• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
HUM 103
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilerin, “her şeyin ‘öznesi’ insandır” kavrayışı doğrultusunda insana ait bilgiyi içeren farklı disiplinlerden (felsefe, sanat, edebiyat) faydalanarak muasır medeniyet seviyesine ait değer bilgisini üretme ve içinde bulunduğumuz yeni dünya düzeninde sosyal hareketleri çözümleme, anlamlandırma ve yorumlama yeteneğine sahip olmalarına yöneliktir.
Dersin İçeriği: 

Ders insanlığın yeryüzünde belirmesiyle başlamakta, Neolitik dönem ve yerleşik düzen ile devam etmektedir.  Bu yapı üzerine, erken dönem uygarlıkları ve bu uygarlıkların Türk uygarlığı ile ilişkileri incelenmektedir.  Bu aşamadan sonra, Hind ve Çin ögeleri yanında, Akdeniz kültür havzasında görülen gelişmeler ele alınmakta ve ortaçağdaki  uygarlık ögeleri incelenmektedir.  Daha sonra özellikle Doğu Kültür dünyası ve Avrasya uygarlıkları ele alınmakta ve yeni dünya düzenine geçişte Rönesans, devrimler, bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanında yeni oluşumlar ele alınmaktadır.  Devrimler çağında, aydınlanma, Amerikan devrimi, Fransız devrimi ve Türk uygarlığında modernleşme süreçleri incelenmektedir.  Yeni dünya düzeninde, ideolojiler, sosyal kontrat nitelikleri, demokrasiler, 19 yüzyılda hakim ideolojileri kapsanmakta ve Yirmibirinci yüzyıl uygarlık eğilimleri ile ders son bulmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1) “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” yaklaşımından hareketle, günümüz dünyasında bilimsel anlayışı muassır medeniyet zemini olarak değerlendirmeyi kavrar 1,2,3 A,B
ÖÇ2) Tarihin farklı dönemlerinde ve farklı coğrafyalarında çıkmış yaşam biçimlerini kendi tekillikleri içerisinde değerlendirip her birinin çok zengin ve özgün olduğuna ilişkin bilgiyi kazanır; ve bu bağlamda kültürleri anlamada barışçıl bir dil geliştirir.  1,2,3 A,B
ÖÇ3) Toplumsal bir varlık olan insanın birlikte yaşama kültürüyle ortaya çıkan, adalet eşitlik ve etik değerlerinin  önemini kavrama ve davranışa dönüştürme becerisini edinir. 1,2,3 A,B
ÖÇ4) Tarihsel bağlamları içerisinde sanat ve estetik süreçlerin oluşum, değişim ve aktarım dinamiklerini anlama ve bunları kültürel zenginlik olarak değerlendirme becerisini edinir. 1,2,3 A,B
ÖÇ5) Öğrencinin edindiği bilgi birikimi doğrultusunda soru sorarak, sorgulayarak, neden sonuç ilişkisi kurarak küreselleşme gibi insanı düzleştiren bugüne ait kavramlara eleştirel bakma becerisini edinir. 1,2,3 A, B
ÖÇ6) Tarih yazınında görülen ‘Batı Merkezli’, basamaklı Uygarlık anlayışından farklı olarak çok merkezli uygarlık anlayışı doğrultusunda Türk Dünyası ve Doğu Dünyası gibi kavramsal çerçevelerin de değerini anlama becerisini edinir.   1,2,3 A, B

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular: Ön Hazırlık
1 İnsan” Nedir?  Üzerine Düşünme.  
2 Kavramsal Düzlemde Kültür ve Uygarlık  
3 Kültürel Evreler: Avcılıktan Yerleşik Hayata Geçiş-I:

Paleolitik-Mezolitik Dönem

 
4 Kültürel Evreler: Avcılıktan Yerleşik Hayata Geçiş-II:

Neolitik Dönem

 
5 Erken Dönem Uygarlıkları ve Kültürel Mirasları –I: Mezopotamya  
6 Erken Dönem Uygarlıkları ve Kültürel Mirasları –II: Mısır-Hint-Çin  
7                                         Akdeniz Kültür Havzası: Grek Roma Ve Türk İzleri  
8 ARA SINAV  
9 Akdeniz Kültür Havzası: Grek, Roma Ve Türk İzleri  
10 Batı Avrupa’da  Orta Çağlar ve Feodal Toplum  
11 Doğu Kültür Dünyası: İlk Müslüman Türk Devletleri  Uygarlıkları

 

 
12 Feodalite’den Modern Topluma Geçiş: Rönesans ve Reform  
13 Devrimler Çağı: İngiliz Devrimi ;Amerikan Devrimi Aydınlanma; Fransız Devrimi; Türk Uygarlığında Modernleşme Süreçleri  
14 DEĞERLENDİRME /TEKRAR  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Dersin Temel Kaynakları
  1. Şenel, Alaeddin. 2014. Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi. İstanbul, İmge
  2. Haftalık ek okumalarınız , ayrıca COADSYS öğrenme platformu üzerinden bildirilecektir.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Yukarıda adı geçen temel ders notları
Ödevler Dönem ödevleri, Öğrenci Power Point Sunumları
Sınavlar Vize, Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav   40
Final - 60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlayabilmek.          
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini göstermek.  

 

       
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapabilmek.          
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetimi, kurgu, ses tasarımı,  yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi ve donanım sahibi olabilmek.          
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.          
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararına kullanabilmek.          
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.          
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olmak.          
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlayabilmek.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Arasınav 1 1 1
Sunum 0 0 0
okuma notları 1 3 3
Son sınav 1 1 1
Dönem ödevi 0 0 0
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3
1