• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 445
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders sonunda iletişim öğrencilerinin basın yayın işletmelerini diğer işletmelerden ayıran temel özellikleri irdeleyebilir, basın kuruluşlarında işletmecilik mantığını geliştirebilirler.
Dersin İçeriği: 

Bu ders basın ekonomisinin temel bileşenlerini ve etkilerini anlamayı ve tartışmayı içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Özel Destek / Yapısal Örnekler
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sözlü / Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Medyanın tarihsel gelişiminde Türk medya endüstrisinin ekonomik evrelerini ele alır. 3, 5, 8 1,2,3 A, B, C
2) Medya endüstrisinin ekonomik ve tarihsel olarak yapılandırılmasını ifade eder. 4,5, 8 1,2,3 A, C
3) Sürekli gelişen medya endüstrisi içerisinde değişen dinamikleri yorumlar. 4, 5, 8 1,2,3 A, B, C
4) Küreselleşme sürecinde medya endüstrisinin ekonomik dönüşümünü ve değişen dinamiklerinin altını çizer. 5,  8 1,2,3 A, B, C
5) Küresel ve Türk medya sisteminde değişime yol açan ekonomik faktörlerin önemini değerlendirebilecekler. 3, 5, 8 1,2,3 A,B, C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı, Ders İçeriği Hakkında Tartışma Giriş
2 Medya Ekonomisine Giriş Medya Ekonomisi
3 Basın İşletmelerinin Örgütlenme Yapısı Organizasyon yapısı
4 Makroiktisat ve Medya Endüstrisi Medya endüstrisi
5 Medya ve Ekonomi Politik Yaklaşım Medyanın Ekonomi politiği
6 Medya ve Tekelleşme Tekelleşme
7 Vize  
8 Yazılı Basın İşletmeleri Basın işletmelerinin kategorize edilmesi
9 Görsel ve İşitsel Basın İşletmeleri Basın işletmelerinin kategorize edilmesi
10 Türkiye'de Medya Sahipliği Medya sahipliği
11 A.B Üyesi Ülkelerdeki Medya Sahipliği Örnekleri Örnekler  
12 Reklam Endüstrisinin Medya Ekonomisindeki Rolü Reklam ve medya
13 Basın işletmeciliği: Gelişimi ve Bugünkü Durumu Tartışma
14 Öğrenci sunumları Sunum
15 Öğrenci sunumları Sunum
16 Final sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu The Media Monopoly. Boston: Beacon Press. Nebiler, H. (1995), Albarran, A. B. (2010). The Media Economy. New York: Routledge. Handbook of Media Management and Economics Alan Albarran, Bozena Mierzejewska, Jaemin Jung Routledge (2018)
Diğer Kaynaklar Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media Edward S Herman, Noam Chomsky, Pantheon Books

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Makale : Political economy, power and new media, ROBIN MANSELL

London School of Economics and Political Science, UK ,

 

new media & society Copyright © 2004 SAGE Publications

 

London, Thousand Oaks, CA and New Delhi

 

Vol6(1):96–105 DOI: 10.1177/1461444804039910

 

www.sagepublications.com

Ödevler  
Sınavlar Vize-Final

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödev 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı (Yıl içi ödevler de dâhil edilecektir) 1 60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.            
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.       X    
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.   X        
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.         X  
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.            
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.         X  
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     102
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,08
Dersin AKTS Kredisi     4

 

4