• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PSY 101
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilerin psikoloji disiplinine genel ve kapsamlı bir giriş yapmasını sağlamaya yöneliktir. Dersin sonunda öğrencilerin psikolojinin ana kavram ve kuramlarına ve ayrıca zihinsel ve davranışsal süreçlerin bilimsel incelenmesine yönelik anlama becerisi geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Görgül bir bilim dalı olarak psikolojiyi tanıtır. Davranışların biyolojik ve evrimsel temelini tartışır. Güdülenme, duygular, öğrenme, gelişim ve sosyal davranışlar gibi temel psikolojik süreçleri inceler. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3: Seminer, 4: Araştırma, 5: Benzetim/Vaka Çalışması/Rol Yapma, 6: Problem Çözme, 7: Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Yazılı ödev, C: Sunum, D: Araştırma, E: Münazara, F: Kısa Sınav, G: Derse Katılım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Psikolojiyi insan davranışları ve zihinsel süreçleri ile ilgili bir bilim olarak açıklayabilir 1,2,11,12,13,

14,15,16

1,2 A
Psikolojinin ana kavram ve kuramlarını tanımlayabilir 1,3,9,15,16 1,2 A
Davranışsal ve zihinsel süreçlerin incelenmesinde kullanılan bilimsel yöntemleri açıklayabilir ve psikoloji alanında yapılan çeşitli araştırmalardan örnek verebilir 2, 3, 5, 6, 8,15,16 1,2 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş  
2 Psikoloji nedir?

Psikolojinin araştırma yöntemleri nelerdir?

Ders Kitabı Bölüm 1, 2
3 Davranışın Biyolojik ve Evrimsel Kökenleri Ders Kitabı Bölüm 3
4 Öğrenme 1 Ders Kitabı Bölüm 6
5 Öğrenme 2 Ders Kitabı Bölüm 6
6 Revizyon Ders Kitabı Bölüm 1,2,3 & 6
7 Vize Ders Kitabı Bölüm 1,2,3 & 6
8 İnsan Gelişimi 1 Ders Kitabı Bölüm 10
9 İnsan Gelişimi 2 Ders Kitabı Bölüm 10
10 Güdülenme Ders Kitabı Bölüm 11
11 Duygu, Stres ve Sağlık 1 Ders Kitabı Bölüm 12
12 Duygu, Stres ve Sağlık 2 Ders Kitabı Bölüm 12
13 Sosyal Psikoloji Ders Kitabı Bölüm 16
14 Sosyal Psikoloji Ders Kitabı Bölüm 16

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Gerrig, R. J. (2010). Psychology and Life, 20th Edition. Allyn & Bacon (Pearson). ISBN-13: 978-0-205-87327-2, ISBN-10: 0-205-87327-8
Diğer Kaynaklar Mypsychlab (Pearson web sitesi)

Introductory Psychology Video Series

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bir bilim dalı olarak psikolojinin, temel kavramları, kuramsal bakış açıları ve tarihsel gelişimine hakimdir.         X  
2 Psikolojinin alt alanları ve bu alanların yöntem ve uygulamaları konusunda bilgi sahibidir.     X      
3 Psikoloji kuramları ile bu kuramların görgül temelleri arasındaki bağı kurabilir.     X      
4 Psikoloji dışındaki diğer bilim dallarının psikolojiyle benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırıp, psikolojiye potansiyel  katkısını görebilir ve disiplinler arası çalışmanın öneminin farkındadır. X          
5 Psikoloji biliminin araştırma ve araştırma etiği ilkelerine yönelik temel özelliklerini kavrar.     X      
6 Psikolojide temel araştırma yöntemlerini tanır, araştırma deseni oluşturabilir, veri toplayabilir, güncel bilişim teknolojilerinden faydalanarak veri analizi ve veri yorumlama becerisine sahiptir.   X        
7 Psikoloji alanındaki soruları cevaplamaya yönelik uygun araştırma, yöntem, bilgi ve becerilerinin kullanıldığı araştırma çalışmalarını planlayabilir ve yürütebilir ve/veya mevcut verilerle çalışabilir. X          
8 Bilgiye erişebilir, bilgiyi etkin kullanabilir ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.   X        
9 Kuram, araştırma yöntemleri ve uygulamaları yordamada şüpheci sorgulama yapabilir ve bilimsel yaklaşımı kullanabilir.   X        
10 Analitik, eleştirel ve yaratıcı şekilde düşünebilir ve düşüncelerini ifade edebilir; düşünme ve düşüncenin ifadesinde mantıksal ve akıcıdır. X          
11 Psikolojinin temel araştırma yapılan alanlarından elde edilen bulguların potansiyel uygulama alanlarının farkındadır.   X        
12 Psikoloji ve uzmanlık alanlarıyla ilgili konulardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bağdaştırabilir.   X        
13 Psikolojinin uygulamalı alanlarını ve bu alanlarda ne tür uygulama yöntemleri olduğunu tanıyıp mesleki etik kurallarına bağlı kalır.   X        
14 Psikoloji biliminin sağladığı bilgiyi ve kuramları mesleki etik ilkeleri çerçevesinde bireysel, sosyal, kültürel ve kuramsal konularda kullanabilir. Toplumsal duyarlılık ve bireysel sorumluluk bilincine sahiptir.   X        
15 Tek başına ya da başkalarıyla verimli çalışabilir.         X  
16 İngilizce düşünme, okuma, yazma ve sözlü ifade becerisine sahiptir.         X  

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 12 12
Final 1 12 12
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

1