• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 122
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, düşüncenin yöneldiği ve antik toplumlardan günümüze dek tartışılagelen varlık, gerçek, bilgi, deneyim, eşitlik, özgürlük, adalet gibi temel sorun ve kavramlara yönelik bir kavrayış oluşumuna katkıda bulunmaktır. Temel kavram, sorun ve metinlerle tanışmak, iletişimin bireysel ve toplumsal boyutlarını görsel-işitsel araç/içerik üzerinden analiz etmeyi kolaylaştıracaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste, düşüncenin tarihsel bir izlek içerisinde gelişimi ve düşünmenin karakterini ortaya çıkaran kuramlar/akımlar/okullar ile siyasal ve toplumsal zemin arasındaki bağ iletişimin değişen karakteriyle ilişkilendirilecektir. Bu bağlamda ders, antikiteden moderniteye uzanan temel dönemleri kapsayacaktır

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Soru cevap yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav B. Ödev C. Sunum D. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Toplumsal dünya, insanlık ve bireyin düşüme sürecine yaklaşımlardaki tarihsel sorularla tanışır. 1,2, 5,6,12 1,2,3,4 A, B
2-Bir araç olarak dili insan düşüncesi ve bilginin üretimiyle ilişkilendirir. 1,2, 5,6,12 1,2,3,4 A, B
3-İletişim ve media teorilerinin disiplinlerarası doğasına ve kökeninde yatan kuramsal gelişmelere hakim olur 1,2, 5,6,12 1,2,3,4 A, B
4- Toplumunın değer ve düşünce sistemlerini dönüştüren tarihsel kilometre taşlarını değerlendirir. 1,2, 5,6,12 1,2,3,4 A, B
5-Felsefi ve toplumsal yaklaşımları medya ve iletişim çalışmalarıyla ilişkilendirme yetisine sahip olur. 1,2, 5,6,12 1,2,3,4 A, B

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Doğa ve insan: Socrates, öncesi sonrası ve dünyayı kavramaya yönelik sorular  
2 Görünen gerçeklik üzerine tartışmalar  
3 İnsan ve toplumsal dünyayı kavramaya yönelik sorular: Platon ve Aristotoles felsefesi etkileri  
4 Metafizik ve tanrı kavramı  
5 Varlık, öz ve akıl   
6 Tümel ve tikel ilişkisi  
7 Hakikat nedir, doğru nedir?  
8 Önerme, çıkarım ve yargı  
9 Algı ve deneyimden bilginin oluşumuna  
10 Aydınlama düşüncesi  ve toplumsal etkileri  
11 Dialektik düşünce  
12 Düşünce ve dil ilişkisi  
13 Gerçek ve dil ilişkisi üzerine tartışmalar  
14 Dil ve iletişim  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Hans Fink, Social Philosophy. Methuen, 1981.

 

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Derse katılım   10
Ara sınav   40
Final sınavı   50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100
     

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek.       x  
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek.         x
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.          
4 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.          
5 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.   x      
6 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek. x        
7 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek.          
8 Radyo, sinema ve televizyonun üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik altyapıyı, yaratıcı yaklaşımlara ilişkin temel bilgiyi teorik ve uygulamalı olarak edinmek.          
9 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projenin tasarlanması, hazırlanması, çekim ve çekim sonrası aşamalarının bilgi ve kavramlarını, uygulamalı bir biçimde geliştirmek.          
10 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini kavrama, program formatlarının ve programlarının tarihsel ve kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz edebilmek.          
11 Radyo, televizyon ve sinema için, gerekli format biçimlerini bilmek, proje geliştirmek, projeyi dilsel ve görsel olarak tasarlayabilmek, Türkçeye uygun ve etkili bir şekilde sunabilmek, yazabilmek ve yaratıcı yollarla uygulayabilmek.          
12 Uluslararası alanda gelişmelerin ve fikirlerin takip edilebilmesini, terminolojinin kullanım becerisini kazandıracak düzeyde İngilizce kullanabilmek.   x      
13 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.     x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 6 2 12
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     123
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,92
Dersin AKTS Kredisi     5