• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 305
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin temel amacı, kitle iletişiminde çeşitli mecralara dair hukuk kurallarını etik ilkeler temelinde bütünleştirerek gözden geçirmektir. Bu amaçla, basın, radyo televizyon, sinema, internet gibi farklı mecraları ilgili Kanunları ile incelemenin yanı sıra, Türk Anayasaları ve Kanunlarında düşünce ve ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü gibi konular incelenerek tartışılır.
Dersin İçeriği: 

Kitle iletişim araçlarının tabi bulunduğu yasal düzenlemeler, Anayasada ve diğer ilgili Kanunlarda ifade özgürlüğü gibi konularda temel bilgiler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Başlangıcından itibaren Türk anayasalarında ve uluslararası hukukta düşünce ve ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü ilişkisini gözden geçirir.

1,5,6,7

1,2,3

A, B

2) Kitle iletişiminde yer alan her bir mecradaki uygulamaları, ilgili kanunları ile birlikte inceler.

1,5,6,7

1,2,3

A

3) Kitle iletişimi alanında iş göreceği alanla ilgili temel hukuk kurallarına dair bilgi sahibi olur ve yaptırımlarının farkına varır.

1,5,6,7

1,2,3

A

4) Kitle iletişimi alanında hukuk ve etik kuralları birbirlerini bütünleştirecek şekilde analiz eder, tartışır.

1,5,6,7

1,2,3

A

5) Kitle iletişimi alanında mevcut hukuk kurallarını, uygulamaları ile birlikte yeterlilikleri düzeyinde eleştirir, tartışır.

1,5,6,7

1,2,3

A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tanışma ve ders programı tanıtımı

Ders programı ve kaynaklar hakkında temel bilgilendirme

2

Hukuka ilişkin genel kavramlar. Normlar hiyerarşisi. Hukuk ve etik arasındaki ilişki. Gazetecilik meslek etik ilkeleri ve kitle iletişimi ile ilgili Kanunlar arasındaki ilişkinin incelenmesi.

Kitle iletişim hukukuna başlamadan önce dönem boyunca geçecek olan temel kavramlar hakkında genel bilgilendirme.

3

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa’da İfade özgürlüğü, siyasal eleştiri, toplumun haber alma hakkı, bilim ve sanatı yayma özgürlüğü, sanatı ve bilimi yayma özgürlüğü. Sosyal medyaya erişim hakkı.

Uluslararası ve ulusal hukukta basına ilişkin temel haklar ve özgürlükler ile sınırlandırma rejimi

4

Kitle iletişim hukukuna giriş, genel bilgiler. Kitle haberleşmesi ve kitle haberleşme araçlarının önemi. Basının kamusal görevleri, 4. güç olma özelliği ve 5. gücün doğuşu.

Kitle iletişim hukuku tanım, içerik ve mevzuata genel bakış. Basının kamusal görevleri ve 4. güç olma ilişkisi. 4. güç olma özelliğine getirilen eleştiriler

5

Basın mevzuatı. 5187 sayılı Basın Kanunu. Basın yoluyla işlenen fiillerden hukuki ve cezai sorumluluğun esasları. Sorumlu yazı işleri müdürünün işlevi ve sorumluluğu.

Basın mevzuatının değerlendirilmesi ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü kavramı.

6

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun. RTÜK yapılanması. Akıllı işaretler ve bu sistem üzerine getirilen eleştiriler.

Mevcut Kanun ile 3984 sayılı eski Kanunun karşılaştırılarak değerlendirilmesi. Akıllı işaretler uygulaması üzerine eleştiriler.

7

5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun. Sansür ve denetim farkı. Sınıflandırma sistemi ve bu sistem üzerine getirilen eleştiriler.

Sinema alanını tarihsel süreçte düzenleyen metinler, mevcut Kanun ve sınıflandırma sistemi.

8

Ara Sınav

 

9

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun. Türkiye’de internet mevzuatı. İnternet alanını düzenleyen diğer ilgili Kanunlar.

İnternet alanını düzenleyen Kanunlar, mevcut İnternet Kanunu.

10

Kitle iletişim araçları ve kişisel verilerin korunması. Unutulma hakkı. Özel hayatın gizliliğinin ihlali ve kişisel verilerin ifşası nedeniyle hukuki ve cezai sorumluluk. İhlalin ortadan kaldırılması yolları.

Kişisel verilerin korunması ve kitle iletişim hukuku.

11

Kitle iletişim araçlarında cevap ve düzeltme hakkı. Bu hakkın üçüncü kişilere tanınmasının önemi. Kanunlara göre ilgili mecralarda bu hak nasıl kullanılır?

RTÜK, Basın ve İnternet Kanunlarında cevap ve düzeltme hakkının kullanılması.

12

Fikri mülkiyet kavramı. Telif hakkı, marka, patent kavramları. Fikri mülkiyetin korunma yolları. Şahsi ve manevi hakların korunması. Bağlı haklar. Fikir ve sanat eserlerine ilişkin hakların ihlalinden doğan hukuki ve cezai sorumluluk

Fikri mülkiyet, marka ve patent kavramları. Fikir ve sanat eserlerinin fikri mülkiyet içindeki konumu ve kavramlar.

13

Tüketicinin korunması ile ilgili mevzuat. Tüketici hakları. Ayıplı ifa kavramı. Tüketiciye tanınan başvuru yolları ve hukuki mekanizmalar. Kitle iletişim araçları vasıtasıyla tüketici haklarının ihlali. Yanıltıcı reklamlar, reklam yasakları ve hukuka aykırı pazarlama usulleri.

Tüketici haklarının medya çalışanları açısından önemi ve Kanuna göre uyulması gereken kurallar.

14

Genel değerlendirme

Tüm dönemin gözden geçirilmesi ve dönem değerlendirilmesi. Soru-cevap.

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Kayıhan İçel. 2017. Kitle Haberleşme Hukuku. Beta Yayınevi.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 

Ödevler

Türkiye’de 1961 ve 1982 Anayasaları ve bu Anayasaları hazırlayan şartlar çerçevesinde düşünce ve ifade özgürlüğü açısından geçirilen değişimlerin karşılaştırmalı incelemesi.

Sınavlar

İlgili ders notları

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Ödev

1

30

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

 

x

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

 

x

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

X

 

 

 

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

X

 

 

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

 

 

X

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

X

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

X

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

 

 

X

 

 

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

 

 

x

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

x

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜTABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

10

10

Ödev

1

4

4

Final için zorunlu okuma (kitap)

1

5

5

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

127

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.08

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5