• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 120
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, sanat tarihini ve estetik olgusunu kronolojik bir akış içerisinde incelemeyi hedeflemektedir. Sanat ve estetik kavramlarına ait temel tanımların yapıldığı, sanat hareketlerine ait fikirlerin sorgulandığı ders kapsamında, geleneksel sanat formlarına (resim, heykel, dil, performans), günümüz teknolojik uygulamalarına ve estetik öğretilere değinilmektedir.
Dersin İçeriği: 

Derslerde, öğrenciler, tarihsel bir dönemin sanat faaliyetlerini, yaşam ve düşünce biçimlerini estetik öğretiler çerçevesinde ilişki kurarak analiz eder, karşılaştırır ve tartışır. Öğrencilerin, sanat hareketleri ve estetik değişimler konularında bilgi sahibi olmaları ve alanda analitik düşünme becerisini edinmeleri beklenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Ders, 2.Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C. Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat ve estetik arasında ilişki kurar. 3 1, 2 C
2) Etkin bir sanat görüşü kazanır. 3 1, 2 C
3) Sanatsal, kültürel bilgi ve değerler ile ilişki kurar sorgulayıcı yaklaşım geliştirir. 3, 9, 10 1, 2 C
4) Sanatı oluşturan öğeler, uygulama alanları, kuralları ve ilkeleri, temel kavramları, tarihi bağlamı görme biçimleri, sanat yapıtlarını inceleyebilmek için gerekli araştırma, okuma ve sunma yöntemlerini öğrenir. 3, 10 1, 2 C
5) Kültür varlıkları ile ilgili edindiği bilimsel bilgiyi çağdaş gereksinimler doğrultusunda uygular. 1, 2, 3 1, 2 C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriği, yöntemi, malzemeler, önerilen kaynaklar, sınav yöntemi genel bilgi  
2 Sanat ve Estetik İsmail Tunalı, Grek Estetik’i: 2. Bölüm Sanat Felsefesi, Sy.69-129
3 İlkçağ Sanatı ve Estetiği /Erken Hristiyan ve Bizans Sanatı/İslam Sanatı Platon, Sokrates, Aristoteles, Platinos
4 Ortaçağ Avrupa Sanatı ve Estetiği

Ön Rönesans dönemi

Ortaçağda estetik, Augustinus, Thomas Aquinas

E.H. Gombrich, The Story of Art, Chapter 1, Chapter 2

5 15. ve16.yy: Gerçekliğin Keşfi/

Yeniçağ (Rönesans) Sanatı (1453-1789) ve Estetiği

Chapter 12-18
6 16.-18.yy :Rönesans ve Sonrası Oluşan Bazı Sanat Akımları/Maniyerizm, Barok, Rokoko Baumgarten’in estetik anlayışı

Chapter 12-20

7 18.yy sonu: Gelenekten Kopuş /Neo-Klasisizm, Romantizm Empirism/ İngiliz deneyimciliği (Hutcheson, Hume) ve Alman idealizminin (Kant, Fichte, Schelling, ve Hegel) ve Friedrich Schiller, Nietzsche’nin estetikçi yaklaşımları

Chapter 21-23

8 Vize Sınavı/ Ödev teslimi  
9 Modernizm, 19.Yüzyıl Sanat Akımları ve Estetiği/Toplum, Sanat ve Estetik 17-19.yyLeibniz, Baumgarten ve İngiliz deneycilerine göre estetik, 19.yy’da Hegel’in etkisi, 19.yy’ın ikinci yarısında ortaya çıkan olgucu estetikçiler (ruh bilimsel ve toplum bilimsel araştırmalar)
10 19.Yüzyıl Sanat Akımları/Realizm, Barbizon okulu, Empresyonizm, Art Nouveau, Art and Craft Chapter 24-27
11 Postmodernizm, Sanat ve Estetik: Sanatın Doruğu Kabul Edilen 1930’lar/ Modernizm’den Postmodernizm’e 1960’lar./ Bilgisayar Teknolojileri ve 1990’lar. Postmodern estetik/Feminist Estetik Teori

 

