• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
RTC 200
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin temel amacı film eleştirisi alanında yazma becerilerini kazandırmaktır. Bu ders filmi bir bütün olarak değerlendirebilmek üzere özellikle film eleştirisi yazımını ve sözel tartışmalara katılımı geliştirecek, dili ve ifadeyi güçlendirecek bilgi ve uygulamaları içerir. Ders, sahne ve sekansların kendi içinde barındırdığı detaylarla bütünsel anlama sağladığı katkıyı; film yapımının özellikleriyle filme içkin temaların ve stillerin saptanmasını; film kültürü üzerine tartışma ve yazma biçimlerini kavrayacak biçimde ele alır ve bu bakış ve anlayışı inşa eder. Bu ders sinemayı, işbirliği ile yaratılan bir sanat yapıtı, teknik birer işçilik örneği, sosyokültürel ve ideolojik bir üretim ve küresel medya alanının bir ürünü olarak tanınmasını ve ele alınmasını sağlayacak araçları edindirerek, bu bağlamlarıyla analiz edip değerlendirebilecek şekilde tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği: 

Öğrenciler bu derste filmi, kültürel ve eleştirel analiz nesnesi olarak ele alırlar. Film okuryazarlığının temelini oluşturan bu ders tarihe, film tekniklerine, türlere, film kuramı ve eleştirisine odaklanır. Filmleri içerik ve biçimleriyle analiz edebilmek ve değerlendirebilmek için çeşitli kavramsal, kuramsal ve analitik yaklaşımlara yer verilir. Böylece filmlerin sosyal ve kültürel etki ve etkileşimleriyle daha derinlikli katmanlarıyla kavranması, değerlendirilmesi ve ifade edilmesi mümkün olmaktadır. Öğrencilerin yapacakları ders içi ve ders dışı ödevler profesyonel, eleştirel ve akademik yazınsal çalışmalara yön verir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırmalar 5: Örneklendirme (gösterim)
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Araştırma B. Sınıf çalışması C. Ödev Deneme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Eleştiriyi tanımlar; film tanıtımı, kuramsal ve eleştirel yazın arasındaki ayrımı bilir ve bu alanda makaleler üretir 1, 2, 3, 4, 7, 10 1,2,3,4,5 A, B, C
2- Sanatsal, estetik, kültürel, tarihsel ve sosyal açılardan kültürel bir ürün olarak filmin değerini ölçer ve değerlendirir 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 A, B, C
3- Film yapımını ve film metinlerini etkileyen kültürel, tarihsel, endüstriyel ve kurumsal olduğu kadar ekonomik, politik ve toplumsal dinamiklerle ilişkilendirir 3,4,5,10 1,2,3,4,5 A, B, C
4- Sinemada kullanılan teknik ve anlatısal kelime dağarcığını ve terminolojiyi anlar ve kullanır 1,7,8,9,11 1,2,3,4,5 A, B, C
5- Yaratıcı bir metin olarak filmin tematik, içerik ve biçimsel bütünlüğünü kültürel, estetik, ideolojik, sosyoekonomik, sosyopolitik, tarihsel ve entellektüel bağlamlarıyla analiz eder 5,6,10,11,12,13 1,2,3,4,5 A, B, C
6- Filmin kurgusal ve dramatik ögelerini tartışır, çözümler ve etkili bir biçimde ifade eder; ses ve görsel kompozisyonun izleyicide yarattığı etkiyi ve sebeplerini kavrar ve bir yönetmenin stilini tanır ve ispatlar 2,5,6,12,13 1,2,3,4,5 A, B, C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, ders içeriğinin ve yöntemlerinin tanıtılması.  
2 Film Eleştirisi nedir? Sınıf çalışması
3 Film hakkında yazmak. Örnek film tanıtımları Okuma ve Tartışma
4 Bir filmi farklı açılardan okumak ve yazmak Okuma ve sınıf çalışması
5 Yazmaya başlamak için ön hazırlık Okuma ve Film izleme
6 Temel terminoloji ve kavramlar I Film Çalışmaları Okuma ve sınıf çalışması
7 Temel terminoloji ve kavramlar II Film Çalışmaları Okuma ve Tartışma
8 Vize Film İncelemesi
9 Kuramsal Yaklaşımlar I Sinema Tarihi / Tarih Okuma ve Film
10 Kuramsal Yaklaşımlar II Auteur / Genre Ödev ve Okuma
11 Kuramsal Yaklaşımlar III Felsefe / Sosyoloji Okuma ve Film izleme
12 Kuramsal Yaklaşımlar IV Politika  / İdeoloji Okuma ve Tartışma
13 Kuramsal Yaklaşımlar V Toplumsal Cinsiyet / Etnisite Okuma ve Film izleme
14 Kuramsal Yaklaşımlar VI Kültürel Çalışmalar / Kimlik Ödev

