• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 320
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Türkiye’de sinemanın bir sanat dalı ve kitle iletişim alanı olarak gelişimini incelemek. Bu gelişim sürecini Türkiye’nin siyasi, kültürel ve ekonomik şartları doğrultusunda anlamlandırmak.
Dersin İçeriği: 

Türkiye’de sinemanın gelişimi, kronolojik bir akış içerisinde incelenir. Dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel şartları tanımlanır. Söz konusu şartların Türk sineması üzerindeki etkileri analiz edilir. Türk sinemasının sanatsal gelişimi yaratıcılar bazında incelenir. Söz konusu konular örnek filmler izlenerek, pekiştirilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım 2: Soru-Cevap 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Bir kitle iletişim aracı olarak sinemanın Türkiye’deki gelişim sürecini araştırır. Siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlerin bu sürece etkilerini inceler.  1,2,5,13 1,2,3 A,C
2) Türk sinemasının hedeflenen izleyici kitlesi ile nasıl bir ilişki kurmuş olduğunu dönemsel olarak inceler. Bu ilişkiyi hangi sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi etkenlerin belirlediğini tartışır. 2,3,5,6 1,2,3 A,C
3) Bir sanat dalı olarak Türk sinemasının gelişim aşamalarını yaratıcılar bazında, içeriksel ve biçimsel olarak inceler. 3,6,10 1,2,3 A,C
4) Türk sineması üzerinde belirleyici olmuş/olan yasal düzenlemeleri inceler. Süreç içinde değişen, gelişen veya yetersizleşen noktaları ayırt eder. 3,4 1,2,3 A,C
5) Türk sineması içinde filizlenmiş farklı görüş ve üslupları (Ulusal, Milli, Batıcı sinema hareketleri vb.)  örnekler üzerinden inceler. 3,5,10 1,2,3 A,C
6) Türk sinemasının bugün ulaştığı nokta üzerinde düşünür, gelecekte daha yetkin bir konuma taşınması adına neler yapılabileceği konusunda tartışır. 3,5,6,13 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş: Sinemanın icadı, Osmanlı topraklarına gelişi

ve ilk çalışmalar. (1895-1921)

“Sinemanın Arkeolojisi” (C.W Ceram/Agora/2007) okuma – “Türk Sinema Tarihi” Belgesel film (Prof.Sami Şekeroğlu) izleme
2 Cumhuriyetin ilk yıllarında sinema – İlk sinema teşkilatları –

Muhsin Ertuğrul Dönemi (1922 – 1939)

Geçiş Dönemi (1939 – 1952)

2. Dünya Savaşı’nın Türk sinemasına etkileri

2. Dünya Savaşı araştırma 
3 Popüler Türk sinemasının temelleri – Seyirci profilinin analizi ve Yeşilçam üslubunun oluşumu – Melodram formunun Anadolu kültürü ile bağlantıları  (1952 – 1960)    “Türk Sinema Tarihi” Cilt 1 (Giovanni Scognomillo/Kabalcı/2003) “Poetika” (Aristotales/Remzi/2011) okuma 
4 Yeşilçam döneminde Türk sinemasının ekonomik yapısı ve sansür sorunu (1952 – 1960) DP Dönemi araştırma – “Türk Sinemasında Sansür”(Agah Özgüç/Kitle/2000) okuma
5 Türk sinemasında Toplumsal Gerçekçilik dönemi (1960 – 1970) “Toplumsal Değişme ve Türk Sineması” (Gülseren Güçhan/İmge/1993) okuma
6 Türk sinemasında farklı yönelimler: Ulusal, Milli ve Batıcı sinema hareketleri – Türk sinemasında arşivcilik (1960 – 1970) “Ulusal Sinema Kavgası” (Halit Refiğ/Dergah/2009) okuma
7 Türk sinemasında siyasi açılımlar (1971 – 1980) “Yılmaz Güney Kitabı” (Atilla Dorsay/Güney/2005) okuma
8 Arabesk düşüncenin Türk sinemasına etkileri

(1974 – 1980)

“Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski”(Meral Özbek/İletişim/2012) okuma
9 Türk sinemasında erotik/fantastik filmler dönemi

