• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 120
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, sanat tarihini ve estetik olgusunu kronolojik bir akış içerisinde incelemeyi hedeflemektedir. Sanat ve estetik kavramlarına ait temel tanımların yapıldığı, sanat hareketlerine ait fikirlerin sorgulandığı ders kapsamında, geleneksel sanat formlarına (resim, heykel, dil, performans), günümüz teknolojik uygulamalarına ve estetik öğretilere değinilmektedir.
Dersin İçeriği: 

Derslerde, öğrenciler, tarihsel bir dönemin sanat faaliyetlerini, yaşam ve düşünce biçimlerini estetik öğretiler çerçevesinde ilişki kurarak analiz eder, karşılaştırır ve tartışır. Öğrencilerin, sanat hareketleri ve estetik değişimler konularında bilgi sahibi olmaları ve alanda analitik düşünme becerisini edinmeleri beklenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Ders, 2.Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C. Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Sanat ve estetik arasında ilişki kurar.

7, 9

1, 2

C

2) Etkin bir sanat görüşü kazanır.

1, 3, 6

1, 2

C

3) Sanatsal, kültürel bilgi ve değerler ile ilişki kurar sorgulayıcı yaklaşım geliştirir.

1, 7, 8

1, 2

C

4) Sanatı oluşturan öğeler, uygulama alanları, kuralları ve ilkeleri, temel kavramları, tarihi bağlamı görme biçimleri, sanat yapıtlarını inceleyebilmek için gerekli araştırma, okuma ve sunma yöntemlerini öğrenir.

1, 8, 9

1, 2

C

5) Kültür varlıkları ile ilgili edindiği bilimsel bilgiyi çağdaş gereksinimler doğrultusunda uygular.

3, 4, 8, 9

1, 2

C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ders içeriği, yöntemi, malzemeler, önerilen kaynaklar, sınav yöntemi genel bilgi

 

2

Sanat ve Estetik

İsmail Tunalı, Grek Estetik’i: 2. Bölüm Sanat Felsefesi, Sy.69-129

3

İlkçağ Sanatı ve Estetiği /Erken Hristiyan ve Bizans Sanatı/İslam Sanatı

Platon, Sokrates, Aristoteles, Platinos

4

Ortaçağ Avrupa Sanatı ve Estetiği

Ön Rönesans dönemi

Ortaçağda estetik, Augustinus, Thomas Aquinas

E.H. Gombrich, The Story of Art, Chapter 1, Chapter 2

5

15. ve16.yy: Gerçekliğin Keşfi/

Yeniçağ (Rönesans) Sanatı (1453-1789) ve Estetiği

Chapter 12-18

6

16.-18.yy :Rönesans ve Sonrası Oluşan Bazı Sanat Akımları/Maniyerizm, Barok, Rokoko

Baumgarten’in estetik anlayışı

Chapter 12-20

7

18.yy sonu: Gelenekten Kopuş /Neo-Klasisizm, Romantizm

Empirism/ İngiliz deneyimciliği (Hutcheson, Hume) ve Alman idealizminin (Kant, Fichte, Schelling, ve Hegel) ve Friedrich Schiller, Nietzsche’nin estetikçi yaklaşımları

Chapter 21-23

8

Vize Sınavı/ Ödev teslimi

 

9

Modernizm, 19.Yüzyıl Sanat Akımları ve Estetiği/Toplum, Sanat ve Estetik

17-19.yyLeibniz, Baumgarten ve İngiliz deneycilerine göre estetik, 19.yy’da Hegel’in etkisi, 19.yy’ın ikinci yarısında ortaya çıkan olgucu estetikçiler (ruh bilimsel ve toplum bilimsel araştırmalar)

10

19.Yüzyıl Sanat Akımları/Realizm, Barbizon okulu, Empresyonizm, Art Nouveau, Art and Craft

Chapter 24-27

11

Postmodernizm, Sanat ve Estetik: Sanatın Doruğu Kabul Edilen 1930’lar/ Modernizm’den Postmodernizm’e 1960’lar./ Bilgisayar Teknolojileri ve 1990’lar.

