• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, kitle iletişim teorilerinin tarihsel değişimini ve bu değişimin ekonomik, politik, sosyal, siyasal, kültürel ve teknolojik değişkenlerle ilişkisini açıklar. Farklı teorik yönelimleri düşünsel temelleriyle inceleyen ders, çeşitli araştırma kesitleriyle teorik gövdeleri somutlar. Farklı teorilerin birbirleriyle karşılaştırılmasıyla, kitle iletişimi ve toplum arasındaki ilişki çok katmanlı olarak açıklanmaya çalışılır.
Dersin İçeriği: 

Modern toplumun ortaya çıkışı ve modern toplumda iletişimin değişen yüzü, modern sosyal bilimlerin kuruluşu ve bir sosyal bilim alanı olarak iletişim bilimlerinin doğuşu dersin hareket noktasını meydana getirmektedir. Ortaya çıkan iletişim araçları paralelinde ortaya atılan kuramlar ve yaklaşımlar, siyasal-tarihsel-ekonomik-toplumsal bir arkaplana yaslanarak, ana akım ve eleştirel yönelimlerin karşılaştırılmasıyla ele alınır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders 2: Tartışmalı Ders 6: Vaka Çalışması 7: Beyin Fırtınası 9: Gösterim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav B. Sözlü/Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kitle iletişim teorilerinin tarihsel gelişimini ve teorilerin farklı değişkenlerle olan ilişkisini anlamak. 1, 3, 4 1, 2, 6 A, B
2) Kitle iletişim teorilerinin yapısını kavrayarak, bu teorileri araştırmada kullanır. 2, 4, 5 1, 2, 7 A, B
3) Kitle iletişim teori ve araştırmalarının ortaya koyduğu bulgulara, uygulama alanında başvurur.  2, 4, 5, 1, 2, 6, 7 A, B
4) Kitle iletişim araçlarının toplumsal yaşamdaki işlevini ayırt eder. 3, 4, 5 1, 2, 6, 9 A, B
5) Kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarına ilişkin eleştirel bir kavrayış elde eder. 1, 2, 4, 8 1, 2, 6, 7, 9 A, B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş: Dersin işleyişinin, temel kavramların ve konuların aktarımı.  
2 Bilim Sosyal Bilim, İletişim Bilimleri ve Araştırma Baran&Davis Chpt. 1
3 Kitle İletişimi ve Modern Toplum: Kitlelerin Ortaya Çıkışı, Kitle Toplumu ve Kitlelerden Korku Baran&Davis Chpt. 2
4 Güçlü Etkiler Varsayımı Baran&Davis Chpt. 3
5 Kitle İletişimi ve Propaganda Baran&Davis Chpt. 4
6 Normatif İletişim Kuramları Baran&Davis Chpt. 5
7 Sınırlı Etkiler Paradigması Baran&Davis Chpt. 6
8 VİZE SINAVI  
9 Orta Menzil Kuramlar ve Fonksiyonalizm Baran&Davis Chpt. 7
10 (Aktif) İzleyici Araştırmaları 1 Baran&Davis Chpt. 8
11 İzleyici Araştırmaları 2 Baran&Davis Chpt. 8.& Chtp 10
12 Eleştirel Kuramlar 1: Kültür Temelli Kuramlar Baran&Davis Chpt. 9
13 Eleştirel Kuramlar 2: Medyanın Ekonomi Politiği I Baran&Davis Chpt. 9
14 Eleştirel Kuramlar 3: Medyanın Ekonomi Politiği  II Baran&Davis Chpt. 9
15 Genel Değerlendirme Baran&Davis
16 FİNAL SINAVI  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Baran, S. Davis, D. K. (2011). Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future, Boston: Wadsworth.
Diğer Kaynaklar  

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Sunum/Sözlü 5 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.         X
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.          
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.         X
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.       X  
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.       X  
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.          
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.          
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.     X    
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.          
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.          

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Vize 1 3 3
Sözlü/Sunum 5 6 30
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5

 

 

2