• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 421
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrenim boyunca edinilen kuramsal ve pratik bilgileri sinemaya hakim olan evrensel bir konuda kullanmak, analiz etmek ve daha ileri çalışmalar için sinemanın disiplinlerarası doğası konusunda derinleşmektir
Dersin İçeriği: 

Sinema gerçeklik etkisini yaratan gücüyle, doğuşundan bu yana politikacılara, aktivistlere, yapımcılara ve farklı disiplinlere  çekici gelmiş bir alandır. Son yıllarda değişen küresel ekonomik ve sosyal dönüşümler, yeni kültürel kavram ve odaklar sinema üzerine tartışmaları üretim, dağıtım ve alımlama bağlamında farklı bir boyuta taşımıştır.

Bu bağlamda dersin kapsamı, sinemanın konu edindiği tema ve içeriklerin içiçe geçtiği birçok çağdaş konuyu kapsayacaktır. Sınırların ötesine geçen toplumsal cinsiyet, ırk, cinsel ve kültürel kimlik gibi mikro politikaların yansımaları; küreselleşme politikaları bağlamında ulusaşırı, göçmen ve sınıf mücadelesi konuları; propaganda formu; yıldız yüzler ve siyasi figürlerin ilişkisi, siyasi tarih temsilleri; küresel toplumda politik imgelem gibi konular dersin kapsamı içinde olacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Soru cevap yöntemi 4. Tartışma Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav B. Ödev C. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Medya ve politika ilişkisi bağlamında sinemanın yerini ve rolünü anlar. 1,2,3,5,10 1,2, 3,4 A, B,C
2-Sinemanın tarihsel gelişimiyle toplumsal ve kültürel politikaların birleştiği temsillerin bağlantılarını kurar.  1,2,3,5,10 1,2,3 4 A, B,C
3-Sinemada disiplinlerararası akademik çalışma, düşünme ve analiz etme yöntemlerini geliştirir. 1,2,3,5,13 1,2,3, 4 A, B,C
4-Küreselleşme ve mikro politik  mücadelelerde sinemanın rolünü analiz eder. 1,2,3,5,13 1,2,3,4 A, B,C
5-Edindiği bilgileri çağdaş örnekler üzerinde kullanır, birleştirir ve yorumlar. 6,7,10,12,13 1,2,3 4, A, B,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Medyanın politikayla ilişkisi ve sinemanın doğduğu çağda politik atmosfer.  
2 Sinemanın endüstrileşme sürecindeki ekonomik eğilimlerin, kültür politikalarıyla bağı  
3 Filmlerle anlalan tarih  ve değişen zamanın  değişen yorumları  
4 İkinci dünya savaşı, haber ve propaganda filmleri ve seyirci üzerinde etkisi  
5 Demokrasi ve demokrasinin sinemada temsili  
6 McCarty döneminde soruşturma baskısında Hollwood sineması ve günümüze uzantıları  
7 Ara Sınav  
8 Çelişkilerin sineması: Ortadoğu politikaları ve Filistin sinemasının diasporik varlığı  
9 Kadın, cinsiyet temsilleri ve filmler yoluyla cinsel politikalar  
10 Etnik segregasyon, şehir ve yeniden yapılanma politikalarından sinemaya  
11 Çelişkilerin sineması: Avrupa Birliği, balkanlar  ve sanayi sonrası kapitalizme geçiş süreci  
12 Yertsiz yurtsuzlaşma, Avrupa, göçmen politikaları ve filmleren yansıyanlar  
13 Küresel düzen,  dönüşen günlük hayat ve bireyin kimliksizleşmesi  
14 Starlarlıktan oyunculuğa ve politikaya Hollywood yüzleri  
15 Dönemin sonucu: Yönetmenin bakışı kimin bakışı? Yönetmen, sinema sanatı ve politika ilişkisi…    

 

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  “The Politics and Ideology of Contemporary Hollwood Film” Michael Ryan& Douglas Kellner, 1990, Indiana Uni. Press, “From Caligari to Hitler”, Siegfried Kracauer, “Filmlerle Sosyoloji”, Bülent Diken, Ayrıntı Yayınları “Seeing The Bigger Picture: American and International Politics in Film and Popular Culture (4th ed)”, “Chaire de Cinema, 1969-1972, “The politics of Representation, Harvard Uni. Press” 1989, “Studying Contemporary American Film” Thomas Ellsaesser, 1966 Princeton Uni, 2002, Oxford University Press, Intervals of Cinema, Jaques Ranciere, John Howe 2014,

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Örnek Filmler
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Derse katılım   20
Ara sınav   30
Final sınavı   50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100
     

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek.         x
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek.         x
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.       x  
4 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.          
5 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.         x
6 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek.     x    
7 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek.   x      
8 Radyo, sinema ve televizyonun üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik altyapıyı, yaratıcı yaklaşımlara ilişkin temel bilgiyi teorik ve uygulamalı olarak edinmek.          
9 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projenin tasarlanması, hazırlanması, çekim ve çekim sonrası aşamalarının bilgi ve kavramlarını, uygulamalı bir biçimde geliştirmek.          
10 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini kavrama, program formatlarının ve programlarının tarihsel ve kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz edebilmek.   x      
11 Radyo, televizyon ve sinema için, gerekli format biçimlerini bilmek, proje geliştirmek, projeyi dilsel ve görsel olarak tasarlayabilmek, Türkçeye uygun ve etkili bir şekilde sunabilmek, yazabilmek ve yaratıcı yollarla uygulayabilmek.          
12 Uluslararası alanda gelişmelerin ve fikirlerin takip edilebilmesini, terminolojinin kullanım becerisini kazandıracak düzeyde İngilizce kullanabilmek.     x    
13 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.       x  

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 2 4 8
Ara Sınav 1 12 12
Final Sınavı 1 12 12
       
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5