Postmodern estetik/Feminist Estetik Teori

 

12

20.Yüzyıl Sanat Akımları /Günümüz Sanat Anlayışını Oluşturan Temel Kavramlar: Minimal sanat, Kavramsal sanat, Fluxus, Earth Art, Performans sanatı, Happenning, Video Art

Avangard estetik/Makine estetiği/Meta estetiği

13

Medya Sanatı/ Yeni Medya Sanatı/ Teknolojik Dönüşümlerin Estetik Anlayışına Etkileri

Dijital Estetik/ Lev Manovich, Christiane Paul, Bruce Wands

14

Dijital Sanat/ Dijital Sanatın Formları ve Sınıfları: Dijital Heykel, Dijital Enstalasyon ve Sanal Gerçeklik, Performans Müzik ve Ses Sanatı, Dijital Animasyon ve Video, Yazılım, Veri Tabanı ve Oyun Sanatı, Net Sanatı

İlişkisel/Deneyimsel Estetik Teori/Duygu Estetiği/ Politik Estetik Teori

15

Türkiye’de Yeni Medya Sanatı

Ali Mihrabi, Bager Akbay, Candaş Şişman, Genco Gülan, Osman Koç, Selçuk Artut sanatçıları ve Today’s Art festival kurucusu Olof Van Winden

16

Final Sınavı/Ödev teslimi

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

E.H. Gombrich, The Story of Art,

İsmail Tunalı, Estetik, İsmail Tunalı, Grek Estetik’i

Norbert Lynton, The Story of Modern Art, 1980,1989 Phaidon Press Limited,

Çeviri: Norbert Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, 2004, 3. baskı

Michael Kelly, Estetik Ansiklopedisi, 2014

Diğer Kaynaklar

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Look at student website about Guillaume Appolinaire and Surrealism http://pages.emerson.edu/courses/fall99/ma547

Simon Penny, "Consumer Culture and the Technological Imperative: The Artist in Dataspace' Pierre Levy, "The Art of Cyberspace"

Anne Balsamo, "On the Cutting Edge"

John G. Hanhardt: "De-Collage/Collage: Notes Toward a Reeaxamination of the Origins of Video Art"

Heiner Stachelhaus: 'The Expanded Concept of Art"

Don Slater, "Domestic Photography and Digital Culture"

Estetik, Avner Ziss, Avangard Kuramı, Peter Bürger

1940’tan Günümüze Sanat - Varlık Stratejileri, Jonathan Fineberg.

Adnan Turani, Çağdaş Sanat Felsefesi

G. Skirberkk&N.Gilje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi

İsmail Tunalı, Felsefenin Işığında Modern Resim/Modern Resimden Avangard Resme

John Perry Barlow "Censorship 2000"

Serpil KAPAR, Günümüz Görsel Sanatında Çağdaşlık Analizleri ve Estetik Teoriler/Analysıs Of Contemporaneıty And Theorıes Of Aesthetıcs In Today’s Vısual Arts

Aysun Cançat, Yeni Medya Sanatı Üzerine, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Journal of the Fine Arts Institute, (GSED), Sayı/Number 40, ERZURUM 2018, 165-178

Orhan Cebrailoğlu, Modern/Postmodern Sürecinde Plastik Sanatlarda Estetik Arayışlar ve Sanatçının Avangard TutumuEsthetic Reseraches At Plastic Arts And The Avangarde Manner Of The Artists On  modern/Postmodern Period, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 1 (2009) 127-139

W. F. Haug, Küreselleşmenin Motoru Olarak Meta Estetiği, , Çeviri: Emir H. Ülger, Dört Öge-Yıl 4-Sayı 9-Nisan 2016,  http://static.dergipark.org.tr/article-download/45cf/48c8/6b6f/imp-JA27RA54UM-0.pdf?

Ebru WINEGARD, Dijital Medya Teknolojilerinin Sanatın Ve Tasarımın Yaygınlaşmasındaki Yeri Ve Önemi, http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000489.pdf

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

https://yulearn.yeditepe.edu.tr/

Ödevler

 

Sınavlar

https://yulearn.yeditepe.edu.tr/

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

X

 

 

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

X

 

 

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

 

X

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

 

X

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

X

 

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

X

 

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

X

 

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

X

 

 

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

X

 

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

X

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Okuma

14

1

14

Sınıf içi çalışma

 

 

 

Ara Sınav

1

15

15

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

114

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,56

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
 
1