• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
COMM 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilerin medya ile kültür, ideoloji, toplum, kamusal ve özel alan, kentsel uzam, gündelik hayat ve dünya sistemleri arasındaki içi içe geçmiş ilişkiler ağını eleştirel bir pencereden değerlendirmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği: 

Tarihsel-toplumsal bir perspektiften kültürel meselelere odaklanılacak ve yirminci yüzyılın başından itibaren medyaya analitik bir çerçeveden bakan düşünürlerin temel kuramsal görüşlerine ve yaklaşımlarına yer verilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev C: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kitle iletişiminin ortaya çıkış sürecini tarihsel toplumsal bir perspektiften değerlendirir. 1,2,4,9 1,2,3 A,B,C
2) Endüstriyelleşme, kentleşme ve medya arasındaki ekonomik, siyasal ve kültürel ilişkiler ağını kurar. 1,2,4,9 1,2,3 A,B,C
3 Medyayı ve kültürel yeniden üretimi uygulamalı araştırma ve eleştirel bilgi ile analiz eder. 1,2,4,9 1,2,3 A,B,C
4) Medyaya ilişkin temel analiz yöntemlerini ve eleştirel yaklaşımları bilir ve medya metinlerine uygular. 1,2,4,9 1,2,3 A,B,C
5) Medyanın yöndeşmiş yapısını, örgütsel işleyişini ve metin üretme süreçlerini aşamalarına ayırarak değerlendirir. 1,2,4,9 1,2,3 A,B,C
6) Kamusal alanın mecrası olarak medyanın işleyiş sisteminin bileşenlerini bir araya getirebilir 1,2,4,9 1,2,3 A,B,C
7) Medya, kültür ve toplum arasındaki dinamikleri sınıflandırır, yorumlar ve karşılaştırır 1,2,4,9 1,2,3 A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin içeriğinin ve gereklerinin anlatılması. Medya tarihi açısından on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyılın toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel dinamiklerinin tartışılması.  
2 Sanayi Devrimi ve Kitle İletişimi kavramının yükselişi Okuma: Ders Notları, Ek kaynak: Ş. Pamuk Makale
3 Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstrisi Okuma: T. Adorno

Ödev: Medya Günlüğü

4 İngiliz Kültürel Çalışmalar Okulu, Kitle İletişimi ve Azınlık Kültürü Okuma: R. Williams
5 İngiliz Kültürel Çalışmalar Okulu, Kodlama ve Kod Açımlama, Televizyon’da Ikon Okuma: S. Hall
6 Medya ve Klasik Kamusal Alan Kavramı Okuma: J. Habermas

Ödev: Medya Kolajı

7 Medya ve Klasik Kamusal Alan Eleştirileri, Televizyon tartışma Programları Okuma: O. Negt & A. Kluge

N. Fraser

8 Vize  
9 Teknoloji, Medya ve Toplum Okuma: J. Ballard
10 Elekronik Kültür ve Siberuzam Okuma: P. Virilio
11 Bakhtin ve İletişim Çalışmaları: Kronotop, Merkez-çek/Merkez-kaç Kuvvetler, Karnaval Okuma: R. Stam
12 Simulacra, Hiper-realite ve Medya’da Anlam Okuma: J. Baudrillard
13 Modernizm, Post-Modernizm ve Medya Okuma: J. Lewis
14 Küreselleşme, Yeni İletişim Teknolojileri ve Alternatif Medya Okuma: W. L. Bennett
15 Medya Analizleri Proje Sunumları Ödev
16 Medya Analizleri Proje Sunumları Ödev

