• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC222
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders sinemanın, anlatı ve anlatımla örülü bir anlam yaratma aracı olduğu bilgisini inşa etmektedir. Film metinlerinin anlatısal ve estetik elemanlarla anlamın kurulumuna nasıl hizmet ettiğini kavranmasını sağlayan bu ders, metinleri teknolojik, estetik, kültürel vb. bağlamlarıyla analiz edebilme yetisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dönem sonunda filmleri sosyal kültürel çeşitli bağlamlarıyla değerlendirme yöntemlerini kazandıran ders, aynı zamanda film tasarımında bilinçli üretimin de temelini atmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders sinema ve film çalışmalarında temel kavrayış, kavram ve okumalara bir giriş niteliğindedir. Dönem boyunca içeriğin kurulduğu film anlatısı ve biçimsel nitelikleriyle anlatım teknikleri filmlerden örneklerle işlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 6: Vaka Çalışması, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Bir filmin metinsel kuruluşunu yeni biçimcilik bağlamı içinde anlar ve tanımlar, sinemasal anlatımın kitle iletişimi içinde anlam üretim koşullarına odaklanır 1, 3, 7, 8, 9 1, 2, 6, 15 A, C
2) Sinemanın tarihsel gelişimi içinde teknik ve estetik olanaklarının anlam yaratmadaki önemini değerlendirir 1, 3, 7, 9 1, 2, 6, 15 A, C
3) Sinema sanatının hâkim anlatım yapısını analiz eder, ulusal ve uluslararası örneklerin benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırır 1, 5, 6, 7, 8 1, 2, 6, 15 A, C
4) Sinemanın üretim aşamalarını; anlatı, mise-en-scene, sinematografi, kurgu ve ses gibi temel bileşenlerini kuramsal düzeyde inceler ve örneklere uygular 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 1, 2, 6, 15 A, C
5) Bir filmin sinema sanatı içindeki değerini, kültürel, türsel, tarihsel, toplumsal önemini tartışacak eleştirel bir bakış kazandırır 1, 7, 8, 9 1, 2, 6, 15 A, C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, ders içeriğinin ve yöntemlerinin tanıtılması. Film: Wizard of Oz
2 Film yapımı, üretimi, dağıtımı ve gösterimi Ders kitabı: Ch. 1, ss. 2-37

 

3 Film Biçimin önemi Ders kitabı: Ch. 2  ss. 39-58

Wizard of Oz film biçimini inceleme

4 Biçimsel bir sistem olarak film anlatısı Ders kitabı:. Ch.3 ss. 59-75
5 Kurmaca filmde anlatım ve örnek çalışma Ders kitabı: Ch.3 ss.76-90

Film: Citizen Kane

6 Genre nedir, nasıl tanımlanır? Ders kitabı: Ch.4 ss.94-109
7 Vize  
8 Mise-en-scene’e giriş Ders kitabı: Ch. 6, s.156-192
9 Mise-en-scene detayları ve örnekler Film: Small Time Crooks
10 Sinematografi, ölçek, derinlik, seviye, sinemada görüntü ve kameranın kullanım biçimleri Ders kitabı: Ch. 7 s.193-248
11 Sinemada görüntü ve kameranın kullanım biçimleri Film: Le Grand Illusion ve

diğer seçme filmlerden örnekler

12 Kurgu, Planların yan yana gelme biçimleri Ders kitabı: Ch. 8 s. 249-262

Film: Seven Samurai/The Birds

13 Kurguda zaman ve mekansal devamlılık Ders kitabı: Ch. 8 s 263-291

Film: Maltese Falcon/Rear Window/Breathless

14 Sinemada Ses Ders kitabı: ch. 9, s.291-326

Film: Apocalypse Now/Conversation

15 Sinemada Stil ve Film eleştirisi Ders kitabı: ch. 10, s.327-352
16 Final  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Bordwell David, Thompson Christin, (10th  ed.), Film Art: An Introduction, Mc Graw Hill, International
Diğer Kaynaklar Konular birçok filmden parçalarla açıklanarak desteklenmektedir
Filmler Wizard of Oz / Swimming with Sharks / Citizen Kane / Small Time Crooks/ North By Nothwest /Piano

 

 

Materyal Paylaşımı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 3 30
Ara Sınav 1 60
Performans   10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlayabilmek.         X
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini göstermek.          
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapabilmek.     X    
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetimi, kurgu, ses tasarımı,  yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi ve donanım sahibi olabilmek. X        
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek. X        
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararına kullanabilmek.   X      
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.         X
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olmak.       X  
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlayabilmek.       X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödev 3 3 9
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ     99
TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 (S)     3,9
DERSİN AKTS KREDİSİ     4