(1974–1980)

“Türk Sinemasında Cinselliğin tarihi” (Agah Özgüç/Parantez/2000) okuma
10 ARA SINAV  
11 1980 Sonrası Türk sinemasında feminizm (1980 – 1990) “Seksenler Türkiyesi’nde  Sinema/Beta/2000” (Şükran Kuyucak Esen/) okuma
12 Neo-Liberal düzene uyum sürecinin Türk sinemasına etkileri – Reklamcılık sektörünün gelişimi (1980 – 1990) ANAP dönemi araştırma
13 1980 Sonrası Türk sinemasında halk güldürüleri ve kültürel kökenleri (1980 – 1990) “Tv ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü” (Kemal Sunal/Sel/2005) okuma
14 1990 Sonrası Türk sineması: Özel tv yayıncılığının  sinemaya etkileri – Uluslararası arenada Türk sineması  Eurimage ve Uluslararası film festivalleri araştırma
15 Türk sinemasının bugünü ve yarını üzerine düşünceler

 

 

 

Kaynaklar

Ders Notu Öğrencilere her ders için ayrı hazırlanmış ve çeşitli kaynaklardan derlenmiş ‘Ders Notları’ verilmektedir.
Diğer Kaynaklar Ön çalışma kısmında tavsiye edilenlere ek olarak: “Türk Sinema Tarihi” (G.Scognomillo/Kabalcı/2003), Türk Sineması Tarihi (N.Özön/Doruk/2013), “Benden Sonra Tufan Olmasın” (M.Ertuğrul/Remzi/2007), “Türk Sineması Üzerine Yazılar” (N.Abisel/Phoenix/2005), “Türk Sineması Toplumbilimi” (F.Kalkan/Ajans Tümer/1988), “Bir Halk Sinemacısı Osman F.Seden” (P.Tınaz/Dergah/2006), “Türk Sineması Üzerine Düşünceler (S.M Dinçer/Doruk/1996), “Senaryo:Bülent Oran/Dergah/2005” (İbrahim Türk).

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders Akışı İçinde Gösterilen Filmler: “Kanun Namına”(1952 L.Ö Akad), “Mahalleye Gelen Gelin”(1962 O.F Seden), “Gurbet Kuşları” (1963 H.Refiğ), “Acı Hayat” (1964 M.Erksan), “Arkadaş (1974 Y.Güney), “Batsın Bu Dünya” (1974 O.F Seden), “Muhsin Bey”(1987 Y.Turgul), “Aaah Belinda” (1986 A.Yılmaz), “Akrebin Yolculuğu”(1997 Ö.Kavur), “Üç Maymun”(2008 N.B Ceylan)
Ödevler “Soğuk Savaş Dönemi’nin (1947-1992) Türk Sineması’na Etkileri’ konulu makale yazımı. 
Sınavlar 1 ara sınav, 1 ödev, Final sınavı.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Ödev 2 10
Final Sınavı 3 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Alan seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek.     x      
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek.       x    
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.         x  
4 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.   x        
5 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.         x  
6 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek.         x  
7 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek.            
8 Radyo, sinema ve televizyonun üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik altyapıyı, yaratıcı yaklaşımlara ilişkin temel bilgiyi teorik ve uygulamalı olarak edinmek.            
9 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projenin tasarlanması, hazırlanması, çekim ve çekim sonrası aşamalarının bilgi ve kavramlarını, uygulamalı bir biçimde geliştirmek.            
10 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini kavrama, program formatlarının ve programlarının tarihsel ve kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz edebilmek.       x    
11 Radyo, televizyon ve sinema için, gerekli format biçimlerini bilmek, proje geliştirmek, projeyi dilsel ve görsel olarak tasarlayabilmek, Türkçeye uygun ve etkili bir şekilde sunabilmek, yazabilmek ve yaratıcı yollarla uygulayabilmek            
12 Uluslararası alanda gelişmelerin ve fikirlerin takip edilebilmesini, terminolojinin kullanım becerisini kazandıracak düzeyde İngilizce kullanabilmek.            
13 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.       x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 9 9
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5