• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
HUM 103
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilerin, “her şeyin ‘öznesi’ insandır” kavrayışı doğrultusunda insana ait bilgiyi içeren farklı disiplinlerden (felsefe, sanat, edebiyat) faydalanarak muasır medeniyet seviyesine ait değer bilgisini üretme ve içinde bulunduğumuz yeni dünya düzeninde sosyal hareketleri çözümleme, anlamlandırma ve yorumlama yeteneğine sahip olmalarına yöneliktir.
Dersin İçeriği: 

Ders insanlığın yeryüzünde belirmesiyle başlamakta, Neolitik dönem ve yerleşik düzen ile devam etmektedir.  Bu yapı üzerine, erken dönem uygarlıkları ve bu uygarlıkların Türk uygarlığı ile ilişkileri incelenmektedir.  Bu aşamadan sonra, Hind ve Çin ögeleri yanında, Akdeniz kültür havzasında görülen gelişmeler ele alınmakta ve ortaçağdaki  uygarlık ögeleri incelenmektedir.  Daha sonra özellikle Doğu Kültür dünyası ve Avrasya uygarlıkları ele alınmakta ve yeni dünya düzenine geçişte Rönesans, devrimler, bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanında yeni oluşumlar ele alınmaktadır.  Devrimler çağında, aydınlanma, Amerikan devrimi, Fransız devrimi ve Türk uygarlığında modernleşme süreçleri incelenmektedir.  Yeni dünya düzeninde, ideolojiler, sosyal kontrat nitelikleri, demokrasiler, 19 yüzyılda hakim ideolojileri kapsanmakta ve Yirmibirinci yüzyıl uygarlık eğilimleri ile ders son bulmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1) “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” yaklaşımından hareketle, günümüz dünyasında bilimsel anlayışı muassır medeniyet zemini olarak değerlendirmeyi kavrar 1,2,3 A,B
ÖÇ2) Tarihin farklı dönemlerinde ve farklı coğrafyalarında çıkmış yaşam biçimlerini kendi tekillikleri içerisinde değerlendirip her birinin çok zengin ve özgün olduğuna ilişkin bilgiyi kazanır; ve bu bağlamda kültürleri anlamada barışçıl bir dil geliştirir.  1,2,3 A,B
ÖÇ3) Toplumsal bir varlık olan insanın birlikte yaşama kültürüyle ortaya çıkan, adalet eşitlik ve etik değerlerinin  önemini kavrama ve davranışa dönüştürme becerisini edinir. 1,2,3 A,B
ÖÇ4) Tarihsel bağlamları içerisinde sanat ve estetik süreçlerin oluşum, değişim ve aktarım dinamiklerini anlama ve bunları kültürel zenginlik olarak değerlendirme becerisini edinir. 1,2,3 A,B
ÖÇ5) Öğrencinin edindiği bilgi birikimi doğrultusunda soru sorarak, sorgulayarak, neden sonuç ilişkisi kurarak küreselleşme gibi insanı düzleştiren bugüne ait kavramlara eleştirel bakma becerisini edinir. 1,2,3 A, B
ÖÇ6) Tarih yazınında görülen ‘Batı Merkezli’, basamaklı Uygarlık anlayışından farklı olarak çok merkezli uygarlık anlayışı doğrultusunda Türk Dünyası ve Doğu Dünyası gibi kavramsal çerçevelerin de değerini anlama becerisini edinir.   1,2,3 A, B

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular: Ön Hazırlık
1 İnsan” Nedir?  Üzerine Düşünme.  
2 Kavramsal Düzlemde Kültür ve Uygarlık  
3 Kültürel Evreler: Avcılıktan Yerleşik Hayata Geçiş-I:

Paleolitik-Mezolitik Dönem

 
4 Kültürel Evreler: Avcılıktan Yerleşik Hayata Geçiş-II:

Neolitik Dönem

 
5 Erken Dönem Uygarlıkları ve Kültürel Mirasları –I: Mezopotamya  
6 Erken Dönem Uygarlıkları ve Kültürel Mirasları –II: Mısır-Hint-Çin  
7 Akdeniz Kültür Havzası: Grek Roma Ve Türk İzleri  
8 ARA SINAV  
9 Akdeniz Kültür Havzası: Grek, Roma Ve Türk İzleri  
10 Batı Avrupa’da  Orta Çağlar ve Feodal Toplum  
11 Doğu Kültür Dünyası: İlk Müslüman Türk Devletleri  Uygarlıkları  
12 Feodalite’den Modern Topluma Geçiş: Rönesans ve Reform  
13 Devrimler Çağı: İngiliz Devrimi ;Amerikan Devrimi Aydınlanma; Fransız Devrimi; Türk Uygarlığında Modernleşme Süreçleri  
14 DEĞERLENDİRME /TEKRAR  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Dersin Temel Kaynakları
  1. Şenel, Alaeddin. 2014. Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi. İstanbul, İmge
  2. Haftalık ek okumalarınız , ayrıca COADSYS öğrenme platformu üzerinden bildirilecektir.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Yukarıda adı geçen temel ders notları
Ödevler Dönem ödevleri, Öğrenci Power Point Sunumları
Sınavlar Vize, Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav   40
Final - 60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Felsefe alanındaki akademik çalışmalarda başarılı olabilmek için gereken temel kavramları ve çözümleme yöntemlerini kavrar.   X        
2 Başarılı bir felsefe kariyeri için gereken eleştirel bakış, analitik yaklaşım, problem çözme, çok yönlü bakış, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerine kavuşur.     X      
3 Etkili iletişim kurabilir, özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı olur, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yapabilir, girişimci ruha sahiptir, sorumluluk duygusu gelişmiştir, felsefe alanında özgün fikirler üretir, etik ilkelere bağlıdır.       X    
4 Yaşam boyu öğrenme anlayışıyla, her türlü bilgi kaynağından yararlanarak mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürme yetkinliğine ulaşır.       X    
5 Mesleki ve sosyal etik bilinci kazanır.         X  
6  Felsefe alanındaki uygulamalar için gerekli olan çağdaş araçları seçme, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisini edinir. X          
7 Felsefe tarihine ilişkin temel bilgileri edinir.   X        
8 Felsefe tarihinin metinlerini orjinal dilinden takip edebilecek kadar klasik dil ve en az bir modern dil bilgisine sahip olur X          
9 Felsefe alanındaki problemleri felsefe tarihindeki yeri içerisinde saptar, tanır, kavrar ve tartışır         X  
10  Felsefe alanında farklı dillerden metinleri okuma, anlama, çözümlemede yetkinlik geliştirir. X          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Arasınav 1 1 1
Sunum 0 0 0
okuma notları 1 3 3
Son sınav 1 1 1
Dönem ödevi 0 0 0
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3