• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RTC222
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders sinemanın, anlatı ve anlatımla örülü bir anlam yaratma aracı olduğu bilgisini inşa etmektedir. Film metinlerinin anlatısal ve estetik elemanlarla anlamın kurulumuna nasıl hizmet ettiğini kavranmasını sağlayan bu ders, metinleri teknolojik, estetik, kültürel vb. bağlamlarıyla analiz edebilme yetisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dönem sonunda filmleri sosyal kültürel çeşitli bağlamlarıyla değerlendirme yöntemlerini kazandıran ders, aynı zamanda film tasarımında bilinçli üretimin de temelini atmaktadır .
Dersin İçeriği: 

Bu ders sinema ve film çalışmalarında temel kavrayış, kavram ve okumalara bir giriş niteliğindedir. Dönem boyunca içeriğin kurulduğu film anlatısı ve biçimsel nitelikleriyle anlatım teknikleri filmlerden örneklerle işlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Ödev 5: Örneklendirme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav B. Deney C. Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Bir filmin ne olduğu ve metinsel kuruluşunu yeni biçimcilik bağlamı içinde anlar, sinemasal anlatımı kitle iletişiminin diğer araçlarından farklı yanına yoğunlaşır 1, 3, 6 1,2,3,4,5 A,C
2- Sinemanın tarihsel gelişimi içinde teknik ve estetik olanaklarının anlam yaratmadaki önemini değerlendirir 1,6  

1,2,3,4,5

A;C
3- Sinema sanatının hakim anlatım yapısını analiz eder, ulusal ve uluslararası  örneklerin benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırır 1,13  

1,2,3,4,5

A,C
4- Sinemanın üretim aşamalarını, anlatı, mise en scene, sinematografi, kurgu ve ses gibi temel bileşenlerini kuramsal düzeyde inceler ve örneklere uygular 1,6,8,12  

1,2,3,4,5

A,C
5- Bir filmin sinema sanatı içindeki değerini, kültürel, türsel, tarihsel, toplumsal önemini biraraya getirecek eleştirel bir bakış kazandırır 1,6,8,13  

1,2,3,4,5

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, ders içeriğinin ve yöntemlerinin tanıtılması. Film: Wizard of Oz
2 Film yapımı, üretimi, dağıtımı ve gösterimi

 

Ders kitabı: Ch. 1, ss. 2-37
3 Film Biçimin önemi

 

Ders kitabı: Ch. 2  ss. 39-58

Wizard of Oz film biçimini inceleme

4 Biçimsel bir sistem olarak film anlatısı Ders kitabı:. Ch.3 ss. 59-75
5 Kurmaca filmde anlatım ve örnek çalışma

 

Ders kitabı: Ch.3 ss.76-90

Film: Citizen Kane

6 Genre nedir, nasıl tanımlanır? Ders kitabı: Ch.4 ss.94-109
7 Vize

 

 
8 Mise-en-scene’e giriş Ders kitabı: Ch. 6, s.156-192
9 Mise-en-scene detayları ve örnekler Film: Small Time Crooks
10 Sinematografi, ölçek, derinlik, seviye, sinemada görüntü ve kameranın kullanım biçimleri Ders kitabı: Ch. 7 s.193-248
11 Sinemada görüntü ve kameranın kullanım biçimleri Film: Le Grand Illusion ve

diğer seçme filmlerden örnekler

12 Kurgu, Planların yan yana gelme biçimleri

 

Ders kitabı: Ch. 8 s. 249-262

Film: Seven Samurai/The Birds

13  

Kurguda zaman ve mekansal devamlılık

 

Ders kitabı: Ch. 8 s 263-291

Film: Maltese Falcon/Rear Window/Breathless

14 Sinemada Ses Ders kitabı: ch. 9, s.291-326

Film: Apocalypse Now/Conversation

15 Sinemada Stil ve Film eleştirisi Ders kitabı: ch. 10, s.327-352

Film: Piano

 

 

 

Kaynaklar

Ders Notu
  • Bordwell David, Thompson Christin, (10th  ed.), Film Art: An Introduction, Mc Graw Hill, International
Diğer Kaynaklar
  • Konular birçok filmden parçalarla açıklanarak desteklenmektedir
Filmler Wizard of Oz / Citizen Kane / Small Time Crooks/ Le Grand Illusion /Piano

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Filmler ve okumalar
Ödevler * Belli konu başlıklarına örnek teşkil edecek bütünlüklü seyredilen filmlerin, ilintili konu ve kavramlara göre analizi

* Dönem içinde gerçekleşen bir film festivalinde en az üç film izlemek ve çözümlemek

Sınavlar Öğrenciler, ders notlarından ve ödev yapılacak filmlerin tamamını izlemekten sorumludurlar. Sınavlar, izlenecek bir film üzerinden işlenmiş konuları uygulayacakları sorulardan oluşur.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 3 30
Ara Sınav 1 60
Performans   10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek.         x
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek.          
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek. x        
4 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.          
5 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.          
6 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek.         x
7 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek.          
8 Radyo, sinema ve televizyonun üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik altyapıyı, yaratıcı yaklaşımlara ilişkin temel bilgiyi teorik ve uygulamalı olarak edinmek.     x    
9 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projenin tasarlanması, hazırlanması, çekim ve çekim sonrası aşamalarının bilgi ve kavramlarını, uygulamalı bir biçimde geliştirmek.          
10 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini kavrama, program formatlarının ve programlarının tarihsel ve kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz edebilmek.          
11 Radyo, televizyon ve sinema için, gerekli format biçimlerini bilmek, proje geliştirmek, projeyi dilsel ve görsel olarak tasarlayabilmek, Türkçeye uygun ve etkili bir şekilde sunabilmek, yazabilmek ve yaratıcı yollarla uygulayabilmek.          
12 Uluslararası alanda gelişmelerin ve fikirlerin takip edilebilmesini, terminolojinin kullanım becerisini kazandıracak düzeyde İngilizce kullanabilmek. x        
13 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.     x    

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 3 3 9
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 10 10
       
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5