• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 101
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere bir işletmenin sürekli değişen iş dünyası ile etkileşim halinde nasıl faaliyet gösterebildiğini, aşağıdaki konular çerçevesinde tanıtmaktır:İşletme ve yönetimde temel konular ve fonksiyonlar – temel liderlik ve yönetim becerileri, vizyon ve etik standartlar, stratejik yönetimde temel süreçler, yönetim fonksiyonlarında başlıca kurallar ve kavramlar, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Üretim, Muhasebe ve Finans gibi temel fonksiyonların işletmedeki stratejik rolü
Dersin İçeriği: 

Üretimden satışa, muhasebeden insan kaynaklarına, pazarlamadan finansa, uluslararası işten yönetim bilgi sistemlerine kadar işletmenin geniş bir perspektifte keşfedilmesi; işletmenin tanımının, kar amaçlı organizasyonlar ile kar amaçlı olmayan organizasyonlar ve girişimci işletmeler arasındaki farklılıkların sunulması, işletmenin tarihi gelişiminin sunulması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sunum, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
Çağdaş işletme ve iş dünyası ile ilgili başlıca konuları ve unsurları bütüncül bir bakış açısıyla tanımlamak 2
Şirketler-toplum-ekonomi-ekonomik sistem arasındaki etkileşimleri kavramak. 2, 10
Uluslararası işletmenin önemini, ulusların ve şirketlerin uluslararası pazarlara giriş nedenlerini açıklamak ve bu pazarlara giriş türlerini karşılaştırmak. 2, 10
Uluslararası ticarette karşılaşılan engelleri açıklamak ve bu engelleri azaltmak amacıyla faaliyet gösteren örgüt ve ekonomik toplulukları tanımak. 2, 10
İş etiğini etkileyen faktörler, bireylerin etik gelişim aşamaları, işyerinde karşılaşılabilecek etik ikilemler ve işletmenin paydaşlarına karşı sorumluluklarını kavramak. 8, 11
Çağdaş işletmenin kurulması ve yapılandırılmasında temel konular, küçük işletmelerin ve girişimcilerin ekonomiye katkıları ve İnternetin işletmedeki rolünü kavramak. 2, 10
Yönetim fonksiyonları, yönetim hiyerarşisinde planlama rolleri, yönetimde başarı için gereken yetkinlikler, stratejik planlama süreci, liderlik, şirket kültürü ve organizasyon yapısı gibi temel işletme ve yönetim konularını kavramak. 2, 10
İnsan Kaynakları, Pazarlama, Üretim, Muhasebe ve Finans gibi temel fonksiyonların işletmedeki rol ve görevlerini kavramak. 2, 10

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş – Çağdaş İşletmede Güncel Konular İşletmede temel kavramlar
2 İşletme ve Mikroekonomi İşletme ve mikro ekonomide temel kavramlar
3 İşletme ve Makroekonomi: Ekonomik Göstergelerin ve Ekonomi Politikalarının İş ve İşletme Üzerindeki Etkileri İşletme, iş yönetimi ve makro ekonomide temel kavramlar
4 Uluslararası İşletme, Ticaret ve Pazarlama Uluslararası ticarette temel kavramlar
5 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk Şirket paydaşları
6 İşletmenin Kurulması ve Yapılandırılması, Kücük Ölçekli İşletmelerin Yapısı ve Yönetimi, Franchising ve Küçük İşletmeler Küçük, orta ve büyük ölçekli işletme tanımları
7 Girişimciliğin Ekonomi ve İş Dünyasındaki Rolü, İşletmede İnternetin Rolü Girişimcilik ve elektronik işletmenin tanımı
8 Ara Sınav  
9 İşletme ve Yönetim – Yönetim Hiyerarşisinde Temel Görevler, Yönetim Becerileri ve Fonksiyonları, Planlama Türleri, Stratejik Planlama Süreci Yönetim hiyerarşisinde kademeler ve planlamanın önemi
10 İşletme ve Yönetim – Liderlik, Şirket Kültürü ve Organizasyon Yapısı Türleri, Yönetim Bilişim Sistemlerinin İşletmedeki Rolü Liderlik, şirket kültürü ve organizasyon yapısının tanımı
11 İnsan Kaynakları Bölümünün İşletmedeki Rolü İnsan Kaynakları yönetiminin tanımı ve önemi
12 Pazarlama Bölümünün İşletmedeki Rolü Pazarlama kavramının oluşumu ve “4P”
13 Muhasebe ve Finansal Bilgilerin Kullanımı Muhasebe ve Finans ile ilgili temel tanımlar
14 Teknoloji ve Üretim Yönetimi Üretim sürecinin stratejik rolü
15 Tekrar  
16 Final  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap L.E. Boone and D.L. Kurtz. Contemporary Business. John Wiley and Sons, 2011 (Fourteenth Edition)

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 25
Ödev 1 25
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.       X  
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 10 2 20
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     168
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,72
Dersin AKTS Kredisi     7

 

Hiçbiri