• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 324
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Kişinin algı çerçevesi içinde mesajların anlaşılması ve yorumlanmasının, kişisel inanç süzgeçleri kadar, sosyal ve kültürel referanslar tarafından da etkilendiğini; alınan kararların ve ortaya konan davranışların sebeplerinin rasyonel olduğu kadar irrasyonel düşünce biçimleri olduğunu ortaya koymak; bunların çeşitli ikna teorileri çerçevesinde incelenerek, kaynağın hedef kitleleri etkileme/yönlendirme imkanlarının, reklam, halkla ilişkiler, habercilik ve pazarlama meslekleri kapsamında değerlendirilmesi ve yorumlanması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği: 

Algı, seçici algı, algılamanın mesajın özellikleri ile ilişkisi, algı-inanç-tutum ilişkisi; temel ikna teorilerinin tek tek yorumlanarak bunların algı yaratmak üzerindeki etkileri; reklam-halkla ilişkiler-habercilik-pazarlama mesleklerinin bu bağlamda hedef kitleleri bilgilendirme ve yönlendirme kapasitelerinin yorumlanması ve ikisi arasındaki fark vb.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, B-Sözlü / Sunum, C-Ödev, D-Deney, E-Proje / Tasarım, F-Performans Görevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Algı kavramını ve seçici algılama süreçlerini inceler. 4,6 1,2 A,B,C
2) Algıyı oluşturan kişisel inançlar ile sosyal ve kültürel süzgeçlerin etkisini analiz eder. 4,6 1,2 A,B,C
3) Algılama kavramını genel olarak ve tüketiciler yönünden inceler; ürün ve marka algılamada iletişimin rolünü örneklerle anlatır. 4,6 1,2 A,B,C
4) İkna kavramını ve iletişim/sosyoloji kuramları çerçevesinde oluşan ikna kuramlarını inceler ve tek tek analiz eder. 4,6 1,2 A,B,C
5) Tüketici tutumlarını, ikna ve tutum kuramları çerçevesinde yorumlar. 4,6 1,2 A,B,C
6) Bilgilendirme ve manipüle edilme arasındaki farkı yorumlar. 4,6 1,2 A,B,C
7) Bir ikna etiğinin oluşturulması yönündeki ipuçlarını ortaya koyar. 4,6 1,2 A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Çağdaş Toplumda İkna Borchers, Chpt.1
3 İkna Kuramları: İzleyici Odaklı Kuramlar Borchers, Chpt.2
4 İkna Kuramları: Medya Kuramları Borchers, Chpt.2
5 Medya çağında İkna ve Etik Borchers, Chpt.3
6 Medyanın İkna üzerine Etkileri Borchers, Chpt.4
7 Ara Sınav  
8 Hedef Kitle ve Tutumlar Borchers, Chpt.5
9 İkna ve Görsel İmajlar Borchers, Chpt.6
10 İkna ve Dil Borchers, Chpt.7
11 İkna ve Kültür Borchers, Chpt.8
12 İkna sürecinde Kaynağın Önemi Borchers, Chpt.9
13 Akıl Yürütme Süreci Borchers, Chpt.10
14 İkna Sürecinde Motivasyonun gücü Borchers, Chpt.11
15 İkna edici Kampanyalar Borchers, Chpt.12
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Borchers, T. A. (2013). Persuasion in the Media Age. Illinois: Waveland Press, Inc. 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Ödevler Sunum
Sınavlar Ara sınav, Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödev 4 40
Toplam 5 100
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı 1 50
Toplam 2 100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.   X      
2 Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.     X      
3 Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.   X      
4 Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.       X  
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.     X    
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.       X  
7 Zorunlu staj aracılığıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir.     X      
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.        X    
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.     X    
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.  X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ödev 4 5 20
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     136
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,44
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri