• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 305
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin temel amacı, kitle iletişiminde çeşitli mecralara dair hukuk kurallarını etik ilkeler temelinde bütünleştirerek gözden geçirmektir. Bu amaçla, basın, radyo televizyon, sinema, internet gibi farklı mecraları ilgili Kanunları ile incelemenin yanı sıra, Türk Anayasaları ve Kanunlarında düşünce ve ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü gibi konular incelenerek tartışılır.
Dersin İçeriği: 

Kitle iletişim araçlarının tabi bulunduğu yasal düzenlemeler, Anayasada ve diğer ilgili Kanunlarda ifade özgürlüğü gibi konularda temel bilgiler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Başlangıcından itibaren Türk anayasalarında ve uluslararası hukukta düşünce ve ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü ilişkisini analiz eder. 8, 10, 11
2) Kitle iletişiminde yer alan her bir mecradaki uygulamaları, ilgili kanunları ile birlikte inceler. 8, 10, 11
3) Kitle iletişimi alanında iş göreceği alanla ilgili temel hukuk kurallarına dair bilgi sahibi olur ve yaptırımlarının farkına varır. 8, 10, 11
4) Kitle iletişimi alanında hukuk ve etik kuralları birbirlerini bütünleştirecek şekilde analiz eder, tartışır. 8, 10, 11
5) Kitle iletişimi alanında mevcut hukuk kurallarını, uygulamaları ile birlikte yeterlilikleri düzeyinde eleştirir, tartışır. 8, 10, 11

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve ders programı tanıtımı  
2 Hukuka ilişkin genel kavramlar. Başlıca kamu hukuku dalları. Normlar hiyerarşisi. Kanunlar arasındaki ilişkinin incelenmesi. Şeref Gözübüyük. 1974. Hukuka Giriş ve Hukuka İlişkin Genel Kavramlar. S. 32-76.
3 Hukuk ve etik arasındaki ilişki. Gazetecilik meslek etik ilkeleri ve kitle iletişimi ile ilgili Kanunlar arasındaki ilişkinin incelenmesi. İonna Kuçuradi. 2011. Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, İnsan Hakları ve Anayasalar. S. 117-149.
4 Uluslararası belgelerde ve Anayasa’da ifade özgürlüğü ve siyasal eleştiri, haberleşme özgürlüğü, toplumun haber alma ve yayma hakkı.  Kayıhan İçel. 2017. Kitle İletişim Hukuku. Beta Yayımevi. S. 66-99.
5 Kitle iletişim hukukuna giriş, genel bilgiler. Kitle haberleşmesi ve kitle haberleşme araçlarının önemi. Basının kamusal görevleri, 4. güç olma özelliği ve 5. gücün doğuşu.  Kayıhan İçel. 2017. Kitle İletişim Hukuku. Beta Yayımevi. S. 37-50
6 5187 sayılı Basın Kanunu. Sorumlu yazı işleri müdürlüğü kurumu ve hukuki açıdan önemi. Kayıhan İçel. 2017. Kitle İletişim Hukuku. Beta Yayımevi. S. 127-140. S. 188-203.
7 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun. RTÜK yapılanması. Akıllı işaretler ve bu sistem üzerine getirilen eleştiriler Kayıhan İçel. 2017. Kitle İletişim Hukuku. Beta Yayımevi.  S. 369-376, S. 417-440.
8 Ara Sınav  
9 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun. Sansür ve denetim farkı. Sınıflandırma sistemi ve bu sistem üzerine getirilen eleştiriler. Kayıhan İçel. 2017. Kitle İletişim Hukuku. Beta Yayımevi. S. 443-479.
10 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun. Türkiye’de internet mevzuatı. İnternet alanını düzenleyen diğer ilgili Kanunlar. Kayıhan İçel. 2017. Kitle İletişim Hukuku. Beta Yayımevi. S. 483-524.
11 Kitle iletişim araçlarında cevap ve düzeltme hakkı. Bu hakkın üçüncü kişilere tanınmasının önemi. Kanunlara göre ilgili mecralarda bu hak nasıl kullanılır? Kayıhan İçel. 2017. Kitle İletişim Hukuku. Beta Yayımevi.  S. 214-233, S. 436-439. 
12 Kitle iletişim araçları ve kişisel verilerin korunması. Unutulma hakkı. Özel hayatın gizliliğinin ihlali ve kişisel verilerin ifşası nedeniyle hukuki ve cezai sorumluluk. İhlalin ortadan kaldırılması yolları. Coşkun Ongun. 2013. Yayın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali: Basın, Radyo-Televizyon ve İnternet Hukuku. S. 62-89.
13 Fikri mülkiyet kavramı. Telif hakkı, marka, patent kavramları. Fikri mülkiyetin korunma yolları. Şahsi ve manevi hakların korunması. Bağlı haklar. Fikir ve sanat eserlerine ilişkin hakların ihlalinden doğan hukuki ve cezai sorumluluk Sami Karahan, Cahit Suluk, Tahir Saraç, Temel Nal. 2013. Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları. S. 117-143.
14 Tüketicinin korunması ile ilgili mevzuat. Tüketici hakları. Ayıplı ifa kavramı. Tüketiciye tanınan başvuru yolları ve hukuki mekanizmalar. Kitle iletişim araçları vasıtasıyla tüketici haklarının ihlali. Yanıltıcı reklamlar, reklam yasakları ve hukuka aykırı pazarlama usulleri.  
Remzi Özmen. 2006. Tüketici Hakları Mevzuatı. Seçkin Yayıncılık. S. 26-79.
15 Genel değerlendirme  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Kayıhan İçel. 2017. Kitle Haberleşme Hukuku. Beta Yayınevi.

Şeref Gözübüyük. 1974. Hukuka Giriş ve Hukuka İlişkin Genel Kavramlar.

İonna Kuçuradi. 2011. Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, İnsan Hakları ve Anayasalar.

Coşkun Ongun. 2013. Yayın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali: Basın, Radyo-Televizyon ve İnternet Hukuku.

Sami Karahan, Cahit Suluk, Tahir Saraç, Temel Nal. 2013. Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları.

Remzi Özmen. 2006. Tüketici Hakları Mevzuatı. Seçkin Yayıncılık.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Bilgi Merkezi
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav - -
Ödev - -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.       X  
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav       1 3 3
Final Sınavı       1 3 3
Toplam İş Yükü     104
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5