• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 103
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, çağdaş kültür ve sanat kuramlarının temellerini kültürel çalışmalar,iletişim ve sosyoloji gibi sosyal bilimler alanındaki güncel tartışmalarla ilişkilendirerek öğretmektir. Katılımcılar, sanat ve kültürün sosyal ve politik yapılarını öğrenecek, sanat ve kültürel yönetim bağlamında baskın tartışmaları yürüten önde gelen düşünür ve kuramcılarla tanışacaklardır.
Dersin İçeriği: 

Ders farklı kültür tanımlarının ve biçimlerinin öğrenilmesi, kuramın ne olduğunun anlaşılması ve kronolojik olarak seçilmiş kültür ve sanat kuramcılarının önde gelenlerinin ve onların öğretilerinin incelenmesini içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Deney, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
Aydınlanma dönemini ve Batı’da aydınlanmaya yol açan  toplumsal ve siyasal süreçleri bilmesi beklenir. 2, 10
İlgili döneme ait toplumsal ve entelektüel gelişmelerin kültürel düşünceye etkileri hakkında yorum yapabilmesi istenir. 2, 10
Aydınlanmadan Modern döneme uzanan temel kültür kuramcıları, düşünür ve felsefecileri tanıması beklenir. 2, 10
Çağdaş kültür kuramlarına yön veren İngiliz, Fransız ve Alman düşüncesini, pozitivist ve eleştirel okullar perspektifinden anlaması istenir. 2, 10
Kültür ve toplum, kültür ve siyaset, kültür ve kent yaşamı bağlantıları hakkında bilgi sahibi olması gerekir. 2, 10

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Ve Giriş
2 Modernite Kavramları
3 Aydınlanma ve kavramları: 17. Ve 18 yy.’da Aydınlanma
4 Aydınlanma ve kavramları: Jean Jacques Rousseau
5Modernleşme Sürecine Tepkiler: Karl Marx, Max Weber, George 

Simmel ve Ekpresyonizm

6 Modernleşme Sürecine Tepkiler: Konstruktüvizm, Fütürizm
7 Modernleşme Sürecine Tepkiler: Frankfurt Okulu
8 Ara Sınav 
9Klasik Marksist altyapı / üstyapı modelinden Gramsci’nin hegemonyasına  kavramına
10 Athusser ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Roland Barthes  

Göstergebilim

11 Walter Benjamin: Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği  

Çağda Sanat Eseri

12 Michel Foucault:Normallik / Sapkınlık, Söylem, Disiplin, Bilgi /  

İktidar

13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap 1) Belfiore E, Bennett O. (2008) Social Impacts of the Arts 

2) Ritzer G. (2013) Sosyoloji Kuramları 

3) Hitchcock L. A. (2008) Kuramlar ve Kuramcılar 

4) Timuçin Ali, Timuçin Afşar (2013) 50 Soruda Aydınlanma

5) Wood, E. M. (2012) Özgürlük ve Mülkiyet 

6) Dellaloğlu, B. (2007) Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum 

7) Kışlalı, A.T. (2006) Siyasal Sistemler, Siyasal Çatışma ve Uzlaşma

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Seçilen kaynaklardan haftalık bazda okuma parçaları verilmektedir.  

Öğrenciler derse, parçaları okumuş notlar almış olarak gelmeli, tartışmaya  katılmalı, pop-quiz’lere hazır olmalıdır. Katılım ve quiz notları yılsonu  

Ödevler 

değerlendirmesine girmektedir.

Sınavlar Ara Sınav (1), Quiz ve Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Ders içi Faaliyet 3 10
Ödev 10 1,5
Final 1 35
Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı 35
Yıl içinin Başarıya Oranı 65
Toplam 100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.          
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Toplam 

Etkinlik SAYISI Süresi 

İş Yükü 

(Saat) 

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 5 5
Ödev (Konularla ilgili raporlar, araştırma-sunum) 10 1 10
Final 1 13 13
Toplam İş Yükü 154
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,16
Dersin AKTS Kredisi 6