• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 199
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin genel amacı, öğrencilerin İngilizce akademik yazım becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği: 

Akademik yazımın temellerinin işleneceği dersin odağındaki başlıca konular; paragraf ve kompozisyonun yapısı, farklı kompozisyon türleri, bilimsel kaynaklardan yararlanma ve bu kaynaklara intihal yapmadan atıfta bulunma kurallarıdır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders; 2: Tartışmalı Ders; 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav; C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenci, akıcı ve tutarlı paragraflar yazar. 3,7,9,10 1,2,15 A,C
2) Öğrenci yazdığı paragraflarda olgu, istatistik, alıntı gibi destekleyici ayrıntıları kullanır.  3,7,9,10 1,2,15 A,C
3) Öğrenci farklı türlerde (kronolojik, neden/sonuç, karşılaştırma, tartışma vb.) akademik kompozisyonlar yazar.   3,7,9,10 1,2,15 A,C
4) Öğrenci akademik kaynaklardan aldığı fikir ve bilgileri parafraz eder ve/veya özetler. 3,7,9,10 1,2,15 A,C
5) Öğrenci akademik referans gösterme kurallarını intihale ve benzer diğer ciddi hatalara düşmeden uygular. 3,7,9,10 1,2,15 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: dersin amacı ve kapsamı  
2 İntihal nedir? İntihalden nasıl kaçınabiliriz? Oshima & Hogue (2006), chapter 8
3 Paragrafın yapısı Oshima & Hogue (2006), chapter 1
4 Paragrafta akıcılık ve anlam bütünlüğü Oshima & Hogue (2006), chapter 2
5 Ödev teslimi I  
6 Kompozisyonun yapısı Oshima & Hogue (2006), chapter 4
7 Çeşitli kompozisyon türleri Oshima & Hogue (2006), chapter 6, 7, & 9 
8 Ödev teslimi II  
9 Doğrudan ve dolaylı alıntılar Oshima & Hogue (2006), chapter 3
10 Ödev teslimi III  
11 Akademik kaynaklardan alınan bilgileri ve fikirleri parafraz etme ve özetleme Oshima & Hogue (2006), chapter 8
12 Ödev teslimi IV  
13 Akademik yazım süreci: taslak geliştirme, yazma ve son şeklini verme Oshima & Hogue (2006), Appendix A
14 Metin içinde ve kaynakçada atıf yapma kuralları Oshima & Hogue (2006), Appendix B & APA 7.0 Manual 
15 Genel değerlendirme  
16 Final ödevi teslimi

Kaynaklar

Ders Notu Oshima, A. & Houge, A. (2006). Writing Academic English (4th ed.). London: Pearson Longman.
Diğer Kaynaklar www.apastyle.apa.org

Materyal Paylaşımı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav - -
Kısa Sınav - -
Ödev 6 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.            
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.     x      
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.            
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.            
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.   x        
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.   x        
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 1 12
Ara Sınav 6 1 6
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     48
Toplam İş Yükü / 25 (s)     1,8
Ders AKTS Kredisi     2
1