• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders beşeri iletişimin temel kavram, terim, kuram ve ilkelerini açıklamayı amaçlar. Kişilerarası iletişim, grup iletişimi, kitle iletişimi, örgütsel iletişimin işleyişini temel kavramlar ve kuramlar ışığında inceler. Bu dersin amacı öğrencilerin iletişime dair kavram, kuram ve terminoloji hakkında gelişmiş bir fikir sahibi olmaları, bunların uygulamada kullanımlarına yatkınlık kazanmalarıdır.
Dersin İçeriği: 

Ders iletişimin tanımı, iletişimin kültür boyutları, iletişim sürecinin unsurları, iletişim türleri, temel iletişim modelleri gibi konuları ele alır.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 6: Vaka Çalışması, 7: Beyin Fırtınası, 9: Gösterim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sözlü/Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) İletişim kavramını tanımlama.

1, 2, 6

1, 2, 7

A, B

2) Temel iletişim modellerini analiz ederek karşılaştırma.

1, 2, 3

1, 2, 6, 7, 9

A, B

3) İletişimin önemini kavramak.

1, 2, 3

1, 2, 7

A, B

4) İletişim türlerini tanıma.

1, 2, 3, 5, 9

1, 2, 6, 7

A, B

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş: Dersin amaçları, dersin işlenişi, iletişim kavramının tanımlanması

 

2

İletişim Sürecine Giriş: Temel kavramlar, tarihsel arkaplan, iletişim-kültür-doğa ilişkisi

Burton&Dimbleby, Chpt. 1

3

İletişimin Boyutları: İçedönük İletişim, kişilerarası iletişim, grup iletişimi, kitle İletişimi

Burton&Dimbleby, Chpt. 1

4

Bir Süreç Olarak İletişim: Mesajlar ve işlevleri

Burton&Dimbleby, Chpt. 1

5

İletişimde Anlam Yaratma Süreci: Kodlar ve göstergeler

Burton&Dimbleby, Chpt. 1

6

İletişim Sürecini Çözümlemek: İletişim modelleri

Burton&Dimbleby, Chpt. 1

7

Kişilerarası İletişim 1: Kişilerarası iletişimin temel formları

Burton&Dimbleby, Chpt. 2

8

Ara sınav

 

9

Kişilerarası İletişim 2: Sözlü ve sözlü olmayan iletişim

Burton&Dimbleby, Chpt. 2

10

Grup İletişimi 1: Grup kavramı, grup türleri, grup aidiyeti

Burton&Dimbleby, Chpt. 3

11

Grup İletişimi 2: Grubun oluşumu, grup normları, grup içi iletişim

Burton&Dimbleby, Chpt. 3

12

Örgütsel İletişim: Örgütlerin ayırt edici özellikleri, örgütiçi iletişim süreçleri

Burton&Dimbleby, Chpt. 4

13

Kitle İletişimi: Kitlenin ve kitle iletişiminin doğası

Burton&Dimbleby, Chpt. 5

14

İletişimin ve Toplumun Geleceği, Quo Vadis?: Tarihin tortuları, mevcut durum, geleceğe dair tartışmalar

Burton&Dimbleby, Chpt. 6

15

Genel değerlendirme

Burton&Dimbleby, Chpt. 6

16

Final sınavı

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Dimbleby, R., Burton, G.(2007). More Than Words: An Introduction to Communication (4th ed.), London: Routledge.
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler Dönem için konulara yönelik hazırlık okumaları ve sözlü sunum.
Sınavlar Ara sınav, Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Sözlü/Sunum 4 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.         X
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.       X  
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.     X    
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur. X        
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.     X    
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.     X    
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.     X    
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 3 3
Sözlü Sunum 4 8 32
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     122
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,88
Dersin AKTS Kredisi     5
1