• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHIL 152
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Düşünürlerin yapıtlarının asıllarını kaynak metin olarak kullanarak Aristoteles, Kant ve Nietzsche’nin etik alanındaki görüşlerini etraflıca ele almak.
Dersin İçeriği: 

Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik’inde tartıştığı erdem, eylem, mutluluk, haz, ilke gibi temel kavramlar ele alınacak, karakter erdemleri ile düşünce erdemleri arasındaki ayırım açık kılınacak ve zor praktike’nin (pratik yaşam) neliği ortaya konulacaktır.

Immanuel Kant’ın Pratik Aklın Eleştirisi adlı yapıtında sözünü ettiği ahlak yasasının Kant tarafından nasıl türetildiği gösterilecek, aklın zorunlulukla yasaya işaret ettiğinin altı çizilecektir.

Seçilmiş yapıtlarından hareketle Nietzsche’nin ele aldığı kimi kavramlar (sözgelimi “bengi-dönüş”, “amor fati”) ile sözünü ettiği “insan türleri” ele alınacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Soru-Yanıt
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları
1) Felsefe tarihine ilişkin temel problemleri tanır ve tartışır. 1,2,7
2) Felsefe metinlerini okumaya ve çözümlemeye ilişkin yetkinlik kazanır 1,2,7
3) Aristoteles etiğinin temel kavramlarını bilir. 1,2,7
4) Kant etiğinin temel kavramlarını bilir 1,2,7
5) Nietzsche’nin kimi yapıtlarını gidişleri gelişli değerlendirir, tartışır. 1,2,7

 

Dersin Akışı

Hafta Konular
1 Giriş
2 Aristoteles, Nicomachean Ethics I –IX

Dostluk Türleri (Nikomakhos’a Etik VIII - IX)

3 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik II: pathos, dynamis, heksis, arête;

mesotes, hypolepsis, elleipsis.

4 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik III: isteyerek-istemeyerek yapma;

prohairesis, andreia, sophrosyne; Book IV: eleuteria, megaloprepeia, megalopsykhia ve öteki etik erdemler.

5 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik V: dikaiosyne
6 Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft (Critique of Practical Reason): kategorik imperatifin türetilmesi
7 Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft: kategorik imperatifin türetilmesi
8 ARA SINAV
9 Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft: kategorik imperatifin türetilmesi
10 Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft: kategorik imperatifin türetilmesi
11 Nietzsche, KSA 4: Also sprach Zarathustra
12 Nietzsche,KSA 5: Jenseits von Gut und Böse, Zur Genealogie der Moral (Beyond Good and Evil, On Genealogy of Morals)
13 Nietzsche,KSA 5: Jenseits von Gut und Böse, Zur Genealogie der Moral
14 Nietzsche,KSA 5: Jenseits von Gut und Böse, Zur Genealogie der Moral
15 TARTIŞMA
16 FİNAL SINAVI

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Aristoteles, Eudemos’a Etik, trans. by Saffet Babur 1st edition. (Ankara: Dost Kitabevi

Yayinlari, 1999).

Aristoteles. Nikomakhos’a Ethik, Çev. S. Babür, Ankara: Bilgesu Yayınları.

Aristotle, Nicomachean Ethics, tans. By Joe Sachs (Focus Philosophical Library, 2002).

Kant, Immanuel, Kritik der praktischen Vernunft, (Die drei Kritiken, Suhrkamp)

Kant, Immanuel, Pratik Aklın EleştirisiÇev. Ioanna Kuçuradi, TFK Yayınları,

Nietzsche, KSA 4: Also sprach Zarathustra

Nietzsche,KSA 5: Jenseits von Gut und Böse, Zur Genealogie der Moral

Nietzsche, On the Genealogy of Morals, trans. By Walter Kaufmann (with R. J. Hollingdale) (Vintage Books Editions, 1989)

Nietzsche, Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future, trans. By Walter Kaufmann 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 2 20
Son Sınav 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN AMAÇLARI VE ALAN ÖĞRETİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI
  Program Öğrenme

Çıktıları

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.         x  
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.   x        
3 Alanın  gerektirdiği disiplinlerarası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.            
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.            
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.            
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.            
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.         x  
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.            
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 10 3 30
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 5 10
Son Sınav 1 15 15
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5