• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 200
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin temel amacı film eleştirisi alanında yazma becerilerini kazandırmaktır. Ders, sahne ve sekansların kendi içinde barındırdığı detaylarla bütünsel anlama sağladığı katkıyı; film yapımının özellikleriyle filme içkin temaların ve stillerin saptanmasını; film kültürü üzerine tartışma ve yazma biçimlerini kavrayacak biçimde ele alır ve bu bakış ve anlayışı inşa eder. Bu ders sinemayı, işbirliği ile yaratılan bir sanat yapıtı, teknik birer işçilik örneği, sosyokültürel ve ideolojik bir üretim ve küresel medya alanının bir ürünü olarak tanınmasını ve ele alınmasını sağlayacak araçları edindirerek, bu bağlamlarıyla analiz edip değerlendirebilecek şekilde tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders filmi bir bütün olarak değerlendirebilmek üzere özellikle film eleştirisi yazımını ve sözel tartışmalara katılımı geliştirecek, dili ve ifadeyi güçlendirecek bilgi ve uygulamaları içerir. Öğrenciler bu derste filmi, kültürel ve eleştirel analiz nesnesi olarak ele alırlar. Film okuryazarlığının temelini oluşturan bu ders tarihe, film tekniklerine, türlere, film kuramı ve eleştirisine odaklanır. Filmleri içerik ve biçimleriyle analiz edebilmek ve değerlendirebilmek için çeşitli kavramsal, kuramsal ve analitik yaklaşımlara yer verilir. Böylece filmlerin sosyal ve kültürel etki ve etkileşimleriyle daha derinlikli katmanlarıyla kavranması, değerlendirilmesi ve ifade edilmesi mümkün olmaktadır. Öğrencilerin yapacakları ders içi ve ders dışı ödevler profesyonel, eleştirel ve akademik yazınsal çalışmalara yön verir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 9: Gösterim 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Eleştiriyi tanımlar; film tanıtımı, kuramsal ve eleştirel yazın arasındaki ayrımı bilir ve bu alanda makaleler üretir 1, 3, 4, 7, 8, 9 1, 2, 9, 15 C
2) Film yapımını ve film metinlerini etkileyen kültürel, tarihsel, endüstriyel ve kurumsal etmenler ekonomik, politik ve toplumsal dinamiklerle ilişkilendirir 1, 3, 5, 6, 7 1, 2, 9, 15 C
3) Sinemada kullanılan teknik ve anlatısal kelime dağarcığını ve terminolojiyi anlar ve kullanır 3, 4, 7 1, 2, 9, 15 C
4) Yaratıcı bir metin olarak filmin tematik, içerik ve biçimsel bütünlüğünü kültürel, estetik, ideolojik, sosyoekonomik, sosyopolitik, tarihsel ve entellektüel bağlamlarıyla analiz eder 1, 3, 7, 8 1, 2, 9,1 5 C
5) Filmin kurgusal ve dramatik ögelerini tartışır, çözümler ve etkili bir biçimde ifade eder; ses ve görsel kompozisyonun izleyicide yarattığı etkiyi ve sebeplerini kavrar ve bir yönetmenin stilini tanır ve ispatlar 3, 4, 7, 8 1, 2, 9, 15 C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, ders içeriğinin ve yöntemlerinin tanıtılması.  
2 Film Eleştirisi nedir?  
3 Film hakkında yazmak. Örnek film tanıtımları Corrigan, T. (2013) s.17-30
4 Bir filmi farklı açılardan okumak ve yazmak Corrigan, T. (2013) s.156-180.
5 Yazmaya başlamak için ön hazırlık Corrigan, T. (2013) s.31-40.
6 Temel terminoloji ve kavramlar I Film Çalışmaları Corrigan, T. (2013) s.41-63.
7 Temel terminoloji ve kavramlar II Film Çalışmaları Corrigan, T. (2013) s.17-30.
8 Kuramsal Yaklaşımlar I Sinema Tarihi / Tarih Corrigan, T. (2013) s.93-122.
9 Kuramsal Yaklaşımlar II Auteur / Genre  
10 Kuramsal Yaklaşımlar III Felsefe / Sosyoloji Corrigan, T. (2013) s.124-132.
11 Kuramsal Yaklaşımlar IV Politika  / İdeoloji Corrigan, T. (2013) s.132-156
12 Vize Film review
13 Kuramsal Yaklaşımlar V Toplumsal Cinsiyet / Etnisite Corrigan, T. (2013) s.181-218.
14 Kuramsal Yaklaşımlar VI Kültürel Çalışmalar / Kimlik Corrigan, T. (2013) s.219-240.
15 Genel Değerlendirme Film review
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Corrigan, T. (2013) Film Eleştirisi: El Kitabı, Ahmet Gürata (çev.), Ankara: Dipnot Yayınları.

Corrigan, T. (2014) A Short Guide to Writing about Film. NY: Pearson.

Diğer Kaynaklar Kabadayı, Lale (2013) Film Eleştirisi: Kuramsal Çerçeve ve Sinemamızdan Örnek Çözümlemeler, İstanbul: Ayrıntı

Gocsik, K. & Barsam, R. & Monahan, D. (2013) Writing About Movies. NY & London: Norton & Company.  (3rd Ed.)

  Las Hurdes, Luis Buñuel, 1932, Spain, 27’

The Cow, Dairush Mehrjui, 1969, Iran, 100’

Sunset Boulevard, Billy Wilder, 1950, USA, 110’

The Great Dictator, Charlie Chaplin, 1940, USA, 124’

Cabaret, Bob Fosse, 1972, USA, 124’

A Special Day, Ettore Scola, 1977, Italy, 110’

Amadeus, Milos Forman, 1984, USA, 161’

Shawshank Redemption, Frank Darabont, 1994, USA, 142’

Safe, Todd Haynes, 1995, UK/USA, 119’

Demolition, Jean-Marc Vallee, 2015, USA, 101’

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar https://classroom.google.com
Ödevler  
Sınavlar https://classroom.google.com

yulearn.yedtepe.edu.tr

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödevler 6 30
Tartışma 14 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.       X  
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.          
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.       X  
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.         X
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur. X        
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar. X        
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.         X
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.   X      

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödev 6 3 18
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     122
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,9
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri