• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 321
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Anlamın nasıl işlediğine dair bakış açısı oluşturulması ve geliştirilmesi; Reklamın yaratıcı bir araç olmasına dair bakış açısının geliştirilmesi; Reklamda kullanılan dilsel öğelere dair farkındalığın sağlanması; Göstergebilimsel ve dilsel unsurların, edebiyattan gündelik yaşam sohbetlerine kadar her alandaki yönlendirici etkisinin kavranması. Öğrencilere, bu vasıtayla, veri okuryazarlığı bilgi ve becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Göstergebilime dair ilkeler; Hem görsel hem de yazılı metinlerin incelenmesinde göstergebilimsel yöntemin kullanılması; Göstergebilimsel kurallardan yola çıkarak reklam tasarlanabilmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 6- Vaka Çalışması 7- Beyin Fırtınası 8- Küçük Grup 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Göstergebilime dair temel ilkeleri ve teorileri kavrar. 2
2) Terminolojiyi ve kavramları kullanır. 2
3) Öğrendiklerini reklamlarla ilişkilendirir, analiz eder ve tartışır. 2, 3, 4
4) Reklamın yaratıcı bir araç olarak işlediğini içselleştirir. 2, 11
5) Göstergebilimsel ve dilsel unsurların, edebiyattan gündelik yaşam sohbetlerine kadar disiplinler arası çerçevedeki yönlendirici etkisini kavrar. 2

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Göstergebilime giriş: Görmeyi öğrenmek  
2 Göstergebilimin kısa tarihçesi ve etimolojik kökeni   
3 Göstergeler (İşaretler): Anlamın oluşumu https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1470785318821853

 

4 Göstergebilim kuramcıları (C. S. Peirce ve F. de Saussure)  
5 Göstergebilim kuramcıları (Rus Biçimcileri)  
6 Göstergebilim kuramcıları (Rus Biçimcileri devam ediyor ve C. W. Morris)  
7 ARA SINAV  
8 Kısa tekrar ve örnek olay analizi  
9 Fotografik Temsilde Hegemonya (Hegemonya ve kodların rolü, kodlama ve kod-açmada kamera çekimleri, açıları, renkler ve metinlerarasılık) Barthes, R. (1998). Çağdaş Söylenler. İstanbul: Metis Yayınları  
10 Göstergebilim Kuramcıları (Roland Barthes) Barthes, R. (1975). The Pleasure of the Text. New York: Hill and Wang
11 Kısa tekrar ve örnek olay analizi  
12 Göstergebilim Kuramcıları (Umberto Eco) Eco, U. (1994). The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts. Bloomington, IND: Indiana University Press
13 Kısa tekrar ve örnek olay analizi  
14 Göstergebilimsel terimleri kullanarak (Herhangi bir ürün kategorisine ait) bir reklam tasarlamak  
15 Genel Değerlendirme  
16 Final  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Chandler, D. (2017). Semiotics: The Basics. London: Routledge 

Crow, D. (2003). Visible Signs: An Introduction to Semiotics. Switzerland: Cran-pres-Celigny.

Danesi, M. (2002). Understanding Media Semiotics. London: Oxford University Press.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Küçük Grup Çalışması 4 20
Ödev 2 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.     X    
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.       X  
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.          
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 6 6 36
Ara Sınav 1 2 2
Küçük Grup Çalışması (Sınıf Çalışması) 4 1 4
Ödev 2 4 8
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     95
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,65
Dersin AKTS Kredisi     4