• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders beşeri iletişimin temel kavram, terim, kuram ve ilkelerini açıklamayı amaçlar. Kişilerarası iletişim, grup iletişimi, kitle iletişimi, örgütsel iletişimin işleyişini temel kavramlar ve kuramlar ışığında inceler. Bu dersin amacı öğrencilerin iletişime dair kavram, kuram ve terminoloji hakkında gelişmiş bir fikir sahibi olmaları, bunların uygulamada kullanımlarına yatkınlık kazanmalarıdır.
Dersin İçeriği: 

Ders iletişimin tanımı, iletişimin kültür boyutları, iletişim sürecinin unsurları, iletişim türleri, temel iletişim modelleri gibi konuları ele alır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 6: Vaka Çalışması, 7: Beyin Fırtınası, 9: Gösterim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sözlü/Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İletişim kavramını tanımlama. 1,3,4 1,2,7 A,B
2) Temel iletişim modellerini analiz ederek karşılaştırma.  1,3,4 1,2,6,7,9 A,B
3) İletişimin önemini kavramak. 1,3,4 1,2,7 A,B
4) İletişim türlerini tanıma. 1,3,4 1,2,6,7 A,B
5) İletişim türlerini karşılaştırma. 1,3,4 1,2,6,7,9 A,B

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin amaçları, dersin işlenişi, iletişim kavramının tanımlanması  
2 İletişim Sürecine Giriş: Temel kavramlar, tarihsel arka plan, iletişim-kültür-doğa ilişkisi Burton&Dimbleby, Chpt. 1
3 İletişimin Boyutları: İçedönük İletişim, kişilerarası iletişim, grup iletişimi, kitle İletişimi Burton&Dimbleby, Chpt. 1
4 Bir Süreç Olarak İletişim: Mesajlar ve işlevleri Burton&Dimbleby, Chpt. 1
5 İletişimde Anlam Yaratma Süreci: Kodlar ve göstergeler Burton&Dimbleby, Chpt. 1
6 İletişim Sürecini Çözümlemek: İletişim modelleri Burton&Dimbleby, Chpt. 1
7 Kişilerarası İletişim 1: Kişilerarası iletişimin temel formları Burton&Dimbleby, Chpt. 1
8 ARA SINAV Burton&Dimbleby, Chpt. 1
9 Kişilerarası İletişim 2: Sözlü ve sözlü olmayan iletişim Burton&Dimbleby, Chpt. 1
10 Grup İletişimi 1: Grup kavramı, grup türleri, grup aidiyeti Burton&Dimbleby, Chpt. 1
11 Grup İletişimi 2: Grubun oluşumu, grup normları, grup içi iletişim Burton&Dimbleby, Chpt. 1
12 Örgütsel İletişim: Örgütlerin ayırt edici özellikleri, örgütiçi iletişim süreçleri Burton&Dimbleby, Chpt. 1
13 Kitle İletişimi: Kitlenin ve kitle iletişiminin doğası Burton&Dimbleby, Chpt. 1
14 İletişimin ve Toplumun Geleceği, Quo Vadis?: Tarihin tortuları, mevcut durum, geleceğe dair tartışmalar.  Burton&Dimbleby, Chpt. 1
15 Genel değerlendirme Burton&Dimbleby, Chpt. 1
16 Final

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Dimbleby, R., Burton, G.(2007). More Than Words: An Introduction to Communication (4th ed.), London: Routledge. 
Diğer Kaynaklar

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Dönem için konulara yönelik hazırlık okumaları ve sözlü sunum.   
Sınavlar Ara sınav, Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Sözlü/Sunum 4 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100
     

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.         x  
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.            
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.       x    
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.       x    
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.            
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.            
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 3 3
Sözlü Sunum 4 8 32
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     122
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,88
Ders AKTS Kredisi     5
1