• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, kitle iletişiminin temellerini tanıtmaktır. Ders aynı zamanda öğrencilere Türkiye’deki ve genel olarak dünyadaki toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle medya arasındaki ilişkileri idrak etme becerilerini kazandıracaktır.
Dersin İçeriği: 

Derste şu konular incelenecektir: kitle iletişimin genel tanımı, kitle iletişiminin araçları, işlevleri, süreçleri ve etkileri, dünyada ve Türkiye’de basının gelişimi, fotoğrafçılık ve sinema tarihi, radyo yayıncılığı tarihi, televizyonun radyo ve sinemayla etkileşim içinde gelişimi, kamu yayıncılığı ve özel yayıncılık nosyonları, medyada denetim, uluslararası sözleşmeler ve örgütler, Türkiye’de yayıncılık tarihi, halkla ilişkiler ve reklamcılığın gelişimi ve internet devrimi ve Türkiye’deki etkileri. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders, 2. Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Öğrenciler kitle iletişiminin ve medyanın temellerini anlayabilirler. 2
2) Öğrenciler Türkiye’de ve dünyada medya tarihi hakkında bilgi sahibi olurlar. 2, 10
3) Öğrenciler medyanın toplumsal, siyasi ve kültürel etkilerini saptayıp değerlendirebilirler. 2, 10, 11
4) Öğrenciler medyayla ilgili ulusal ve uluslararası yasalar ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olurlar. 2, 8, 10, 11
5) Öğrenciler medya ve devletin ekonomik ve siyasi yapısı arasındaki etkileşimi eleştirel bir gözle değerlendirebilirler. 2, 8, 10, 11

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş   
2 Kitle iletişim araçları öncesine genel bir bakış  
3 Kitle iletişim kavramı, kitle iletişim araçları, kitle iletişimin işlevleri  
4 Dünyada kitabın tarihi, gazete ve özellikleri, dergi ve fonksiyonları ile Osmanlı İmparatorluğu’nda basın, geleneksel haber değerleri  
5 Fotoğrafçılık ve sinema  
6 Radyonun teknik gelişimi, radyo yayıncılığının gelişimi, televizyonun teknik gelişimi, televizyon yayıncılığının gelişimi  
7 Kitle iletişim araçlarının birbirleriyle etkileşimi, radyonun özellikleri, televizyonun özellikleri, radyo ve televizyonun ortak özellikleri  
8 Ara Sınav   
9 Kitle iletişim süreci ve etkileri, kamu yayıncılığı ve özel yayıncılık, kitle iletişimin işlevleriyle ilgili yaklaşımlar  
10 Hedef kitlenin genel özellikleri, hedef kitlenin sosyo-ekonomik özellikleri, yayınların hedef kitleye etkileri, izleme ölçümleri  
11 Radyo televizyon yayınlarının örgütlenmesi  
12 Yayıncılıkta düzenleme ve denetim, ulusal ve uluslararası medya sözleşmeleri, yasadışı yayıncılık  
13 Türkiye’de yayıncılık tarihi Türkiye’de günümüzde yayıncılık  
14 Dünyada reklamcılık ve halkla ilişkilerin gelişimi, Türkiye’de internet devrimi ve etkileri  
15 Genel değerlendirme  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Agee, Warren Kendall & Ault, Philip H. & Emery, Edwin (1997). Introduction To Mass Media. 12th Edition. Longman, New York.

Alemdar, Korkmaz (2001). İletişim ve Tarih. 2. Baskı. Ankara: Ümit Yayıncılık.

Aziz, Aysel (2013). Radyo Yayıncılığı. Gen. 5. Basım. Ankara: Nobel Yayıncılık. 

Aziz, Aysel (2013). Televizyon ve Radyo Yayıncılığı. Gen. 5. Basım. İstanbul: Hiperlink Yayınları.

Baran, Stanley J. (2005). Introduction to Mass Communication : Media Literacy and Culture. 4th Edition. Maidenhead: McGraw-Hill Education.

Briggs, Asa & Burke, Peter (2010). A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet. New York: McGraw Hill. 

Cankaya, Özden (2003). Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: TRT 1927-2000. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Defleur, Melvin L. & Dennis, Everette E. (2002). Understanding Mass Communication. 7th Edition. Boston: Houghton-Mifflin Company.

İnuğur, Nuri (2005). Türk Basın Tarihi. 5. Baskı. İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.

Kejanlıoğlu, Beybin (2004). Türkiye'de Medyanın Dönüşümü. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Kovarik, Bill (2015). Revolutions in Communication: Media History from Gutenberg to the Digital Age. 2nd Edition. New York: Continuum Publishing Corporation.

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.       X  
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Okuma 5 2 10
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     114
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,6
Dersin AKTS Kredisi     5
1