• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 201
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, kitle iletişimini ve kitle iletişim teorilerinin tarihsel değişimini, bu değişimin ekonomik, politik, sosyal, siyasal, kültürel ve teknolojik değişkenlerle ilişkisini açıklar. Farklı teorik yönelimleri düşünsel temelleriyle inceleyen ders, çeşitli araştırma kesitleriyle teorik gövdeleri somutlar. Farklı teorilerin birbirleriyle karşılaştırılmasıyla, kitle iletişimi ve toplum arasındaki ilişki çok katmanlı olarak açıklanmaya çalışılır.
Dersin İçeriği: 

Modern toplumla birlikte ortaya çıkan iletişim araçlarını ve işlevlerini tanımlar. Bu doğrultuda geliştirilen kuramlar ve yaklaşımlar, siyasal-tarihsel-ekonomik-toplumsal bir arkaplana yaslanarak, ana akım ve eleştirel yönelimlerin karşılaştırılmasıyla ele alınır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri 1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 6: Vaka Çalışması, 7: Beyin Fırtınası, 9: Gösterim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sözlü/Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Kitle iletişim teorilerinin tarihsel gelişimini ve teorilerin farklı değişkenlerle olan ilişkisini anlamak. 2
2) Kitle iletişim teorilerinin yapısını kavrayarak, bu teorileri araştırmada kullanmak. 4, 10
3) Kitle iletişim teori ve araştırmalarının ortaya koyduğu bulgulara, uygulama alanında başvurmak. 2, 4, 10
4) Kitle iletişim araçlarının toplumsal yaşamdaki işlevini ayırt etmek. 1, 2, 8, 10, 11
5) Kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarına ilişkin eleştirel bir kavrayış elde etmek. 11

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş: Dersin işleyişinin, temel kavramların ve konuların aktarımı.  
2 Bilim Sosyal Bilim, İletişim Bilimleri ve Araştırma Baran&Davis Chpt. 1
3 Kitle İletişimi ve Modern Toplum: Kitlelerin Ortaya Çıkışı, Kitle Toplumu ve Kitlelerden Korku Baran&Davis Chpt. 2
4 Güçlü Etkiler Varsayımı Baran&Davis Chpt. 3
5 Kitle İletişimi ve Propaganda Baran&Davis Chpt. 4
6 Normatif İletişim Kuramları Baran&Davis Chpt. 5
7 Sınırlı Etkiler Paradigması  Baran&Davis Chpt. 6
8 VİZE SINAVI  
9 Orta Menzil Kuramlar ve Fonksiyonalizm Baran&Davis Chpt. 7
10 (Aktif) İzleyici Araştırmaları 1 Baran&Davis Chpt. 8
11 İzleyici Araştırmaları 2 Baran&Davis Chpt. 8.& Chtp 10 
12 Eleştirel Kuramlar 1: Kültür Temelli Kuramlar Baran&Davis Chpt. 9
13 Eleştirel Kuramlar 2: Medyanın Ekonomi Politiği I Baran&Davis Chpt. 9
14 Eleştirel Kuramlar 3: Medyanın Ekonomi Politiği  II Baran&Davis Chpt. 9
15 Genel Değerlendirme Baran&Davis 
16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Baran, S. Davis, D. K. (2011). Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future, Boston: Wadsworth.

 

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Sunum/Sözlü 5 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.       X  
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.   X      
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.       X  
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.       X  
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Vize 1 3 3
Sözlü/Sunum 5 6 30
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5
2