• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 352
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin sağlık ve bilim hakkında genel bir bilgi, beceri ve duyuşsal özelliklere sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders sağlık ve bilimin gazetecilik mesleğine etkilerini anlamayı ve örneklerle tartışmayı içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sağlık ve bilim ile ilgili kavramları tanımlar. 1,3,5 1,2 A, C
Sağlık ve bilimin bazı alanlarla (psikoloji, hukuk, medya, ekonomi) ilişkilerini analiz eder. 3,4,5 1,2 A, C
Medyanın güncel sağlık haberlerini ve sağlık programlarını nasıl değerlendirdiğini ifade eder. 2,5,8 1,2 A, C
Ulusal ve uluslararası profesyonel sağlık haberlerinin örneklerini yorumlar. 5,6,8 1,2 A, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık haberleri Nutbeam D. (1998). Health promotion glossary. Health Promotion International, 13(4): 349-

364

2 Sağlık muhabirleri COLEMAN, R., THORSON, E., WİLKİNS, L. (2011). “Testing The Effect of

Framing and Sourcing in Health News Stories”, Journal of Health

Communication, 16: 941-954

3 Sponsorlu sağlık sayfaları ERSOY, Verda.; GÜLER, Mustafa. ve GİRİTLİOĞLU, Hakan.  (2008). Sağlık Hiz-meti Sunumunda Reklam ve Tanıtım. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları.
4 Sponsorlu Sağlık programları ERSOY, V.; GÜLER, M. ve GİRİTLİOĞLU, H. (2008). Sağlık Hizmeti Sunumunda Reklam ve Tanıtım. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları.
5 Sağlık haberlerinin bilgi kaynakları KOLOĞLU, O. (1997). Halka Doğru Bilim: Türkiye’de Bilim Gazeteciliği. İstanbul: Türk Bilim Tarihi Kurumu.
6 Halkın sağlık haberlerine bakışı ÇINARLI İnci (2008), Sağlık İletişimi ve Medya, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
7 Sağlık haberciliği Eichler K, Wieser S, Brugger U. (2009). The costs of limited health literacy: A systematic

review. Int J Public Health, 54(5): 313–324.

8 ARA SINAV  
9 Sağlık Haberciliğinde Kullanılan Dil KOLOĞLU, Orhan. (1997). Halka Doğru Bilim: Türkiye’de Bilim Gazeteciliği. İstanbul: Türk Bilim Tarihi Kurumu.
10 Sağlık haberi yazımı Peerson A. and Saunders M. (2009). Health Literacy Revisited: What Do We

Mean and Why Does it Matter? Health Promotion International, (2009) 24(3):

285-296.

11 Sağlık Bilinci ve Medya ERİNÇ, O. (1999). Sağlık Bilinci ve Medya. TÜBİTAK, TTB ve ESAM tarafından organize edilen 18-20 Haziran 1999 Kumburgaz İstanbul toplantısı kitabı. İstanbul: TÜBİTAK, TTB, ESAM.
12 Sağlık haberciliğinin denetimi SEZGİN Deniz (2010), Sağlık İletişimi  Paradigmaları  ve  Türkiye:  Medyada  Sağlık Haberlerinin Analizi, Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs
13 Sağlık iletişimi OKAY Ayla (2012), Sağlık İletişimi, İstanbul: Derin Yayınları
14 Sağlık haberleri ve sosyal medya KUMBASAR Banu (2012). Sağlık İletişiminde Mesaj Tasarlamada Kültürel Faktörlerin Rolü, Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
15 Sağlık haberciliğinin geleceği Abel T. (2007). Cultural Capital in Health Promotion. In Health and Modernity: The Role of

Theory in Health Promotion. Eds: McQueen, DV, Kickbusch I, Springer, New York. p.

43-73

16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu OKAY Ayla (2012), Sağlık İletişimi, İstanbul: Derin Yayınları KOLOĞLU, O. (1997). Halka Doğru Bilim: Türkiye’de Bilim Gazeteciliği. İstanbul: Türk Bilim Tarihi Kurumu LARSON, J.S. (1999). “The Conceptualization of Health”, Medical Care Research and Review, Vol. 56, No:2,123-136.
Diğer Kaynaklar KREPS, G.L. vd. (1998). “The History and Development of The Field of Health

Communication”, Health Communication Research: A Guide to Developments and Directions, L.D. Jackson ve B.K. Duffy(der.) içinde. USA: Greenwood Press, s.1-15

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Sağlık haberleri ve sağlık iletişimi ile ilgili akademik makaleler
Ödevler Sağlık haberlerinin analiz
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav - -
Ödev - -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.   X        
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.       X    
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.       X    
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.     X      
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.       X    
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.     X      
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.            
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.   X        
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,64
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri