• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 333
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, medya ile siyaset ve demokrasi ilişkisine yönelik farklı yaklaşımları güncel ve tarihi olaylar bağlamında inceleyerek öğrenciye analitik ve eleştirel bir bakış açısı kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste medya, siyaset ve demokrasi ilişkileri farklı yönleriyle ele alınır. Konunun tarihsel ve karşılaştırmalı bir perspektiften değerlendirilmesinin yanı sıra medyanın ekonomi politiği, basın-devlet ilişkileri, sosyal medyanın siyaset üzerindeki etkisi gibi konular incelenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1- Ders, 2- Tartışmalı Ders, 15- Ödev, 19- Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A- Sınav, B- Sözlü / Sunum, C- Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Medya, siyaset ve demokrasi arasında ilişki kuran kavramsal ve teorik bilgiyi tanımlar. 1, 3, 4, 5 1, 2 A, B, C
2- Türkiye'de medya ve siyaset ilişkisini tarihsel bağlamda değerlendirir. 3, 5, 6 1, 2, 15, 19 A, B, C
3- Kitlesel medyanın siyaset üzerindeki etkisini analiz eder. 3, 4, 5 1, 2, 19 A, B, C
4- Demokrasi ve iktidar tartışmalarını medya ile ilişkilendirerek çözümler. 3, 4, 5, 6 1, 2, 19 A, B, C
5- Medyada değişen mülkiyet ilişkilerini siyaset ve demokrasi bağlamında yorumlar. 3, 5, 8 1, 2, 15, 19 A, B, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Ders İçeriğinin Tanıtılması  
2 İletişim, İktidar ve Kamuoyu I  
3 İletişim, İktidar ve Kamuoyu II  
4 Medya, Demokrasi ve Kamusal Alan  
5 İktidar ve Kitle İletişim Araçları Üzerinden Rıza Üretimi  
6 Medyada Mülkiyet İlişkileri I         
7 Medyada Mülkiyet İlişkileri II  
8 Ara sınav  
9 Medya-Siyaset İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi            
10 Türkiye’de Basın-İktidar İlişkileri I  
11 Türkiye’de Basın-İktidar İlişkileri II  
12 Türk Basınında Tekelleşme Olgusu  
13 Medyanın Değişen Dinamikleri ve Siyaset  
14 Alternatif Medya ve Sivil Toplum  
15 Genel Tekrar  
16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media- Edward S. Herman and Noam Chomsky

Politika ve Propaganda- Jean Marie Domenach

Türkiye'de Medya Endüstrisi- Gülseren Adaklı

İktidar Yumağı & Medya-Sermaye-Devlet- A. Raşit Kaya

Necessary Illusions- Noam Chomsky

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Ara sınav ve final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.     X      
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.            
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.         X  
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.       X    
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.         X  
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.     X      
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.            
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.   X        
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,64
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri