• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 324
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, kişinin algı çerçevesi içinde mesajların anlaşılma ve yorumlanmasının, kişisel inanç süzgeçleri kadar, sosyal ve kültürel referanslar tarafından da etkilendiğini; alınan kararların ve ortaya konan davranışların sebeplerinin rasyonel olduğu kadar irrasyonel düşünce biçimleri olduğunu ortaya koymaktır. Ayrıca bunların çeşitli ikna teorileri çerçevesinde incelenerek, kaynağın hedef kitleleri etkileme/yönlendirme imkanlarının, reklam, halkla ilişkiler, habercilik ve pazarlama meslekleri kapsamında değerlendirilmesi ve yorumlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Algı, seçici algı, algılamanın mesajın özellikleri ile ilişkisi, algı-inanç-tutum ilişkisi; temel ikna teorilerinin yorumlanarak bunların algı yaratmak üzerindeki etkileri; reklam-halkla ilişkiler-habercilik-pazarlama mesleklerinin bu bağlamda hedef kitleleri bilgilendirme ve yönlendirme kapasitelerinin yorumlanması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Etkileşimli Ders 6- Vaka Analizi 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev, Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Algı kavramını ve seçici algılama süreçlerini inceler.  1, 2, 10, 11
2) Algıyı oluşturan kişisel inançlar ile, sosyal ve kültürel süzgeçlerin etkisini analiz eder. 1, 2, 10, 11
3) Algılama kavramını genel olarak ve tüketiciler yönünden inceler; ürün ve marka algılamada iletişimin rolünü örneklerle anlatır.  1, 2, 10, 11
4) İkna kavramını ve iletişim/sosyoloji kuramları çerçevesinde oluşan ikna kuramlarını analiz eder.   1, 2, 10, 11
5) Tüketici tutumlarını, ikna ve tutum kuramları çerçevesinde yorumlar.  1, 2, 10, 11
6) Bilgilendirme ve manipüle edilme arasındaki farkı yorumlar. 1, 2, 10, 11
7) Bir ikna etiğinin oluşturulması yönündeki ipuçlarını ortaya koyar.  1, 2, 10, 11

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ, temel kavramlar, iknanın temel kavramları.  
2 Algı kavramı, seçici süreçler, karar alma süreci.  
3 Tutumlar, oluşması ve değişmesi; ikna ve ikna kuramları.  
4 Değerlendirmeli Olasılık Modeli ve tüketici tutumlarına etkisi  
5 Sosyal Muhakeme Kuramı ve tüketici tutumlarına etkisi  
6 Anlatımsal Paradigma Kuramı ve tüketici tutumlarına etkisi  
7 Ara Sınav  
8 Bilişsel Tutarlılık/Tutarsızlık Kuramı ve tüketici tutumlarına etkisi  
9 Psikolojik Tepkisellik Kuramı ve tüketici tutumlarına etkisi  
10 Suskunluk Sarmalı Kuramı ve tüketici tutumlarına etkisi  
11 Problematik Bütünleşme Kuramı ve tüketici tutumlarına etkisi  
12 Pekiştirme Kuramı ve tüketici tutumlarına etkisi  
13 Reasoned Action Kuramı ve tüketici tutumlarına etkisi  
14 İletişimin Uyarlanması Kuramı ve iknaya etkisi  
15 Dersin özeti ve sorular  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Daniel J. O’Keefe, Persuasion: Theory and Research, Sage Publ., 2002
Diğer Kaynaklar Herbert W. Simmons, J.G. Jones, Persuasion in Society, Routledge, 2011.

Richard M. Perloff, The Dynamics of Persuasion, Routledge, 2010.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Ders notları (basılı) 
Ödevler  
Sınavlar Vize: Sınav      Final: Sınav ve Sunumlar

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödev 4 40
Proje ve Sunum Kanaat ve not yükseltme  
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.         X
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)           14 4 56
Ödev 4 5 20
Final  1 2 2
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri