• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC 421
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrenim boyunca edinilen kuramsal ve pratik bilgileri sinemaya hakim olan evrensel bir konuda kullanmak, analiz etmek ve daha ileri çalışmalar için sinemanın disiplinlerarası doğası konusunda derinleşmektir.
Dersin İçeriği: 

Sinema gerçeklik etkisini yaratan gücüyle, doğuşundan bu yana politikacılara, aktivistlere, yapımcılara ve farklı disiplinlere  çekici gelmiş bir alandır. Son yıllarda değişen küresel ekonomik ve sosyal dönüşümler, yeni kültürel kavram ve odaklar sinema üzerine tartışmaları üretim, dağıtım ve alımlama bağlamında farklı bir boyuta taşımıştır.

Bu bağlamda dersin kapsamı, sinemanın konu edindiği tema ve içeriklerin içiçe geçtiği birçok çağdaş konuyu kapsayacaktır. Sınırların ötesine geçen toplumsal cinsiyet, ırk, cinsel ve kültürel kimlik gibi mikro politikaların yansımaları; küreselleşme politikaları bağlamında ulusaşırı, göçmen ve sınıf mücadelesi konuları; propaganda formu; yıldız yüzler ve siyasi figürlerin ilişkisi, siyasi tarih temsilleri; küresel toplumda politik imgelem gibi konular dersin kapsamı içinde olacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sözlü/Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Medya ve politika ilişkisi bağlamında sinemanın yerini ve rolünü anlar. 1, 2, 3, 5 1, 2, 15 A, B, C
2) Sinemanın tarihsel gelişimiyle toplumsal ve kültürel politikaların birleştiği temsillerin bağlantılarını kurar.  1, 2, 3, 5 1, 2, 15 A, B, C
3) Sinemada disiplinlerararası akademik çalışma, düşünme ve analiz etme yöntemlerini geliştirir. 1, 2, 3, 5, 9 1, 2, 15 A, B, C
4) Küreselleşme ve mikro politik mücadelelerde sinemanın rolünü analiz eder. 1, 2, 3, 5, 9 1, 2, 15 A, B, C
5-Edindiği bilgileri çağdaş örnekler üzerinde kullanır, birleştirir ve yorumlar. 6, 7 1, 2, 15 A, B, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Medyanın politikayla ilişkisi ve sinemanın doğduğu çağda politik atmosfer.  
2 Sinemanın endüstrileşme sürecindeki ekonomik eğilimlerin, kültür politikalarıyla bağı  
3 Filmlerle anlalan tarih ve değişen zamanın değişen yorumları  
4 İkinci dünya savaşı, haber ve propaganda filmleri ve seyirci üzerinde etkisi  
5 Demokrasi ve demokrasinin sinemada temsili  
6 McCarty döneminde soruşturma baskısında Hollwood sineması ve günümüze uzantıları  
7 Çelişkilerin sineması: Ortadoğu politikaları ve Filistin sinemasının diasporik varlığı  
8 Ara Sınav  
9 Kadın, cinsiyet temsilleri ve filmler yoluyla cinsel politikalar  
10 Etnik segregasyon, şehir ve yeniden yapılanma politikalarından sinemaya  
11 Çelişkilerin sineması: Avrupa Birliği, balkanlar ve sanayi sonrası kapitalizme geçiş süreci  
12 Yertsiz yurtsuzlaşma, Avrupa, göçmen politikaları ve filmleren yansıyanlar  
13 Küresel düzen,  dönüşen günlük hayat ve bireyin kimliksizleşmesi  
14 Starlarlıktan oyunculuğa ve politikaya Hollywood yüzleri  
15 Dönemin sonucu: Yönetmenin bakışı kimin bakışı? Yönetmen, sinema sanatı ve politika ilişkisi…   
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar “The Politics and Ideology of Contemporary Hollywood Film” Michael Ryan& Douglas Kellner, 1990, Indiana Uni. Press, “From Caligari to Hitler”, Siegfried Kracauer, “Filmlerle Sosyoloji”, Bülent Diken, Ayrıntı Yayınları “Seeing The Bigger Picture: American and International Politics in Film and Popular Culture (4th ed)”, “Chaire de Cinema, 1969-1972, “The politics of Representation, Harvard Uni. Press” 1989, “Studying Contemporary American Film” Thomas Ellsaesser, 1966 Princeton Uni, 2002, Oxford University Press, Intervals of Cinema, Jaques Ranciere, John Howe 2014

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar yulearn.yeditepe.edu.tr
Ödevler yulearn.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara sınav 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.         X
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.       X  
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.       X  
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur. X        
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur. X        
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.     X    
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.   X      
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur. X        
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (S)     4,64
Dersin Akts Kredisi     5
Hiçbiri