• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 302
Ders Tipi: 
Seçmeli
Dersin Amacı: 
İktisadi Düşünce Tarihinin Eleştirel Değerlendirilmesi
Dersin İçeriği: 

16. Yüzyıldan 1980'lere İktisadi Düşüncenin Gelişimi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Deney, Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler, yerleşik iktisadı değerlendirmek için gerekli metodolojik bir çerçeveye sahip olacaklardır. 2, 10
Öğrenciler Ortodoks ve Heterodoks iktisat okullarını karşılaştırma yetisine sahip olacaklardır.  2, 10
Öğrenciler, iktisadi düşünce tarihinde önemli rol oynayan iktisatçılar, yaklaşımlar ve tarihsel dönüm noktaları hakkında bilgi edinecektir.  2, 10

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
    Hafta    Konular    Ön Hazırlık
1 Dersin Çerçevesi: İktisadî Düşünce Tarihinin Metodolojik Temelleri (İktisadî Düşünce Tarihi Çalışmalarına Mutlakçı ve Göreceli Yaklaşımlar)  Hunt and Lautzenheizer, 1. Bölüm
2 Eski Yunan'da ve Ortaçağlarda İktisadî Düşünce Hunt and Lautzenheizer, 1. Bölüm
3 Merkantilist Doktrin ve Fizyokratik İktisadî Düşünce Hunt and Lautzenheizer, 2. Bölüm
4 Klasik Politik İktisat I: Adam Smith Hunt and Lautzenheizer, 3. Bölüm
5 Klasik Politik İktisat II: David Ricardo Hunt and Lautzenheizer, 5. Bölüm
6 Klasik Politik İktisat III: Malthus, Say ve Senior  Hunt and Lautzenheizer, 6. Bölüm
7 Mid-Term  
8 Klasik Politik İktisat'ın Eleştirileri: Karl Marx’ın Düşünce Sistemi Hunt and Lautzenheizer, 9. Bölüm
9           Klasik İktisattan Neoklasik İktisada Geçiş Konuya İlişkin Okumalar Verilecektir
10 Neoklasik Marjinalist İktisat I: Leon Walras and Genel İktisadi Denge  Hunt and Lautzenheizer, Ch. 10. Bölüm
11 Neoklasik Marjinalist İktisat II: Alfred Marshall ve Kısmî Denge Hunt and Lautzenheizer, 10 and 11. Bölüm
12               Thorstein Veblen ve Kurumsalcılık Hunt and Lautzenheizer, 12. Bölüm
13 20. Yüzyılda Makroiktistta Gelişmeler:  J. M. Keynes ve Keynescilik Hunt and Lautzenheizer, 15. Bölüm
14         Piero Sraffa ve Klasik Politik İktisadın Yeniden Canlanışı Hunt and Lautzenheizer, 16. Bölüm
 

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap E.K. Hunt and Mark Lautzenheizer, History of Economic Thought: A Critical Perspective Third 

Edition, 2011, M. E. Sharpe

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ    
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR Sayı KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ    

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ    
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR Sayı KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ    
     
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU    
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş 

Yükü 

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0 0
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.2

 

Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri