• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders beşeri iletişimin temel kavram, terim, kuram ve ilkelerini açıklamayı amaçlar. Kişilerarası iletişim, grup iletişimi, kitle iletişimi, örgütsel iletişimin işleyişini temel kavramlar ve kuramlar ışığında inceler. Bu dersin amacı öğrencilerin iletişime dair kavram, kuram ve terminoloji hakkında gelişmiş bir fikir sahibi olmaları, bunların uygulamada kullanımlarına yatkınlık kazanmalarıdır.
Dersin İçeriği: 

Ders iletişimin tanımı, iletişimin kültür boyutları, iletişim sürecinin unsurları, iletişim türleri, temel iletişim modelleri gibi konuları ele alır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 6: Vaka Çalışması, 7: Beyin Fırtınası, 9: Gösterim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sözlü/Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) İletişim kavramını tanımlama. 1, 2
2) Temel iletişim modellerini analiz ederek karşılaştırma. 1, 2
3) İletişimin önemini kavramak. 1
4) İletişim türlerini tanıma. 1, 2
5) İletişim türlerini karşılaştırma. 1

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin amaçları, dersin işlenişi, iletişim kavramının tanımlanması  
2 İletişim Sürecine Giriş: Temel kavramlar, tarihsel arka plan, iletişim-kültür-doğa ilişkisi Burton&Dimbleby, Chpt. 1
3 İletişimin Boyutları: İçe dönük İletişim, kişilerarası iletişim, grup iletişimi, kitle İletişimi Burton&Dimbleby, Chpt. 1
4 Bir Süreç Olarak İletişim: Mesajlar ve işlevleri Burton&Dimbleby, Chpt. 1
5 İletişimde Anlam Yaratma Süreci: Kodlar ve göstergeler Burton&Dimbleby, Chpt. 1
6 İletişim Sürecini Çözümlemek: İletişim modelleri Burton&Dimbleby, Chpt. 1
7 Kişilerarası İletişim 1: Kişilerarası iletişimin temel formları Burton&Dimbleby, Chpt. 2
8 Ara sınav  
9 Kişilerarası İletişim 2: Sözlü ve sözlü olmayan iletişim Burton&Dimbleby, Chpt. 2
10 Grup İletişimi 1: Grup kavramı, grup türleri, grup aidiyeti Burton&Dimbleby, Chpt. 3
11 Grup İletişimi 2: Grubun oluşumu, grup normları, grup içi iletişim Burton&Dimbleby, Chpt. 3
12 Örgütsel İletişim: Örgütlerin ayırt edici özellikleri, örgüt içi iletişim süreçleri Burton&Dimbleby, Chpt. 4
13 Kitle İletişimi: Kitlenin ve kitle iletişiminin doğası Burton&Dimbleby, Chpt. 5
14 İletişimin ve Toplumun Geleceği, Quo Vadis?: Tarihin tortuları, mevcut durum, geleceğe dair tartışmalar Burton&Dimbleby, Chpt. 6
15 Genel değerlendirme Burton&Dimbleby, Chpt. 6
16 Final sınavı  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Dimbleby, R., Burton, G.(2007). More Than Words: An Introduction to Communication (4th ed.), London: Routledge.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Dönem için konulara yönelik hazırlık okumaları ve sözlü sunum.
Sınavlar Ara sınav, Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Sözlü/Sunum 4 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.         X
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.          
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 3 3
Sözlü Sunum 4 8 32
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     122
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,88
Dersin AKTS Kredisi     5