• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 300
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
15
Dersin Amacı: 
Stajın amacı, (1) Çalışma alanıyla ilgili ilk elden bilgi edinmek, (2) Yeni profesyonel uygulamalar ve ilişkilerde bulunmak ve (3) Kavramsal bilgiyi işi çevresinde uygulamaktır.
Dersin İçeriği: 

İletişim araç ve yöntemlerini sahada uygulama. Kurumsal kültürün önemine yönelik daha fazla farkındalık. Bulunulan alana dair beceriler. Sektör hakkında bilgi. Yapılan işin içeriğini, koordine edilen etkinlikleri/projeleri vs. kanıtlarıyla birlikte içeren portföy. Yapılan işleri, bu işlere dair beğenilen/beğenilmeyen yönleri, gözlemleri ve alınan dersleri içeren günlük.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
5: Problem Çözme, 9: Gösterim, 12: Grup Çalışması, 13: Saha Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
F: Performans Görevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Alana yönelik bilgisini ve özel becerilerini geliştirir. 2, 7 5, 9, 13 F
2) İş tecrübesi kazanır. 5 5, 12, 13 F
3) İşe girişlerde rakiplerine oranla daha avantajlı hale gelir. 9 12, 13 F
4) Mesleğine dair iletişim ağı edinir. 8 5, 12, 13 F
5) Tuttuğu günlük ve iş portföyü sayesinde yaptığı işlerin, tutumlarının, bilgisinin nasıl geliştiğini ve iletişim teorilerinin ve prensiplerinin uygulamaya ne şekilde aktarıldığını görür. 2, 4, 7 5, 9,  12, 13 F

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencinin çalışma programını ve iş tarifini içeren ve hem öğrenci hem de Bölüm Staj Koordinatörü tarafından imzalanan Staj Anlaşma Formu’nun tamamlanması ve işe başlama  
2 İkinci çalışma haftası  
3 Üçüncü çalışma haftası  
4 Dördüncü çalışma haftası  
5 Beşinci çalışma haftası  
6 Altıncı çalışma haftası  
7 Yedinci çalışma haftası  
8 Sekizinci çalışma haftası – Koordinatör ziyareti  
9 Dokuzuncu çalışma haftası  
10 10. çalışma haftası  
11 11. çalışma haftası  
12 12. çalışma haftası  
13 13. çalışma haftası  
14 14. çalışma haftası  
15 15. çalışma haftası  
16 Son çalışma haftası – İş portföyünün ve günlüğün Bölüm Staj Koordinatörü’ne teslimi  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Bass, Carlo D., Write to Influence: Personal Appraisals, Resumes, Awards, Grants, Scholarships, Internships, Reports, Bid Proposals, Web Pages, Marketing and More, Gatekeeper Press, New York, 2017. Floyd, Kory & Michele Hammers, The Communication Internship: Principles and Practices, Kendall Hunt Publishing, New York, 2005.
Diğer Kaynaklar Baumeister, Jack, Networking to Internships and Careers: Handbook, Independently published, New York, 2018. Fry, Ronald W., Internships: Advertising, Marketing, Public Relations and Sales, Van Nostrand Reinhold Publishing, New York, 1990. Fry, Ronald W., Internships: Radio & TV, Broadcasting and Production, Van Nostrand Reinhold Publishing

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar -

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
İşveren tarafından doldurulan staj değerlendirme formları 1 50
Koordinatör tarafından yapılan ziyaret değerlendirmesi 1 20
Portföy ve günlük 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   -
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.         X  
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.            
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.         X  
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.       X    
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.       X    
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.       X    
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.     X      
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 Haftada 3 gün x 8 saat = 24 336
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev (Portföy ve günlük) 2 10 20
Toplam İş Yükü     384
Toplam İş Yükü / 25 (s)     15,36
Dersin AKTS Kredisi     15

 

Hiçbiri