• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
HUM 103
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilerin, “her şeyin ‘öznesi’ insandır” kavrayışı doğrultusunda insana ait bilgiyi içeren farklı disiplinlerden (felsefe, sanat, edebiyat) faydalanarak muasır medeniyet seviyesine ait değer bilgisini üretme ve içinde bulunduğumuz yeni dünya düzeninde sosyal hareketleri çözümleme, anlamlandırma ve yorumlama yeteneğine sahip olmalarına yöneliktir.
Dersin İçeriği: 

Ders insanlığın yeryüzünde belirmesiyle başlamakta, Neolitik dönem ve yerleşik düzen ile devam etmektedir.  Bu yapı üzerine, erken dönem uygarlıkları ve bu uygarlıkların Türk uygarlığı ile ilişkileri incelenmektedir.  Bu aşamadan sonra, Hind ve Çin ögeleri yanında, Akdeniz kültür havzasında görülen gelişmeler ele alınmakta ve ortaçağdaki  uygarlık ögeleri incelenmektedir.  Daha sonra özellikle Doğu Kültür dünyası ve Avrasya uygarlıkları ele alınmakta ve yeni dünya düzenine geçişte Rönesans, devrimler, bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanında yeni oluşumlar ele alınmaktadır.  Devrimler çağında, aydınlanma, Amerikan devrimi, Fransız devrimi ve Türk uygarlığında modernleşme süreçleri incelenmektedir.  Yeni dünya düzeninde, ideolojiler, sosyal kontrat nitelikleri, demokrasiler, 19 yüzyılda hakim ideolojileri kapsanmakta ve Yirmibirinci yüzyıl uygarlık eğilimleri ile ders son bulmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” yaklaşımından hareketle, günümüz dünyasında bilimsel anlayışı muassır medeniyet zemini olarak değerlendirmeyi kavrar. 2, 10, 11
Tarihin farklı dönemlerinde ve farklı coğrafyalarında çıkmış yaşam biçimlerini kendi tekillikleri içerisinde değerlendirip her birinin çok zengin ve özgün olduğuna ilişkin bilgiyi kazanır; ve bu bağlamda kültürleri anlamada barışçıl bir dil geliştirir.   2, 10, 11
Toplumsal bir varlık olan insanın birlikte yaşama kültürüyle ortaya çıkan, adalet eşitlik ve etik değerlerinin  önemini kavrama ve davranışa dönüştürme becerisini edinir.  2, 10, 11
Tarihsel bağlamları içerisinde sanat ve estetik süreçlerin oluşum, değişim ve aktarım dinamiklerini anlama ve bunları kültürel zenginlik olarak değerlendirme becerisini edinir. 2, 10, 11
Öğrencinin edindiği bilgi birikimi doğrultusunda soru sorarak, sorgulayarak, neden sonuç ilişkisi kurarak küreselleşme gibi insanı düzleştiren bugüne ait kavramlara eleştirel bakma becerisini edinir. 2, 10, 11
Tarih yazınında görülen ‘Batı Merkezli’, basamaklı Uygarlık anlayışından farklı olarak çok merkezli uygarlık anlayışı doğrultusunda Türk Dünyası ve Doğu Dünyası gibi kavramsal çerçevelerin de değerini anlama becerisini edinir.    2, 10, 11

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı ve Tanışma 

İnsan” Nedir?  Üzerine Düşünme.

İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 1

İnsan Nedir? Sorusu Düşünce Dünyasında Yerini Alıyor (Syf: 21-42)

2 Kavramsal Düzlemde Kültür ve Uygarlık İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 2

İnsanın Kültürel Özne’ye Dönüşüm Hikayesi

(Syf: 43-60)

3 Kültürel Evreler: Avcılıktan Yerleşik Hayata Geçiş-I:

Paleolitik-Mezolitik Dönem

İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 3

Kültürel Evreler: Avcılıktan Yerleşik hayata Geçiş

(Syf: 61-83)

4 Kültürel Evreler: Avcılıktan Yerleşik Hayata Geçiş-II:

Neolitik Dönem

İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 3

Kültürel Evreler: Avcılıktan Yerleşik hayata Geçiş

(Syf: 61-83)

5 Erken Dönem Uygarlıkları ve Kültürel Mirasları –I: Mezopotamya-Mısır İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 4

Bereketli Hilal’in Uygarlıkları: Mezopotamya ve Mısır

(Syf: 85-114)

6 Erken Dönem Uygarlıkları ve Kültürel Mirasları –II: Hint-Çin İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 5

Hint ve Çin

(Syf: 115-143)

7 Akdeniz Kültür Havzası: Grek Roma Ve Türk İzleri İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 6

Eski Yunan Medeniyeti

(Syf: 145-166)

Bölüm 7, Roma Tarihi (167-193)

8 ARA SINAV  
9 Akdeniz Kültür Havzası: Grek, Roma Ve Türk İzleri  
İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 8

Avrasya Bozkırlarında Eski Türk Uygarlığı

(Syf: 195-217)

10 Batı Avrupa’da  Orta Çağlar ve Feodal Toplum İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 9

Orta Çağda Avrupa ve Feodalizm

(Syf: 219-242)

11 Doğu Kültür Dünyası: İlk Müslüman Türk Devletleri   İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 10

İlk Müslüman Türk Devletleri  

(Syf: 243-268)

12 Feodalite’den Modern Topluma Geçiş: Rönesans ve Reform İnsanın Tarih Yolculuğu, 

Bölüm 11

Rönesans Nedir? (Syf: 269-286)

Bölüm 12

Reform: Dinsel Yorumların Çoğullaşması 

(Syf: 287-302)

13 Devrimler Çağı: İngiliz Devrimi ;Amerikan Devrimi Aydınlanma; Fransız Devrimi; Türk Uygarlığında Modernleşme Süreçleri İnsanın Tarih yolculuğu

Bölüm 13

Aydınlanma (Syf: 303-323)

Bölüm 14

Sanayi Devrimi (Syf: 329-347)

 

14 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap İnsanın Tarih Yolculuğu, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi, 2020, ISBN: 978-975-307-109-3

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.           
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Okuma 5 3 15
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     77
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,08
Dersin AKTS Kredisi     3

 

1