• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 220
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, iletişim ve medya araştırmaları için gerekli metodolojik temelleri ve araçları kapsamlı bir şekilde öğrencilere sağlamaktır. Öğrenciler, öğrendikleri kuramsal bilgilerle ilgi alanlarında bir araştırma projesine nasıl başlayacaklarını, geliştireceklerini ve yazacaklarını uygulayarak öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği: 

Ders süresince öğrenciler araştırma problemlerinin saptanması, hipotez ve araştırma sorusu geliştirme, bağımsız ve bağımlı değişken belirleme, araştırmaların geçerlik ve güvenirlik denetimini yapma, bilimsel etiğin temel ilkeleri, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, veri toplama teknikleri, araştırma süreci, araştırma tasarımı, veri analizi, araştırma raporunun yazılması gibi temel konuları öğrenecektir. Bu süreçte öğrenciler kendi araştırmalarını tasarlayacak ve yürüteceklerdir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Ödev 3: Laboratuvar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sözlü C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerine ilişkin temel kavramları tanımlar.

1, 8

1

A

2) İletişim ve medya alanında metodolojik ve analitik yaklaşımlarda tasarım ve araştırma yeteneği elde eder.

1, 7, 8

1, 2, 3

A, C

3) İyi geliştirilmiş bir araştırma projesinin tasarımını ve değerlendirilmesini yapabilme zeminine kavuşmalarını sağlar.

1, 7, 8

1, 2

A, C

4) İletişim ve medyaya ilişkin rapor ve araştırma projelerini okuma ve analiz etme becerilerini edinir.

1, 7, 8

1, 2

A, C

5) İletişim ve medya bilimsel düzeyde veri toplama, tartışma ve analiz etme yetisini geliştirir.

1, 7, 8

1, 2, 3

A, B, C

6) Araştırma projesi aşamalarını ve hazırlamasını bilir.

1, 3, 7, 8

1, 2, 3

A, B, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık  

1

Derse giriş

 

2

Neden araştırma yapılır? Temel araştırma kavramları

 

3

Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinde varsayım, amaç, veri kaynakları, başlıca araştırma türleri, metodoloji, araştırma süreci

 

4

Araştırma tasarımında temel aşamalar, literatür taraması, alıntı yapma, etik ilkeler, araştırma önerisi yazımı,

 

5

Nicel ve nitel ölçüm, örneklem, veri toplama tekniklerine giriş, 

 

6

Nicel ve nitel veri toplama teknikleri, araştırmada geçerlik ve güvenirlik

 

7

Araştırma raporu hazırlama 

 

8

Vize

 

9

Veri analiz yöntemleri ve laboratuvar uygulamaları

 

10

Veri analizi, laboratuvar uygulamaları, rapor yazımı

 

11

Veri analizi, laboratuvar uygulamaları, rapor yazımı

 

12

Veri analizi, laboratuvar uygulamaları, rapor yazımı

 

13

Hazırlanan raporların kontrol ve değerlendirmesi

 

14

Hazırlanan raporların kontrol ve değerlendirmesi

 

15

Final ve sözlü

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

APA Editorial and Production Staff (2012). APA Style Guide To Electronic References. 6th Edition, Washington: American Psychological Association. www.apa.org

Barzan, J. And Graff, H. F. (2010). Modern Araştırmacı. Fatoş Dilber (Çev.), Ankara: Tübitak Yayınları.

Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. 7th Edition, Pearson New International Edition (ISBN 978-0-205-78683-1)

Oshima, A. and Houge, A. (2006). Writing Academic English. 4th Edition, London: Pearson Longman.

Priest, Susanna Hornig (1996). Doing Media Research: An Introduction. 2nd Edition, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Wimmer, R. D. and Dominic, J. R. (2014). Mass Media Research: An Introduction. 10th Edition, Wadsworth, Cengage Learning, Boston.

https://writingcenter.yeditepe.edu.tr/

Diğer Kaynaklar

Aziz, Aysel (2022). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Bilgin, Nuri (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Day, Robert A. (1996). Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayınlanır?. Gülay Aşkar Altay (Çev.), Ankara: Tübitak Yayınları.

Dicle, Atilla (2003). Manual For Writing Research Papers Theses & Dissertations. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yayınları.

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar

* İletişim ve medya alanında yapılmış araştırma örnekleri. 

* APA sistemini anlatan ders notları. 

* SPSS programını kullanmaya yönelik olarak ders notları. 

YULearn üzerinden paylaşılacaktır.

Ödevler

* Araştırma öneri formu.

Sınavlar

* Ara sınav. 

* Final yerine araştırma projesi.

* Araştırma projesi ile ilgili sözlü.

 

Değerlendirme Sistemi

    

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Ödev

1

30

Kısa Sınav (sözlü)

1

20

Toplam

 

100

FİNALİN BAŞARIYA ORANI

 

50

YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.     x      
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.            
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.   x        
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.       x    
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.            
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.     x      
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.            
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular     x      
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     x      
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.       x    

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 15X toplam ders saati) 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) - - -
Ödev 1 10 10
Ara Sınav 1 6 6
Final 1 35 35
Toplam İş Yükü     111
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.4
Dersin AKTS Kredisi     4

 

2