkinliği, her sene değişik bir tematik konu ile şekillendirilen ‘’Sene Sonu Öğrenci Sergisi’’ ve bölüm ajansı ‘’Atelier Root’’ içerisinde gerçekleşen faaliyetler öğrencilere alanda deneyim ve yetkinlik kazandırır.

Kuruluşumuzdan günümüze; bölümümüzde eğitim almış ve sonrasında iletişim sektörünün ulusal ve uluslararası alanlarında önde gelen şirketlerinde başarı ile yer alan mezunlarımız ile gurur duyuyor; sizleri de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz.

Öğretim Amaçları

 1. Öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak, edindikleri kavramsal ve uygulamalı birikimleri anlamlı, güncel ve özgün tasarım ürünlerine dönüştürmeleri,
 2. Öğrencilerin estetik algısını merkeze alarak tasarım odaklı çözümler üretmeleri,
 3.  Öğrencilerin 21. Yüzyılın gereklilikleri doğrultusunda teknolojik yetkinlik kazanmaları, alanın farklı branşlarını kullanarak güncel, yaratıcı ve sorgulayıcı içerikler üretmeleri,
 4.  Öğrencilerin Görsel İletişim Tasarımı alanı ile ilgili profesyonel ve sektörel deneyime sahip olmaları,
 5. Öğrencilerin görsel iletişim tasarımı uygulamaları için gerekli eleştirel, analitik ve çözüm odaklı yaklaşım geliştirmeleri,
 6. Öğrencilerin mesleki etik, insan haklarına saygılı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Program Çıktıları

 1. Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.
 2. Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar. 
 3. Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.
 4.  Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.
 5. Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.
 6. Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.
 7. Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir. 
 8.  Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.  
 9. Sektöre ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, eser üretir, sergi düzenler.   
 10. Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.

Doç. Dr. Neda Üçer // Bölüm Başkanı