• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders beşeri iletişimin temel kavram, terim, kuram ve ilkelerini açıklamayı amaçlar. Kişilerarası iletişim, grup iletişimi, kitle iletişimi, örgütsel iletişimin işleyişini temel kavramlar ve kuramlar ışığında inceler. Bu dersin amacı öğrencilerin iletişime dair kavram, kuram ve terminoloji hakkında gelişmiş bir fikir sahibi olmaları, bunların uygulamada kullanımlarına yatkınlık kazanmalarıdır.
Dersin İçeriği: 

Ders iletişimin tanımı, iletişimin kültür boyutları, iletişim sürecinin unsurları, iletişim türleri, temel iletişim modelleri gibi konuları ele alır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 6: Vaka Çalışması, 7: Beyin Fırtınası, 9: Gösterim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sözlü/Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İletişim kavramını tanımlama. 9, 10 1,2,7 A,B
2) Temel iletişim modellerini analiz ederek karşılaştırma. 9, 10 1,2,6,7,9 A,B
3) İletişimin önemini kavramak. 9, 10 1,2,7 A,B
4) İletişim türlerini tanıma. 9, 10 1,2,6,7 A,B
5) İletişim türlerini karşılaştırma. 9, 10 1,2,6,7,9 A,B

 

Dersin Akışı

Giriş: Dersin amaçları, dersin işlenişi, iletişim kavramının tanımlanması  
İletişim Sürecine Giriş: Temel kavramlar, tarihsel arka plan, iletişim-kültür-doğa ilişkisi Burton&Dimbleby, Chpt. 1
İletişimin Boyutları: İçe dönük İletişim, kişilerarası iletişim, grup iletişimi, kitle İletişimi Burton&Dimbleby, Chpt. 1
Bir Süreç Olarak İletişim: Mesajlar ve işlevleri Burton&Dimbleby, Chpt. 1
İletişimde Anlam Yaratma Süreci: Kodlar ve göstergeler Burton&Dimbleby, Chpt. 1
İletişim Sürecini Çözümlemek: İletişim modelleri Burton&Dimbleby, Chpt. 1
Kişilerarası İletişim 1: Kişilerarası iletişimin temel formları Burton&Dimbleby, Chpt. 2
Ara sınav  
Kişilerarası İletişim 2: Sözlü ve sözlü olmayan iletişim Burton&Dimbleby, Chpt. 2
Grup İletişimi 1: Grup kavramı, grup türleri, grup aidiyeti Burton&Dimbleby, Chpt. 3
Grup İletişimi 2: Grubun oluşumu, grup normları, grup içi iletişim Burton&Dimbleby, Chpt. 3
Örgütsel İletişim: Örgütlerin ayırt edici özellikleri, örgütiçi iletişim süreçleri Burton&Dimbleby, Chpt. 4
Kitle İletişimi: Kitlenin ve kitle iletişiminin doğası Burton&Dimbleby, Chpt. 5
İletişimin ve Toplumun Geleceği, Quo Vadis?: Tarihin tortuları, mevcut durum, geleceğe dair tartışmalar Burton&Dimbleby, Chpt. 6
Genel değerlendirme Burton&Dimbleby, Chpt. 6
Final sınavı  

Kaynaklar

Ders Notu Dimbleby, R., Burton, G.(2007). More Than Words: An Introduction to Communication (4th ed.), London: Routledge.
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar  
Ödevler Dönem için konulara yönelik hazırlık okumaları ve sözlü sunum.
Sınavlar Ara sınav, Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Sözlü/Sunum 4 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.          
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.          
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.          
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.          
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.          
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.          
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.          
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 3 3
Sözlü Sunum 4 8 32
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     122
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,88
Dersin AKTS Kredisi     5