• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 324
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Amacı: 
Kişinin algı çerçevesi içinde mesajların anlaşılma ve yorumlanmasının, kişisel inanç süzgeçleri kadar, sosyal ve kültürel referanslar tarafından da etkilendiğini; alınan kararların ve ortaya konan davranışların sebeplerinin rasyonel olduğu kadar irrasyonel düşünce biçimleri olduğunu ortaya koymak; bunların çeşitli ikna teorileri çerçevesinde incelenerek, kaynağın hedef kitleleri etkileme/yönlendirme imkanlarının, reklam, halkla ilişkiler, habercilik ve pazarlama meslekleri kapsamında değerlendirilmesi ve yorumlanması hedeflenmektedir
Dersin İçeriği: 

Algı, seçici algı, algılamanın mesajın özellikleri ile ilişkisi, algı-inanç-tutum ilişkisi; temel ikna teorilerinin tek tek yorumlanarak bunların algı yaratmak üzerindeki etkileri; reklam-halkla ilişkiler-habercilik-pazarlama mesleklerinin bu bağlamda hedef kitleleri bilgilendirme ve yönlendirme kapasitelerinin yorumlanması ve ikisi arasındaki fark vb.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2:Tartışmalı Ders, 16: Sözlü
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, C:Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Algı kavramını ve seçici algılama süreçlerini inceler. 3,4,5,6,10 1,2,16 A, C
2) Algıyı oluşturan kişisel inançlar ile sosyal ve kültürel süzgeçlerin etkisini analiz eder 3,4,5,6,10 1,2,16 A, C
3) Algılama kavramını genel olarak ve tüketiciler yönünden inceler; ürün ve marka algılamada iletişimin rolünü örneklerle anlatır. 3,4,5,6,7,9,10 1,2,16 A, C
4) İkna kavramını ve iletişim/sosyoloji kuramları çerçevesinde oluşan ikna kuramlarını inceler ve tek tek analiz eder. 1,2,3,4,5,6,10 1,2,16 A, C
5) Tüketici tutumlarını, ikna ve tutum kuramları çerçevesinde yorumlar. 3,4,5,6,10 1,2,16 A, C
6) Bilgilendirme ve manipüle edilme arasındaki farkı yorumlar. 1,2,3,4,5,6,10 1,2,16 A, C
7) Bir ikna etiğinin oluşturulması yönündeki ipuçlarını ortaya koyar. 1,2,3,4,5,6,10 1,2,16 A, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ, dersin yöntemi  
2 Temel kavramlar  
3 Algı kavramı, seçici süreçler, karar alma süreci  
4 Tutumlar, oluşması ve değişmesi; ikna ve ikna kuramları.  
5 Değerlendirmeli Olasılık Modeli  
6 Sosyal Muhakeme Kuramı  
7 Anlatımsal Paradigma Kuramı  
8 ARA SINAV  
9 Bilişsel Tutarlılık/Tutarsızlık Kuramı  
10 Aşılama Kuramı  
11 Denge Kuramı  
12 Kaynağın Güvenilirliği Kuramı  
13 Pekiştirme Kuramı  
14 DERSİN ÖZETİ  
15 SON TARTIŞMA  
16 FİNAL  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Daniel J. O’Keefe, Persuasion: Theory and Research, Sage Publ., 2002
Diğer Kaynaklar Herbert W. Simmons, J.G. Jones, Persuasion in Society, Routledge, 2011. Richard M. Perloff, The Dynamics of Persuasion, Routledge, 2010.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ders notları (basılı)
Sınavlar Vize: Sınav Final: Sınav ; ve Sunumlar
Ödevler İkna ve algı üzerine projeler

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 2 60
Proje ve Sunum Kanaat ve not yükseltme  
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.         X  
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.       X    
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.     X      
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.   X        
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.         X  
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.   X        
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.         X  
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.         X  
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.   X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme 16 3 64
Ödev 4 5 20
Final Projesi ve Sunum 1 8 8
Toplam İş Yükü     137
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,48
Dersin AKTS Kredisi     5