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Belgesel ve Filmler:
 • Manufacturing Consent- Noam Chomsky and the Media (1993), dir. Mark Achbar & Peter Wintonick
 • Orwell Rolls in His Grave (2004), dir. Robert Kane Pappas
 • Control Room (2003), dir. Jehane Noujaim
 • Howard Zinn- You Can’t Be Neutral on a Moving Train (2004), dir. Deb Ellis & Denis Meuller
 • Outfoxed- Rupert Murdoch’s War on Journalism (2004), dir. Robert Greenwald
 • All The President’s Men (1976), dir. Alan J. Pakula
 • Under Fire (1983), dir. Roger Spottiswoode
 • Salvador (1986), dir. Oliver Stone
 • The Paper (1994), dir. Ron Howard
 • 15 Minutes (2001), dir. John Herzfeld
 • Good Night, and Good Luck (2005), dir. George Clooney

 

 • Şevket Pamuk, “19. Yüzyılda Dünya Kapitalizmine Açılış”, in 100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi, İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1988 pp., 184-235
 • T. W. Adorno, “Culture Industry reconsidered”, in P. Marris & Thornham (eds),  Media Studies: A Reader, Edinburgh: EUP, 1996, pp: 24- 29.
 • J.G. Ballard, “Introduction to Crash”, RE/Search, #:8/9, 1984, pp: 96-98.
 • B. Brecht, “The radio as an Apparatus of Communication” in John Willet (ed&trns), Brecht on Theatre, New York: Hill & Wang, 1974, pp:51-53.
 • S. Hall, “Encoding/ Decoding”, in P. Marris & Thornham (eds),  Media Studies: A Reader, Edinburgh: EUP, 1996, pp: 41- 49.
 • J. Habermas, “The Public Sphere”, in P. Marris & Thornham (eds), Media Studies: A Reader, Edinburgh: EUP, 1996, pp: 55- 59.

-    Oskar Negt, Alexander Kluge, Public Sphere and Experience: Toward an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public Sphere (Theory and History of Literature),
University of Minnesota Press, 1993.

-    Nancy Fraser, “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy”, Social Text, No. 25/26, Duke University Press, 1990, pp. 56-80. 

-   Robert Stam, Subversive Pleasures: Bakhtin, Cultural Criticism, and Film Johns Hopkins University Press, 1992.

 • J. Lewis, “Postmodernism and Beyond” in Cultural Studies: The Basics, London & New York: Sage Pub., 2002, pp. 215-239.

-   Jean Baudrillard, “The implosion of meaning in the media”, in the Shadow of the Silent Majorities, transl. P Foss, P Pat- ton, J Johnston, pp. 95-110. New York: Semiotext(e) 1983.

-    W. Lance Bennett, “New Media Power: The Internet and Global Activism” in Contesting Media  Power,  ed. Nick Couldry and James Curran, Rowman and Littlefield, 2003.

 • R. Williams, Mass Communication and Minority Culture”, in ”, in P. Marris & Thornham (eds), Media Studies: A Reader, Edinburgh: EUP, 1996, pp: 35- 40.
 • P. Virilio, “The Overexposed City” in P Virilio, Lost Dimension (trans: D. Moskenberg), New York: Semiotext[e], 1991, pp: 9-27.
Diğer Kaynaklar
 • Necmi Zeka, (der &sun), Jameson, Lyıtard, Habermas: Postmodernizm, İst: Kıyı, 1990, 1994
 • Gülnur Savran, ‘Postmodernizm: Yepyeni Bir Evre mi, Bir Eğilimin Mutlaklaşması mı?’, Defter, Kış 1999, #:38.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Makaleler: Ders Okuma Dosyası, Kitaplar: Bilgi Merkezi
Ödevler
 1. Medya Günlüğü
 2. Medya Kolajı
 3. Medya Analizi Dönem Projesi
Sınavlar Kaynaklar açık, tartışmaya dayalı.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 55
Sunum 1 15
Ödev 3 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.       x    
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.       x    
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.            
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.   x        
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.            
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.            
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.            
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     x      
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Sunum 1 5 5
Ödev 3 3 9
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     122
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,88
Dersin AKTS Kredisi     5