• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 201
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, önemli toplumsal, siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmelerden hareket ederek, Türk medya tarihini analiz etmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders Türk medya tarihini, 19. Yüzyıldan itibaren tanık olunan kimi dönüm noktalarını merkez alarak gözlemlemeyi hedeflemektedir

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Türkiye’de yazılı basını tarihsel gelişim sürecini yorumlar.      1,10 1,2,3 A,C
2. Türkiye’de,        medyanın      gelişimindeki      dönüm noktalarınısaptar. 1,7, 10 1,2,3 A,C
3. Medya      tarihinin     analizinde     kullanılan     temel kavramları ifadeeder. 1,9, 10 1,2,3 A,C
4. Türkiye’de      çeşitli    medya    araçlarında    yaşanan gelişmelerin öneminibelirtir 1,7,10 1,2,3 A,D
5. Medyanın siyasi ve kültürel anlam ve öneminin altını çizer.       1,10 1,2,3 A,D

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: dünyada basının başlaması  
2 Osmanlı’da matbaanın kullanımı ve ilk süreli yayınlar  
3 Osmanlı’ya basının gelişi ve dönemsel şartlar  
4 İlk Gazeteler ve Haber ajansları  
5 Tanzimat Dönemi Basını: Jöntürkler’den İttihat Terakki Partisine  
6 İstibdat ve yasal sınırlamalar: Basın Kanunları  
7 Ara Sınav    
8 Mütareke Basını  
9 Milli Mücadele ve yerel basın ilişkisi  
10 Basında ilk örnekler: Mizah ve kadın dergileri  
11 Çok partili dönemde Türkiye basını  
12 1960 Düzeni ve 1980 Düzeni  
13 1980 Sonrası Dönem: Türk medyasının son 30 yılı  
14 1980 Sonrası Dönem: Türk medyasının son 30 yılı  
15 2000 sonrası yeni gazetecilik  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi- Hıfzı Topuz,

Türkiye’de Sözlü Basın Tarihi- Suat Gezgin

Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi

Türkiye’de Matbaa Basın ve Yayın- Alpay Kabacalı

Dünyada ve Osmanlıda Basının Tarihsel Gelişimi- Cahit Özbay

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Dönem içinde öğrencilerle paylaşılacaktır
Ödevler  
Sınavlar Arasınav ve Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 1 10
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Medyanın demokrasideki rolünü tanımlar. Siyaset bilimi ile hukuk disiplinini kullanarak değişen ülke ve dünya gündemini değerlendirir. Medya, toplum ve iktidar arasındaki ilişkilerin bağlantısını kurar, gazeteciliğin çağdaş toplumlardaki önemini belirtir.         X
2 Gazetecilik mesleğinin gerektirdiği farklı türden haberleri tanımlar. Bu metinleri basılı ve görsel ortamda yayına hazırlar.          
3 Araştırma metodolojisi ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır. Bu alandaki bilgisiyle bilimsel içerikli yayınlar hazırlar          
4 Medyanın iletişim ve ifade özgürlüğünü, iletişim etiğinin temelleri çerçevesinde tanımlar. Yayınlanacak haberleri bu temeller doğrultusunda medyada kullanır.          
5 Ulusal ve uluslararası gazetecilik organizasyonlarının belirlediği etik ilkeleri değerlendir.  Haberleri medyada, bu ilkeler ışığında inşa eder.          
6 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır.  Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.          
7 Kitle iletişimi alanındaki yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir.          
8 Küreselleşme sürecinde medya endüstrisinin dönüşümünü ve değişen dinamiklerinin altını çizer.         X
9 Yazılı basın, elektronik gazetecilik, radyo, televizyon ve dijital platformda yer alan temel yönetim stratejilerini yorumlar.          
10 İletişim ve sosyal bilimler alanlarında edindiği kuramsal bilgiyi, gazetecilik pratiğinde kullanır.          
11 Medyada yer alan görüntüleri, kişisel, teknik, eleştirel, etik ve kültürel açıdan yorumlar.  Bu bilgiler ışığında, görüntünün gücünü bilerek, medyada kullanılacak görsellerin seçimini uygular.           
12 Medya alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak haberleri hazırlar. Bu haberleri düzenler ve yayına aktarır.          
13 Yaratıcı ve özgün içerik hazırlar ve farklı mecralarda kullanır.          
14 Kitle iletişim kuramlarını tanımlar. Bu kuramlar ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.          
15 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar.         X
16 İngilizceyi kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.          
17 Türk Dili ve Edebiyatı’nın temel dil bilgisi kurallarını tanımlar. Yayınlanacak haberi, Türkçe’nin temel kurallarına uygun şekilde düzenler.          
18 İletişim Biliminin prensiplerini ve  kuramlarını tanımlar.          
19 Yeni iletişim araçlarıyla dijital ortama uygun içerik hazırlar.          
20 Gazetecilik mesleğini, tarihsel, hukuki, siyasi, ekonomik, kültürel, sosyolojik ve ahlaki boyutlarıyla tanımlar.         X
21 Gazetecilik alanında ulusal ve uluslararası yayınları analiz eder.          
22 Medya endüstrilerindeki iç ve dış paydaşları tanımlar          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 8 45
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 12 12
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     148
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,92
Dersin AKTS Kredisi     6

 

2