• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 363
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Asya, Afrika, Latin Amerika, Doğu ve Orta Avrupa’nın gelişmekte olan ülkelerinin ekonomik kalkınma süreçlerini incelemek, Gelişmekte olan ülkelerin problemlerini analiz etmek, (özellikle yavaş büyüme, durgunluk, yüksek yoksulluk oranları, yüksek gelir eşitsizliği ve kronik dış krizlere bağlı olan problemleri), Büyümeyi hızlandıracak stratejileri tartışmak, sürdürülebilir kalkınma sağlamak, yoksulluğu, gelir eşitsizliğini ve dış dengesizlikleri azaltmak, Türkiye ve diğer ekonomilerdeki gelişmeleri analitik açıdan değerlendirme ve yorumlama becerisini kazanmak, ekonomik kalkınma ile ilgili akademik araştırmaları takip edebilmek ve sunabilmek.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, gelişmiş, gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkelerin kalkınma süreçlerinin ekonomik etkilerini inceler. Dersin odağı sadece ekonomik büyüme ve yapısal değişiklikleri teşvik edecek metotlar değil; aynı zamanda sağlık, eğitim ve çalışma yeri koşullarını kamu ve özel kanallar vasıtasıyla geliştirmektir. Bu derste, dünyadaki gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin detaylı anket verileri ve gelişme sürecinde denenen ve uygulanan politikalar incelenecektir. İktisadi kalkınma teorileri ve ekonomik kalkınmanın temel ögeleri karşılaştırmalı veriler ile incelenecek, sonuçlar tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Deney, Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri analiz edebilmek ve gelişmiş ülkelerin ekonomik kalkınma süreçlerini değerlendirebilmek  2, 10
Sürdürülebilir kalkınma ve büyüme için gerekli politika ve uygulamaları öğrenmek ve uygulama önerileri getirmek  2, 10
Gelişme İktisadı ile ilgili araştırma ve çalışma yapıp, sonuçlarını analiz ederek yorumlayabilme becerisi kazanmak ve sunabilmek; soruları cevaplayabilmek  2, 4, 10
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları sorunları anlamak ve bu ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki farkın açılmaması için gerekli değişiklikleri tartışabilmek ve çözümler üretebilmek  2, 10
Ülke analizleri ve karşılaştırmaları ve vaka incelemeleri yapabilmek ve gelişmenin artması için gerekli adımları planlayabilmek  2, 10
Gelir ve cinsiyet eşitsizlikleri ve yoksulluk konuları ile ilgili olarak gelişmekte olan ülkelerin dünyadaki değişikliklerden ne şekilde 

etkilendiklerini incelemek ve bu negatif etkileri azaltmak için plan yapmak 

1, 2, 3, 4, 5

Dersin Akışı

DERS AKIŞI  
Konular Ön Hazırlık
Ekonomik Kalkınma: Giriş ve Genel Bakış  
Ekonomik Kalkınma: Küresel Bir Perspektif  
Karşılaştırmalı Ekonomik Kalkınma  
Klasik Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Teorileri  
Çağdaş Kalkınma ve Azgelişmişlik Modelleri  
Yoksulluk, Eşitsizlik ve Kalkınma  
Nüfus Artışı ve Ekonomik Kalkınma  
Ara Sınav  
Kırsal ve Kentsel Kalkınma  
Beşeri Sermaye ve Kalkınma  
Tarımsal Dönüşüm ve Kalkınma  
Çevre ve Kalkınma  
Mutluluk ve Kalkınma  
Refah ve Kalkınma  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap 1) Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, Economic Development,

2) Jeffrey Sachs, Sürdürülebilir Kalkınma Çağı 

 

Materyal Paylaşımı

  MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Dönem içinde çeşitli makaleler incelenmektedir. 
Ödevler Dönem içinde verilmektedir. 
Sınavlar Bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ    
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) - -
Ödevler 1 60
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ    

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.     X    
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU      
Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş 
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0 0
Ödev 1 25 25
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4