12 20.Yüzyıl Sanat Akımları /Günümüz Sanat Anlayışını Oluşturan Temel Kavramlar: Minimal sanat, Kavramsal sanat, Fluxus, Earth Art, Performans sanatı, Happenning, Video Art Avangard estetik/Makine estetiği/Meta estetiği
13 Medya Sanatı/ Yeni Medya Sanatı/ Teknolojik Dönüşümlerin Estetik Anlayışına Etkileri Dijital Estetik/ Lev Manovich, Christiane Paul, Bruce Wands
14 Dijital Sanat/ Dijital Sanatın Formları ve Sınıfları: Dijital Heykel, Dijital Enstalasyon ve Sanal Gerçeklik, Performans Müzik ve Ses Sanatı, Dijital Animasyon ve Video, Yazılım, Veri Tabanı ve Oyun Sanatı, Net Sanatı İlişkisel/Deneyimsel Estetik Teori/Duygu Estetiği/ Politik Estetik Teori
15 Türkiye’de Yeni Medya Sanatı Ali Mihrabi, Bager Akbay, Candaş Şişman, Genco Gülan, Osman Koç, Selçuk Artut sanatçıları ve Today’s Art festival kurucusu Olof Van Winden
16 Final Sınavı/Ödev teslimi  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu E.H. Gombrich, The Story of Art, 

İsmail Tunalı, Estetik, İsmail Tunalı, Grek Estetik’i

Norbert Lynton, The Story of Modern Art, 1980,1989 Phaidon Press Limited, 

Çeviri: Norbert Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, 2004, 3. baskı

Michael Kelly, Estetik Ansiklopedisi, 2014

Diğer Kaynaklar Stanford Encyclopedia of Philosophy

Look at student website about Guillaume Appolinaire and Surrealism http://pages.emerson.edu/courses/fall99/ma547

Simon Penny, "Consumer Culture and the Technological Imperative: The Artist in Dataspace' Pierre Levy, "The Art of Cyberspace"

Anne Balsamo, "On the Cutting Edge"

John G. Hanhardt: "De-Collage/Collage: Notes Toward a Reeaxamination of the Origins of Video Art"

Heiner Stachelhaus: 'The Expanded Concept of Art"

Don Slater, "Domestic Photography and Digital Culture"

Estetik, Avner Ziss, Avangard Kuramı, Peter Bürger

1940’tan Günümüze Sanat - Varlık Stratejileri, Jonathan Fineberg.

Adnan Turani, Çağdaş Sanat Felsefesi

G. Skirberkk&N.Gilje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi

İsmail Tunalı, Felsefenin Işığında Modern Resim/Modern Resimden Avangard Resme

John Perry Barlow "Censorship 2000"

Serpil KAPAR, Günümüz Görsel Sanatında Çağdaşlık Analizleri ve Estetik Teoriler/Analysıs Of Contemporaneıty And Theorıes Of Aesthetıcs In Today’s Vısual Arts

Aysun Cançat, Yeni Medya Sanatı Üzerine, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Journal of the Fine Arts Institute, (GSED), Sayı/Number 40, ERZURUM 2018, 165-178

Orhan Cebrailoğlu, Modern/Postmodern Sürecinde Plastik Sanatlarda Estetik Arayışlar ve Sanatçının Avangard TutumuEsthetic Reseraches At Plastic Arts And The Avangarde Manner Of The Artists On  modern/Postmodern Period, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 1 (2009) 127-139

W. F. Haug, Küreselleşmenin Motoru Olarak Meta Estetiği, , Çeviri: Emir H. Ülger, Dört Öge-Yıl 4-Sayı 9-Nisan 2016,  http://static.dergipark.org.tr/article-download/45cf/48c8/6b6f/imp-JA27RA54UM-0.pdf?

Ebru WINEGARD, Dijital Medya Teknolojilerinin Sanatın Ve Tasarımın Yaygınlaşmasındaki Yeri Ve Önemi, http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000489.pdf

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler  
Sınavlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.       X  
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.       X  
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         X
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.          
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.          
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.          
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.          
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Okuma 14 2 28
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     118
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,7
Dersin AKTS Kredisi     5