 

Kaynaklar

Ders Notu
 • Corrigan, T. (2013) Film Eleştirisi: El Kitabı, Ahmet Gürata (çev.), Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Corrigan, T. (2014) A Short Guide to Writing about Film. NY: Pearson.
Diğer Kaynaklar
 • Kabadayı, Lale (2013) Film Eleştirisi: Kuramsal Çerçeve ve Sinemamızdan Örnek Çözümlemeler, İstanbul: Ayrıntı
 • Gocsik, K. & Barsam, R. & Monahan, D. (2013) Writing About Movies. NY & London: Norton & Company.  (3rd Ed.)
Filmler Las Hurdes, Luis Buñuel, 1932, Spain, 27’

The Cow, Dairush Mehrjui, 1969, Iran, 100’

Sunset Boulevard, Billy Wilder, 1950, USA, 110’

The Great Dictator, Charlie Chaplin, 1940, USA, 124’

Cabaret, Bob Fosse, 1972, USA, 124’

A Special Day, Ettore Scola, 1977, Italy, 110’

Amadeus, Milos Forman, 1984, USA, 161’

Shawshank Redemption, Frank Darabont, 1994, USA, 142’

Safe, Todd Haynes, 1995, UK/USA, 119’

Demolition, Jean-Marc Vallee, 2015, USA, 101’

 

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Filmler, Makaleler: Ders Okuma Dosyası
Ödevler
 1. Bir filmin anlamını ve duygusunu özetlemek
 2. Kısa bir film tanıtımı
 3. Değerlendirilmiş yazıyı tekrar yazmak
 4. Taraf ve karşı taraf yaklaşımıyla bir film incelemesi yazmak
 5. Eleştirel bir film analizi
 6. Eleştirel bir film analizi için bir yönetmen sinemasını değerlendirmek
Sınavlar Filmler hakkında tartışmalar, sınıf çalışmaları, denemeler, Vize ve Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 3 60
Ödevler 6 30
Tartışma 14 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   45
Yıl içinin Başarıya Oranı   55
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek.       x    
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek.         x  
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.         x  
4 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.     x      
5 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.       x    
6 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek.         x  
7 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek.         x  
8 Radyo, sinema ve televizyonun üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik altyapıyı, yaratıcı yaklaşımlara ilişkin temel bilgiyi teorik ve uygulamalı olarak edinmek.   x        
9 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projenin tasarlanması, hazırlanması, çekim ve çekim sonrası aşamalarının bilgi ve kavramlarını, uygulamalı bir biçimde geliştirmek. x          
10 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini kavrama, program formatlarının ve programlarının tarihsel ve kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz edebilmek.   x        
11 Radyo, televizyon ve sinema için, gerekli format biçimlerini bilmek, proje geliştirmek, projeyi dilsel ve görsel olarak tasarlayabilmek, Türkçeye uygun ve etkili bir şekilde sunabilmek, yazabilmek ve yaratıcı yollarla uygulayabilmek.     x      
12 Uluslararası alanda gelişmelerin ve fikirlerin takip edilebilmesini, terminolojinin kullanım becerisini kazandıracak düzeyde İngilizce kullanabilmek.     x      
13 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.     x      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 6 1,5 9
Ara Sınav 1 5 5
Sunum 1 5 5
Final 1 10 10
       
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5