• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHIL 152
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Tarihsel süreçte etik felsefenin gelişimini, aldığı anlamları, farklı etik kuramları ve filozoflarını, bu felsefelerin günümüze yansımasını ve geçerliliğini anlatıp tartıştırarak, öğrencilere kendi dünya görüşlerini oluşturmaları için ipuçları vermek, meslek yaşamlarında ahlak kuralları çerçevesinde davranmalarını teşvik etmek ve böylelikle daha kaliteli ve sürdürülebilir bir hayat için ahlaklı birey olma yolundaki farkındalıklarını artırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Aristotle, Confucius, Makyavel, Kant, J.S.Mill, J.Bentham, D.Hume, J.Fletcher, j.Wilson, T.Hobbes, J.J.Rousseau, J.P.Sartre, F. Nietzsche, Kierkegaard, C.Christians gibi filozofların etik kuramlarını; ve Kadın Hakları ve etiği, Irk Ayrımcılığı ve İnsan Hakları, ve Hayvan Hakları ve etiği gibi günümüzün etik problemlerini, iletişim öğrencisinin ilgi alanı ölçüsünde inceleyip tartışmak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Soru-Yanıt
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
  1. Etiğin anlamına ilişkin temel problemleri tanır ve tartışır.
2, 8, 11
  1. Etik ve özgürlük bağlantısını bilir, daha kaliteli ve  sürdürülebilir bir hayat için ahlaklı birey olma yolundaki farkındalığı  artar ve etik ilkelere uygun hareket etmeye özen gösterir.
2, 8, 11
  1. Deontolojik, Teleolojik, ve Subjektivist etik felsefeleri arasındaki farkları ayırt eder.
2, 11
  1. Erdemler etiği, Faydacılık etiği, Etik Mutlakçılık, Durumsal etik, Sosyal Sözleşme etiği, Varoluşçu etik, Komüniteryan etik, Relatif etik gibi temel etik anlayışlar hakkında fikir sahibidir.
2, 8, 11
  1. Etik kuramları, iletişim etiği ile ilişkilendirmeyi ve yorumlamayı bilir.
2, 8, 11
  1. Etik, Ahlak, Moral gibi kavramları birbirinden ayırır.
2
  1. Kadın hakları, insan hakları, hayvan hakları, ırk ayrımcılığı gibi çağımızın sorunları ve tartışma konuları hakkında bilgi sahibi olarak tartışabilir.
2, 8, 11
  1. Etik olan ile yasal olan arasındaki ayrımı bilir.
2, 8

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, etik tanımları, bireysel etik-sosyal etik, etik ve özgürlük Ders notları
2 Deontolojik etik, Teleolojik etik, Subjektif etik ayrımı Kitaplar,  ders notları
3 Erdemler etiği; ve Kültürel Relativizm konuları Kitaplar,  ders notları
4 Etik Subjektivizm, Din Ahlakı, Etik Egoizm Kitaplar,  ders notları
5 Makyavel etiği, J.S.Mill ve Faydacılık Etiği Kitaplar,  ders notları
6 Immanuel Kant ve Etik Mutlakçılık Kitaplar,  ders notları
7 ARA SINAV Kitaplar,  ders notları
8 Antinomian etik, Durumsal etik, İçgüdüsel etik  
9 J.J. Rousseau ve Sosyal Sözleşme etiği Kitaplar,  ders notları
10 Varoluşçu etik, Komüniteryan etik, Liberalist etik Kitaplar,  ders notları
11 Hayvan Hakları ve etiği, İnsan Hakları ve Irk Ayrımcılığı Kitaplar,  ders notları
12 Kadın Hakları ve Feminizm Kitaplar,  ders notları
13 Habercilik meslek etiği, habercilik etik kodları Kitaplar,  ders notları
14 Reklamcılık meslek etiği, tüketicinin bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklam, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) ve Uluslararası Reklam Uygulama Esasları Kitaplar,  ders notları
15 Halkla ilişkiler meslek etiği, etik kodlar - Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA), Atina Bildirgesi, Public Relations Society of America (PRSA), Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) Etik Kurulu Kitaplar,  ders notları
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap A.David Gordon, J.M. Kitross, J.C. Merrill, W. Babcock, M. Dorsher, Controversies in Media Ethics, 3rd Edition, N.Y. 2011.

Russ Shafer-Landau, The Fundamentals of Ethics, Oxford University Press, 2018.

Barbara MacKinnon, Andrew Fiala, Ethics: Theory and Contemporary Issues, Australia, 2018.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.       X  
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     118
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,72
Dersin AKTS Kredisi     5