• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 320
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Türkiye’de sinemanın bir sanat dalı ve kitle iletişim alanı olarak gelişimini incelemek. Bu gelişim sürecini Türkiye’nin siyasi, kültürel ve ekonomik şartları doğrultusunda anlamlandırmak.
Dersin İçeriği: 

Türkiye’de sinemanın gelişimi, kronolojik bir akış içerisinde incelenir. Dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel şartları tanımlanır. Söz konusu şartların Türk sineması üzerindeki etkileri analiz edilir. Türk sinemasının sanatsal gelişimi yaratıcılar bazında incelenir. Söz konusu konular örnek filmler izlenerek, pekiştirilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Bir kitle iletişim aracı olarak sinemanın Türkiye’deki gelişim sürecini araştırır. Siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlerin bu sürece etkilerini inceler.  4, 7, 9 1, 2 A
2) Türk sinemasının hedeflenen izleyici kitlesi ile nasıl bir ilişki kurmuş olduğunu dönemsel olarak inceler. Bu ilişkiyi hangi sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi etkenlerin belirlediğini tartışır. 5, 6, 7, 8 1, 2 A
3) Bir sanat dalı olarak Türk sinemasının gelişim aşamalarını yaratıcılar bazında, içeriksel ve biçimsel olarak inceler. 4, 8, 9 1, 2 A
4) Türk sineması üzerinde belirleyici olmuş/olan yasal düzenlemeleri inceler. Süreç içinde değişen, gelişen veya yetersizleşen noktaları ayırt eder. 5, 6 1, 2 A
5) Türk sineması içinde filizlenmiş farklı görüş ve üslupları (Ulusal, Milli, Batıcı sinema hareketleri vb.)  örnekler üzerinden inceler. 4, 8, 9 1, 2 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş: Sinemanın icadı, Osmanlı topraklarına gelişi

ve ilk çalışmalar. (1895-1921)

 

“Sinemanın Arkeolojisi” (C.W Ceram/Agora/2007) – “Türk Sinema Tarihi” Belgesel film (Prof.Sami Şekeroğlu)

 

2 Cumhuriyetin ilk yıllarında sinema – İlk sinema teşkilatları –

Muhsin Ertuğrul Dönemi (1922 – 1939)

Geçiş Dönemi (1939 – 1952)

2. Dünya Savaşı’nın Türk sinemasına etkileri

 
3 Popüler Türk sinemasının temelleri – Seyirci profilinin analizi ve Yeşilçam üslubunun oluşumu – Melodram formunun Anadolu kültürü ile bağlantıları  (1952 – 1960)    “Türk Sinema Tarihi” Cilt 1 (Giovanni Scognomillo/Kabalcı/2003) “Poetika” (Aristotales/Remzi/2011)  
4 Yeşilçam döneminde Türk sinemasının ekonomik yapısı ve sansür sorunu (1952 – 1960) – Demokraat Parti dönemi. “Türk Sinemasında Sansür”(Agah Özgüç/Kitle/2000)
5 Türk sinemasında Toplumsal Gerçekçilik dönemi (1960 – 1970)

 

“Toplumsal Değişme ve Türk Sineması” (Gülseren Güçhan/İmge/1993)
6 Türk sinemasında farklı yönelimler: Ulusal, Milli ve Batıcı sinema hareketleri – Türk sinemasında arşivcilik (1960 – 1970) “Ulusal Sinema Kavgası” (Halit Refiğ/Dergah/2009)
7 Türk sinemasında siyasi açılımlar (1971 – 1980) “Yılmaz Güney Kitabı” (Atilla Dorsay/Güney/2005)
8 Vize Sınavı  
9 Arabesk düşüncenin Türk sinemasına etkileri

(1974 – 1980)

“Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski”(Meral Özbek/İletişim/2012)
10 Türk sinemasında erotik/fantastik filmler dönemi

(1974–1980)

“Türk Sinemasında Cinselliğin tarihi” (Agah Özgüç/Parantez/2000)
11 1980 Sonrası Türk sinemasında feminizm (1980 – 1990) “Seksenler Türkiyesi’nde  Sinema/Beta/2000” (Şükran Kuyucak Esen/)
12 Neo-Liberal düzene uyum sürecinin Türk sinemasına etkileri – Reklamcılık sektörünün gelişimi (1980 – 1990). ANAP Dönemi.  
13 1980 Sonrası Türk sinemasında halk güldürüleri ve kültürel kökenleri (1980 – 1990) “Tv ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü” (Kemal Sunal/Sel/2005) 
14 1990 Sonrası Türk sineması: Özel tv yayıncılığının  sinemaya etkileri – Uluslararası arenada Türk sineması ve Eurimage ve Uluslararası film festivalleri  
15 2000’den günümüze Türk sinemasının yaşadığı değişim. Sinemamızın bugünü ve yarını üzerine düşünceler

 

 
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Pınar Tınaz ders notları
Diğer Kaynaklar Ön çalışma kısmında tavsiye edilenlere ek olarak: “Türk Sinema Tarihi” (G.Scognomillo/Kabalcı/2003), Türk Sineması Tarihi (N.Özön/Doruk/2013), “Benden Sonra Tufan Olmasın” (M.Ertuğrul/Remzi/2007), “Türk Sineması Üzerine Yazılar” (N.Abisel/Phoenix/2005), “Türk Sineması Toplumbilimi” (F.Kalkan/Ajans Tümer/1988), “Bir Halk Sinemacısı Osman F.Seden” (P.Tınaz/Dergah/2006), “Türk Sineması Üzerine Düşünceler (S.M Dinçer/Doruk/1996), “Senaryo:Bülent Oran/Dergah/2005” (İbrahim Türk).

Ders Akışı İçinde İzlenen Filmler: “Kanun Namına”(1952 L.Ö Akad), “Mahalleye Gelen Gelin”(1962 O.F Seden), “Gurbet Kuşları” (1963 H.Refiğ), “Acı Hayat” (1964 M.Erksan), “Arkadaş (1974 Y.Güney), “Batsın Bu Dünya” (1974 O.F Seden), “Muhsin Bey”(1987 Y.Turgul), “Aaah Belinda” (1986 A.Yılmaz), “Akrebin Yolculuğu”(1997 Ö.Kavur), “Üç Maymun”(2008 N.B Ceylan)

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar yulearn.yeditepe.edu.tr
Ödevler yulearn.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.       X  
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir. X        
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar. X        
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur. X        
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.     X    
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.       X  
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.       X  
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Okuma 14 1 14
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     74
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,96
Dersin AKTS Kredisi     3
3